ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Πώς θα κάνετε αίτηση- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει οκτώ (8) υποτροφίες με διαγωνισμό για μεταπτυχιακές σπουδές (μάστερ) στο εξωτερικό, στον τομέα της Παιδαγωγικής Επιστήμης, από τα έσοδα του «Θεοδωρίδειου Κληροδοτήματος Εκπαιδευτικών» (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), οι οποίες κατανέμονται ως εξής και έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη διάρκεια :

  • Επίπεδο: Μάστερ - Εξειδίκευση: Ενταξιακή Εκπαίδευση - Θέσεις: Τέσσερις (4) - Έναρξη υποτροφίας: Έναρξη ακαδ. έτους 2023- 2024 - Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες 
  • Επίπεδο: Μάστερ - Εξειδίκευση: Σχεδιασμός και Οργανισμοί Μάθησης - Θέσεις: Τέσσερις (4) - Έναρξη υποτροφίας: Έναρξη ακαδ. έτους 2023- 2024 - Διάρκεια υποτροφίας: 24 διαδοχικοί μήνες 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με βαθμό τουλάχιστον Λίαν Καλώς οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της προκήρυξης..

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής

Προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να:

  1. Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
  2. Είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50 και άνω).
  3. Κατά το φορολογικό έτος 2021, οι άγαμοι/ες υποψήφιοι/ες είχαν φορολογητέο εισόδημα που δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000€). Επί εγγάμων υποψηφίων το φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€). Σε περίπτωση που υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις είκοσι οχτώ χιλιάδες ευρώ (28.000€).
  4. Δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν και δεν θα λάβουν για το χρονικό διάστημα της υποτροφίας, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία από δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή ή διεθνή πηγή συμπεριλαμβανομένων των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ή τρίτοι.
  5. Σε περίπτωση που έλαβαν οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του ΙΚΥ, έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους από την αιτία αυτή.
  6. Δεν κατέχουν άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  7. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους πριν την έναρξη της υποτροφίας ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για το πλήρες διάστημα της υποτροφίας και την ολοκλήρωση των σπουδών.

Πώς θα κάνετε αίτηση- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο ΙΚΥ (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) το αργότερο έως 14-07-2023, συνοδευόμενες από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)         Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας δύο όψεων ή διαβατήριο ή άδεια διαμονής σε ισχύ. β)            Πτυχίο ΑΕΙ της Ελλάδος, με βαθμό Λίαν Καλώς (6,50 και άνω). Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο βαθμός  πτυχίου, θα πρέπει  να προσκομιστεί πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, από το οποίο θα προκύπτει ο βαθμός του πτυχίου του υποψηφίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων).

γ) Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του/της υποψήφιου, εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2021 (Έντυπο Ε1) του ιδίου και των γονέων του. Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

δ) Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου έτους 2021 (Εκκαθαριστικό) του/της υποψήφιου/ας (εφόσον δεν είναι έγγαμος/η ούτε εξαρτώμενο μέλος). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α είναι εξαρτώμενο μέλος, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και των γονέων του/της, έτους 2021. Εφόσον ο/η υποψήφιος είναι έγγαμος/η απαιτείται η προσκόμιση Εκκαθαριστικού του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου έτους 2021.

ε)   Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή απαλλάχθηκαν νόμιμα από αυτές, ή έχουν τύχει αναβολής. Σε περίπτωση που η αναφερόμενη διάρκεια της αναβολής είναι μικρότερη της υποτροφίας, ο υποψήφιος υποβάλει και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας. Οι στρατευμένοι μπορούν να υποβάλουν το πιστοποιητικό μέχρι την έναρξη της υποτροφίας.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 ότι ο/η υποψήφιος/α: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφαλαίου Β' της παρούσας προκήρυξης, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση υποτροφίας, (δ) δεν υφίστανται/εκκρεμούν συμβατικές υποχρεώσεις του/της στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το ΙΚΥ, (ε) δεν έλαβε ή δεν θα λαμβάνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρηματοδότησης, άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές, είτε από το ΙΚΥ, είτε από το ίδιο ή άλλο κληροδότημα, κληρονομιά ή δωρεά, ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή), και (στ) δεν κατέχει άλλο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

ζ) Βεβαίωση εγγραφής ή επίσημη επιστολή αποδοχής (με ή χωρίς όρους αποδοχής) σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο πεδίο των Παιδαγωγικών Επιστημών σε Πανεπιστήμια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκινάει από την έναρξη του ακαδ. έτους 2023-2024, στην οποία θα αναφέρεται το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

και η διάρκειά του, το πανεπιστήμιο και η χώρα υποδοχής, η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

η) Για υποψηφίους/ες που επιθυμούν απαλλαγή από την εξέταση στην ξένη γλώσσα, πιστοποιητικό άριστης γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και ειδικότερα στο πεδίο ΠΟΛΙΤΕΣ, Έντυπα- Διαδικασίες.

θ) Οπτικοηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (Flash Memory/CD/DVD) με την αίτηση του υποψηφίου/ας σκαναρισμένη και συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

ι)          Το ΙΚΥ αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως «Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης».

Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται επικυρωμένα μαζί με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 14/07/2023

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Κατεβάστε την αίτηση ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολεία: Αλλάζουν οι ώρες αποχώρησης των μαθητών

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 24 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 24/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα