Εκπαιδευτικοί - Δημόσιοι υπάλληλοι: Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή
Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται στη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή - Τα δικαιολογητικά για εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να πάρουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ για τη χορήγηση άδειας άσκησης ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ με αμοιβή σε εκπαιδευτικό τα οποία συμβιβάζονται με τα καθήκοντά του σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α’) μετά από έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ)

-Αίτηση του εκπαιδευτικού

-Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης όπου θα αναγράφεται το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης και το σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης

ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται: ο φορέας απασχόλησης, το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. τίτλος μαθήματος, τίτλος ΠΜΣ κτλ.), ο τόπος απασχόλησης το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η (η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΕΕΠ), καθώς και η/οι μέρα/ες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως. H ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

-Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανήκει οργανικά ή είναι τοποθετημένος προσωρινά ο εκπαιδευτικός όπου θα αναφέρεται ρητά ότι δεν παρακωλύονται τα διδακτικά καθήκοντα του εκπαιδευτικού και δεν παρακωλύει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας  ότι το έργο του/της   ……………………………… , κλάδου …………………………  στο σχολείο/υπηρεσία, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

 • Η αίτηση πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να υποβάλλεται με ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης άσκησης του ιδιωτικού έργου.
 • Στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται με ακρίβεια το συγκεκριμένο έργο καθώς και το χρονικό διάστημα απασχόλησης (έναρξη–λήξη του διδακτικού ή σχολικού έτους) καθώς και το σύνολο των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης.
 • Ώρες για άσκηση του Ιδιωτικού Έργου δείτε εδώ. 

Απαγορεύεται η εργασία εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια ή ιδιωτικά σχολεία με διδακτικά καθήκοντα (άρθρο 14, παρ.16Ν. 1566/85), ωστόσο επιτρέπεται εργασία με καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης σε τέτοιους φορείς.

Επίσης δεν επιτρέπεται η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. (άρθρο 32 του Ν. 3528/2007) και απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρία.

Τέλος υφίστανται περιορισμοί σε ότι αφορά τις αποδοχές και συγκεκριμένα για εργασία σε δημόσιο φορέα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ΔΕΝ πρέπει οι αποδοχές να υπερβαίνουν το ύψος των αποδοχών της οργανικής θέσης του υπαλλήλου(υπ’αριθμ.77045/Ε1/13-05-2016 Εγκύκλιος Υπαιθ, παρ.3) και επίσης οι αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτές ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου.

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1.jpg

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π.

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΤΗΛ. 2106465604, 2106465664

Σε ό,τι αφορά τις αιτήσεις χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και προκειμένου να είναι δυνατή η εξέτασή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.), σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι μόνιμοι/ες, καθώς και οι αναπληρωτές/τριες κλάδων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά απευθείας στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

 [email protected]  

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το ΑΠΥΣΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή από το ΑΠΥΣΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. ΑΙΤΗΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ ( Υπόδειγμα 1 {για αναπληρωτες}, Υπόδειγμα 2 {για μόνιμους}) υπογεγραμμένη.

Η αίτηση υποβάλλεται πριν την έναρξη του έργου. Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση της ορθής αίτησης (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΜΟΝΙΜΟΥ/ΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ). 

2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ προς το ΠΥΣΕΕΠ (Υπόδειγμα 3), υπογεγραμμένη.

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά εβδομαδιαίως.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα μόλις την παραλάβει.

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του σχολείου ή της υπηρεσίας  ότι το έργο του/της   ……………………………… , κλάδου …………………………  στο σχολείο/υπηρεσία, δεν παρακωλύεται από την άσκηση του ιδιωτικού του/της έργου.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ του εργοδότη/φορέα, στην οποία θα προσδιορίζεται:

 • ο φορέας απασχόλησης
 • το αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. τίτλος μαθήματος, τίτλος ΠΜΣ κτλ.)
 • ο τόπος απασχόλησης
 • το χρονικό διάστημα για το οποίο θα απασχοληθεί ο/η ενδιαφερόμενος/η (η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς το ΠΥΣΕΕΠ), καθώς και η/οι μέρα/ες και ώρες αναλυτικά εβδομαδιαίως.
 • η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως,  πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται πέραν του εργασιακού ωραρίου.

Εφιστούμε ιδιαίτερα την προσοχή σας στα παρακάτω σημεία:

 • Οι αιτήσεις θα εξετάζονται από το Συμβούλιο, μόνο εφόσον συνοδεύονται από όλα τα δικαιολογητικά.

 • Η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της άδειας πρέπει να υποβάλλονται στο αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο πριν την έναρξη του έργου, ώστε να δίνεται στο Συμβούλιο ο απαραίτητος χρόνος για την εξέταση των ανωτέρω δικαιολογητικών.
 • Χορήγηση άδειας με αναδρομική ισχύ (αιτήσεις που αφορούν έργο το οποίο ασκήθηκε πριν την υποβολή της αίτησης) δεν είναι δυνατή.

dimosio

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών

Με εγκύκλιο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών, διευκρινίζει τι ακριβώς ισχύει για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε δημοσίους υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς και πότε χρειάζεται άδεια.

Δείτε όλη την εγκύκλιο

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 12-8-2022 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260

Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 127 του ν.4957/2022 «Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους»:

«1. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο,

β) το ακριβές αντικείμενο,

γ) τη χρονική διάρκεια και

δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007.».

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι για την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου στους αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη φορείς δεν απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων.

Αντίθετα, σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα από τον υπάλληλο έγγραφα προκύπτει ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο εκτελείται εντός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται η διάταξη του άρθρου 58 του ν.4075/2012, η οποία τροποποιείται με τη διάταξη του άρθρου 377 του ν. 4957/2022, σύμφωνα με την οποία: «9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.), η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26), ως ιδιωτικό έργο. … Για τα μέλη του Μητρώου κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) που παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», δεν απαιτείται η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Υπαλληλικού Κώδικα. Αντίθετα, για τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως αυτό τροποποιηθέν ισχύει. Τα παραπάνω εδάφια ισχύουν αναδρομικά από την έναρξη εφαρμογής του ν.4075/2012 (Α’ 89). …».

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς. Επιπλέον, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ β΄ βαθμού αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό».

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Ανατροπή! Ο νεκρός σε στύλο της ΔΕΗ ήταν ο πρώην δημοσιογράφος Απόστολος Φουρνατζόπουλος

ΕΛΜΕΠΑ: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής για εκπαιδευτικούς

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

σκακι
Παιδί θαύμα: 8χρονος έσπασε τα ρεκόρ και κέρδισε 38χρονο γκραν μετρ στο σκάκι!
Ο γεννημένος στην Ινδία Άσβαθ, ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, νίκησε τον 37χρονο Στόπα για να καταρρίψει το ρεκόρ που είχε θέσει ένα
Παιδί θαύμα: 8χρονος έσπασε τα ρεκόρ και κέρδισε 38χρονο γκραν μετρ στο σκάκι!