ΕΑΠ: Τι απαντά στους φοιτητές που απειλούν με αγωγές για ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα
ΕΑΠ: Όπου διαπιστώνονται πιθανές παραλήψεις (σε προσκλήσεις, διαγωνισμούς κλπ), το ΕΑΠ σπεύδει να παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθούν πιθανές αστοχίες και αδικίες εις βάρος των αποφοίτων του

Δημόσια απάντηση έδωσε σήμερα το ΕΑΠ στους 68 αποφοίτους και σπουδαστές των προγραμμάτων Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό και Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (ΕΛΠ) οι οποίοι έχουν ήδη αποστείλει δύο εξώδικα στο ίδρυμα και προειδοποιούν για αγωγές δεκάδων χιλιάδων ευρώ, επειδή τα δύο προγράμματα σπουδών στα οποία φοιτούν, ακόμα δεν έχουν καθορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα...

Οπως αναφέρει το ίδρυμα, κατανοώντας την αγωνία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και προσπαθώντας με κάθε πρόσφορο μέσο να προωθήσει τα αιτήματά τους, για την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους υπόλοιπους αποφοίτους των Α.Ε.Ι. της χώρας, έχει συνεργαστεί με τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., προσκομίζοντας τ’ αντίστοιχα αναγκαία ακαδημαϊκά στοιχεία, με απώτερο στόχο το σύνολο των απονεμόμενων τίτλων (πτυχίων) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

Ολη η ανακοίνωση του ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) έχει προσπαθήσει με συνέπεια να εξασφαλίσει και να διευρύνει τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων του. Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» (ΕΠΟ) και «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» (ΕΛΠ) καθορίζεται με το άρθρο 2 και 3 αντίστοιχα του Π.Δ. 66/2009 (Α’ 89).

Το Ε.Α.Π., διαχρονικά, με διαδοχικές ενέργειές του επιδιώκει την εξασφάλιση των ανωτέρω, ενώ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ1707/29.05.2017 αναθεωρημένη εισήγηση/πρότασή του προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επανέρχεται και πάλι ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα και τις επαγγελματικές προοπτικές των Προγραμμάτων Σπουδών του.

Στη συνέχεια, με την αρ. πρωτ. ΤΕΚ-1469/09.07.2019 επιστολή του προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εισηγήθηκε εκ νέου, εκτός των άλλων, την ένταξη των αποφοίτων των εν λόγω Π.Σ. στον ενοποιημένο κλάδο εκπαιδευτικών «ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών».

Η Διοίκηση του Ιδρύματος, κατανοώντας την αγωνία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας και προσπαθώντας με κάθε πρόσφορο μέσο να προωθήσει τα αιτήματά τους, για την ισότιμη αντιμετώπισή τους με τους υπόλοιπους αποφοίτους των Α.Ε.Ι. της χώρας, έχει συνεργαστεί με τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., προσκομίζοντας τ’ αντίστοιχα αναγκαία ακαδημαϊκά στοιχεία, με απώτερο στόχο το σύνολο των απονεμόμενων τίτλων (πτυχίων) από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο να συμπεριληφθεί στις προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π..

Μετά τη δημοσίευση του Π.Δ. 85/2022 (Α’ 232) «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)», η Διοίκηση του Ε.Α.Π. με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1925/23.012023 έγγραφό της αιτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών την ένταξη του τίτλου σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (7), στην περίπτωση (2) (δηλ. όταν ο φορέας ζητεί, με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, τον περιορισμό των αποδεκτών τίτλων, σε πτυχία ή διπλώματα ιδίως διοικητικής και οικονομικής κατεύθυνσης) του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας ως προσόν διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις της εν λόγω ειδικότητας, αίτημα το οποίο τελεί υπό εξέταση.

Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η συνεχής αγωνία και φροντίδα του Ε.Α.Π. να επικαιροποιεί διαρκώς το περιεχόμενο των Π.Σ. και του εκπαιδευτικού υλικού τους, προκειμένου τα Π.Σ. να είναι σύγχρονα, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, πρωτίστως όμως, να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητά τους. Αυτό ισχύει ασφαλώς και στην περίπτωση των εμβληματικών Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» και «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό», τα οποία παρέχουν ακαδημαϊκό τίτλο, ισότιμο με όλους τους (προπτυχιακούς) ακαδημαϊκούς τίτλους των υπολοίπων Α.Ε.Ι. της χώρας.

Είναι αυτονόητο, ότι στο ΕΑΠ όπως και στα υπόλοιπα Πανεπιστήμια οι όποιες αποφάσεις για αλλαγές ή/και τροποποιήσεις Προγραμμάτων Σπουδών γίνονται πρώτιστα με ακαδημαϊκά κριτήρια και διαδικασίες. Πρόσφατα η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΣΑΕ) και στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από επικαιροποιήσεις του διδακτικού υλικού σε τέσσερις ΘΕ και τη μετονομασία τριών θεματικών ενοτήτων, αποφάσισε την αλλαγή του τίτλου του ΠΣ «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» σε «Ευρωπαϊκές Σπουδές: Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός». Οι παραπάνω αλλαγές εκτιμάται ότι θα επιτρέψουν τη διεκδίκηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του ΠΣ με καλύτερους όρους, μέσω της αντιστοίχισης του με ΠΕ, όπως λ.χ. μέσω της αντιστοίχισης του ΠΣ με το ΠΕ102 (Ευρωπαϊκών Σπουδών και Ιστορίας).

Επίσης είναι σε εξέλιξη νέα πρωτοβουλία της ΣΑΕ για την τροποποίηση/επικαιροποίηση του Προγράμματος «Ελληνικός Πολιτισμός». Ας σημειωθεί ότι ανάλογη πρωτοβουλία είχε αναληφθεί και την προηγούμενη τριετία η οποία όμως δεν ολοκληρώθηκε για ακαδημαϊκούς λόγους.

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι το ΕΑΠ διαχρονικά και με συνέπεια προσπαθεί να υποστηρίξει, να εδραιώσει και να διευρύνει τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Προγράμματος Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό». Όπου διαπιστώνονται πιθανές παραλήψεις (σε προσκλήσεις, διαγωνισμούς κλπ), το ΕΑΠ σπεύδει να παρέμβει προκειμένου να αποκατασταθούν πιθανές αστοχίες και αδικίες εις βάρος των αποφοίτων του. Τα παραπάνω θα συνεχίσουν να αποτελούν προτεραιότητα για το ΕΑΠ το οποίο βέβαια οφείλει να λαμβάνει τις όποιες αποφάσεις του με όρους ακαδημαϊκούς. Οι τελικές αποφάσεις βέβαια για ζητήματα επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντιστοιχίσεων και ένταξης σε κλάδους ΠΕ, δεν είναι αρμοδιότητα του ΕΑΠ, αλλά άλλων φορέων όπως τα Υπουργεία Εσωτερικών, Παιδείας, Πολιτισμού, το ΙΕΠ και το ΑΣΕΠ.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι πολύ σοβαρό θεραπεύουν οι τηγανητές πατάτες;

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα