ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Ολες οι νεώτερες διατάξεις, ποιοι μαθητές είναι δυνατό να υπαχθούν, οι παθήσεις που δικαιολογούν την κατ' ιδίαν διδασκαλία, οι προϋποθέσεις, πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, η αξιολόγηση και οι διαδικασίες για τις εξετάσεις

Και διδασκαλία μέσω τηλεκπαίδευσης προβλέπεται πλέον για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές, όπως προκύπτει από αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ. Ενόψει της προθεσμίας για την κατάθεση δικαιολογητικών (μέχρι 15 Μαρτίου) για την ένταξη μαθητών στην κατηγορία των κατ΄ιδίαν διδαχθέντων, το alfavita.gr παρουσιάζει έναν χρήσιμο οδηγό με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

Με βάση υλικό που αντλήσαμε κυρίως από τη ΔΔΕ Φλώρινας, καταγράφουμε την επικαιροποίηση, τις νεώτερες διατάξεις, ποιοι μαθητές είναι δυνατό να υπαχθούν, τις παθήσεις που την δικαιολογούν, τις προϋποθέσεις, πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες για τις εξετάσεις τους.

Ποιοι μαθητές μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019, ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019, όπως ισχύει : «1) Στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών υπάγονται οι μαθητές που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 2413/1996 (Α’124)» Ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α/17-6-1996), άρθρο 46, παράγραφος 4 1.

α) Μαθητές των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διακόπτουν τη φοίτηση τους εξαιτίας ασθενειών που απαιτούν μακρά νοσοκομειακή ή κατ’ οίκον νοσηλεία, στράτευσης, προσωρινής φυλάκισης, παραμονής στο εξωτερικό, ανάληψης εργασίας στο εμπορικό ναυτικό ή για άλλους εξαιρετικούς αντικειμενικούς λόγους, οι οποίοι εμποδίζουν τη φοίτηση τους, μπορεί να χαρακτηρίζονται ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και να παραπέμπονται σε προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις για τα μαθήματα της τάξης στην οποία έπρεπε να φοιτήσουν.

β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξειδικεύονται οι λόγοι χαρακτηρισμού των μαθητών ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντων και καθορίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, η έκδοση των αποτελεσμάτων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Ποιες παθήσεις ή καταστάσεις δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό μαθητών ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει, αναφέρουν: Οι αποφάσεις με αριθμό 24945/1973 (Β’ 314), 48661/1974 (Β’ 607), 42373/1976 (Β’ 652), Γ2/3922/1984 (Β’ 3), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν.

Οι αποφάσεις με αριθμό E1/550/1982 (Β’ 296), Ε3/96/1985 (Β’ 106), Γ2/3031/1985 (Β’ 726), Γ2/3560/1989 (Β’ 720) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες καθορίζουν τις παθήσεις μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων που δικαιολογούν την υπαγωγή τους στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, εξακολουθούν να ισχύουν. ΥΑ 24945/2-3-1973 (ΦΕΚ 314/Β/9-3-1973) “Περί καθορισμού παθήσεων δικαιολογουσών την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών και την κατατακτήριαν εξέτασίν των. “ Έχοντας υπ’ όψιν την παρ. 2 του Αρ. 2 του Ν.Δ. 1197/72 περί κατατακτηρίων εξετάσεων κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών αποφασίζομεν: καθορίζομεν τας παθήσεις τας δικαιολογούσας την κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν μαθητών Δημοτικής και Μέσης Εκπαιδεύσεως και την παραπομπήν των εις κατατακτήριον εξέτασιν ως ακολούθως:

Ορθοπεδικαί παθήσεις οστών και αρθρώσεων έχουσαι ανάγκην μακράς ακινησίας ή κατακλίσεως προς θεραπείαν.

Τετραπληγίαι, παραπληγίαι, ημιπληγίαι, σπαστικαί ή χαλαραί.

Χορεία Αθέτωσις

Χρόνιαι νευρολογικαί νόσοι ήτοι: μυοπάθειαι ή εγκεφαλοπάθειαι καθιστώσαι αδύνατον την κανονικήν βάδισιν

Λέπρα εις το στάδιον της μεταδόσεως

Επιληψία μορφής πυκνοληψίας.

Ανοικτή φυματίωσις πνευμόνων.

Φυματιώδης μηνιγκίτις.

Νεοπλασίαι βραδείας εξελίξεως.

Βαρείαι αιμολυτικαί αναιμίαι απαιτούσαι συχνάς μεταγγίσεις αίματος.

Καρδιακαί ή νευρικαί χρόνιαι παθήσεις μη αντισταθμιζόμεναι.

Πάσα νόσος ή πάθησις δια την θεραπείαν της οποίας απαιτείται νοσηλεία εις Νοσοκομείον ή κλινικήν επί τρίμηνον τουλάχιστον.

Μεταγενέστερα προστέθηκαν οι παρακάτω νόσοι ή καταστάσεις με τις αντίστοιχες υπουργικές υποφάσεις

Βαρεία ινώδης κυστική παγκρεατίτιδα (Φ.321.4/2/48661/30-5-1974, ΦΕΚ 607/Β/15-6-1974)

Αιμορροφιλία 42373/21-4-1976 (ΦΕΚ 652/Β/13-5-1976)

Ινοκυστική νόσος του παγκρέατος (για τους μαθητές της Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, 231.5/4/Γ2/3922/28-12-1984, ΦΕΚ 3/Β/7-1-1985)

Κατάσταση κύησης (για μαθήτριες Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Γ2/3536/12-12-1985 και 231.5/7/Γ2/3031/22-10-1985, ΦΕΚ 726/Β/4-12-1985)

Άτομα που υφίστανται θεραπευτική αγωγή στα κέντρα θεραπείας, εξαρτημένων ατόμων (ΥΑ Γ2/3560/25-9-1989, ΦΕΚ 720/Β/27-9-1989)

Ειδικά για την «Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση» εκδόθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις : ΥΑ Φ.105/Ε1/550/4-5-1982 (ΦΕΚ 296/Β/26-5-1982) ΥΑ Ε3/96/22-2-1985 (ΦΕΚ 106/Β/1-3-1985) οι οποίες καθορίζουν τις ίδιες παθήσεις / καταστάσεις με αυτές της Γενικής Εκπαίδευσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Από τις ανωτέρω κατηγορίες μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, και των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων υπάγονται στους κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μόνο οι μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ, σύμφωνα με την περίπτωση ε’ της παρ. 2 του άρθρου 43 ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4403/2016 (Α’ 125).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους

Άρθρο 26 της ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) όπως ισχύει:

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή μαθητών στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων είναι τα εξής ανά περίπτωση:

α) Όταν οφείλεται σε λόγους υγείας, οι κηδεμόνες τους ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, με αίτηση τους, προσκομίζουν στο σχολείο φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο, η οποία φέρει σφραγίδα από Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) ή Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή από Δημόσιο Κέντρο Υγείας στην περιοχή του μαθητή, η οποία φέρει σφραγίδα του Διευθυντή του Κέντρου ή δικαιολογητικά από Ιδιωτικό Νοσοκομείο τα οποία φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του θεράποντος ιατρού και του Διοικητικού Διευθυντή της ιδιωτικής Κλινικής.

β) Όταν οφείλεται σε παραμονή τους στο εξωτερικό, εφαρμόζεται η παρ. 11 του άρθρου 5 της ΣΤ5/71/01-12-1986 (Β’ 834) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. (Σημείωση Συντάκτη:α) Τίτλος σπουδών σχολικής χρήσης, εφόσον υπάρχει β) Πιστοποιητικό της οικείας Ελληνικής προξενικής αρχής, που να βεβαιώνει ότι στον τόπο διαμονής δε λειτουργούσε ανεγνωρισμένο αντίστοιχο ελληνικό σχολείο  γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 1599/1986 του γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή , για την ύλη που διδάχθηκε κατ’ ιδίαν ο μαθητής κατά τάξη και κατά μάθημα.)

γ) Όταν πρόκειται για θεραπευόμενους ή ανήλικους ή ενήλικες εγκεκριμένων Οργανισμών θεραπείας απεξάρτησης του ν. 4139/2013 (Α’ 74), απαιτείται να καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης και η διάρκεια του. Το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης δεν απαιτείται να διαρκεί καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την τελευταία εγγραφή τους σε σχολική μονάδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι την προσέλευση τους για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου, αλλά να έχει διανυθεί εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά

Οι κηδεμόνες των υπαγόμενων μαθητών στις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, σύμφωνα με την παρούσα, ή οι ίδιοι αν είναι ενήλικοι υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο σχολείο το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με την προϋπόθεση ότι:

αα) θα ενημερώσουν με υπεύθυνη δήλωση, έγκαιρα, για την ιδιάζουσα περίπτωση τη Διεύθυνση του σχολείου και

ββ) κατά την ημέρα υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης, ο αριθμός των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει το όριο, κατά περίπτωση, πέραν του οποίου η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως ανεπαρκής σύμφωνα με το άρθρο 28 της παρούσας απόφασης.

Η κατ’ οίκον διδασκαλία: Για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των μαθητών στο σχολείο, είναι δυνατή η διδασκαλία στο σπίτι, όταν κρίνεται αναγκαίο. Η έγκριση της διδασκαλίας στο σπίτι γίνεται με απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από αιτιολογημένη πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση, στην οποία αναγράφεται η διάρκεια επιβεβλημένης παραμονής στο σπίτι.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τη Β’ και τη Γ’ τάξη ημερήσιου ΕΠΑΛ, τη Β’, Γ’ και Δ’ τάξη εσπερινού ΕΠΑΛ και τη Β’, Γ’ και Δ’ τάξη των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνάσιων-Λυκείων.

Και με τηλεκπαίδευση

Η γνωμάτευση αυτή παρέχεται από δημόσια ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία ή δημόσια υγειονομική επιτροπή. Οι προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών με κατ’ οίκον διδασκαλία διέπονται από τις διατάξεις των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων. Στο πρόγραμμα διδασκαλίας στο σπίτι μπορεί να χρησιμοποιείται και το σύστημα της τηλεκπαίδευσης. Η κατ’ οίκον διδασκαλία δεν παρέχεται υποχρεωτικά από εκπαιδευτικό ΕΑΕ, εκτός αν γνωματεύσει σχετικά το αρμόδιο ΚΕΣΥ.

Ειδική διάταξη για μαθητές που είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης

Οι μαθητές της περίπτωσης γ’ της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για να προσέλθουν σε εξετάσεις ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες προσκομίζουν βεβαίωση από την οποία προκύπτει ότι συνεχίζουν να παρακολουθούν θεραπευτικά προγράμματα των εγκεκριμένων οργανισμών του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α’ 74). Οι μαθητές κάνουν χρήση του δικαιώματος ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες για την απόκτηση απολυτήριου τίτλου Γυμνασίου ή Λυκείου, αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον τρία (3) έτη από την τελευταία εγγραφή τους, πριν την τρέχουσα εγγραφή τους ως κατ’ ιδίαν διδαχθέντες, στην αντίστοιχη σχολική μονάδα.

Συμμετοχή κατ’ ιδία διδασκομένων μαθητών στα μαθήματα του σχολείου

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές δύνανται να παρακολουθούν τα μαθήματα της σχολικής μονάδας, αν αυτό αναγράφεται στη σχετική ιατρική γνωμάτευση και υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, αλλά δεν συμμετέχουν σε εκδρομές και επισκέψεις, όπως αυτές ορίζονται στην 33120/ΓΔ4/28-2-2017 (Β’ 681) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Απουσίες των κατ’ ιδία διδαχθέντων μαθητών

Οι απουσίες των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών καταχωρίζονται, αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη στον χαρακτηρισμό της φοίτησης.
 

Πώς αξιολογούνται οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές

Η εξέταση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» ονομάζεται κατατακτήρια εξέταση

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ΠΔ 465/1981 (ΦΕΚ 129/Α/15-5-1981), όπως αντικαταστάθηκε (το άρθρο 8) από το άρθρο 2 του ΠΔ 182/1984 (ΦΕΚ 60/Α/8-5-1984): «Η εξέταση προαγωγική ή απολυτήρια, στην οποία υποβάλλονται μαθητές κατ’ ιδίαν διδαχθέντες ή στρατευμένοι, ονομάζεται κατατακτήρια εξέταση ….»

Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών των Γυμνασίων

Άρθρο 14 του ΠΔ 126/2016 (ΦΕΚ 211/Α/11-11-2016)

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται, κατά το πρώτο εικοσαήμερο του Ιουνίου, προφορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα των Ομάδων Α’ και Β’ και προφορικά στα μαθήματα της Ομάδας Γ’, πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο οι μαθητές αυτής της κατηγορίας δεν αξιολογούνται. Ο βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο όρο όλων των μαθημάτων πλην της Φυσικής Αγωγής. Η γραπτή εξέταση γίνεται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές για τα μαθήματα της Ομάδας Α’. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Β’ και Γ’ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 5 του διατάγματος αυτού. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο διενεργείται ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εκπαιδευτικών είναι ο προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση. «Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Όσοι δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις του Ιουνίου παραπέμπονται κατ’ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις πριν από την έναρξη των μαθημάτων τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου οι ανωτέρω μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 12 του παρόντος, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.»

Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ)

Άρθρο 113 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) – Κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και των στρατεύσιμων μαθητών

«Οι “κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές” και οι στρατεύσιμοι εξετάζονται κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου Ιουνίου στα μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Λυκείου, στην οποία ζητούν την εξέταση.». ([1]) Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών ή απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. «Οι μαθητές των κατηγοριών της παρ. 1 του παρόντος των Α’ και Β’ τάξεων Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 112, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112.». ([2]) Οι μαθητές αυτών των κατηγοριών της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. Όσοι από αυτούς δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 112 κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 112. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών αυτών βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση. Οι μαθητές αυτοί προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112. ([1]) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθ. 113 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρ. 163 του Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254/Α/21-12-2020). ([2]) Η παρ. 2 του άρθ. 113 αντικαταστάθηκε ως άνω σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 8 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) με ισχύ από το σχολικό έτος 2020-2021

Αξιολόγηση των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)

Άρθρο 136 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) – Τρόπος αξιολόγησης και κατατακτήριες εξετάσεις των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» μαθητών της Α’ τάξης ΕΠΑΛ

Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης εξετάζονται προφορικά και γραπτά κατά την εξεταστική περίοδο του Μαΐου-Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα, οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές εξετάζονται στις ίδιες ημερομηνίες, στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους μαθητές της Α’ τάξης του ΕΠΑΛ. Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα, η εξεταστέα ύλη ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 125. Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η βαθμολογία διαμορφώνεται μόνο από τα εξεταστέα αντικείμενα του αθλήματος ή της κινητικής δραστηριότητας που επέλεξαν. Στα μαθήματα Προσανατολισμού («Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία», «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός-Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο εργασίας», «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων») και στο μάθημα Επιλογής «Αγωγή Υγείας» οι μαθητές παραδίδουν γραπτή εργασία, σύμφωνα με οδηγίες του διδάσκοντος. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής και διενεργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίζεται από τον Διευθυντή του σχολείου, για κάθε μάθημα ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Η επιτροπή αποτελείται από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑΛ ως Πρόεδρο και μέλη δύο (2) εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας ή ειδικότητας που έχει σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα, για το οποίο ζητήθηκε εξέταση. Ο Μέσος όρος (Μ.Ο.) των βαθμών των δύο (2) εκπαιδευτικών αντιστοιχεί με τον Ετήσιο Προφορικό Βαθμό (Ε.Π.Β.) του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) είναι ο Μ.Ο. του Ε.Π.Β. με τον αντίστοιχο Γραπτό Βαθμό (Γ.Β.) και σημειώνεται με προσέγγιση δεκάτου. Αν οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου του ίδιου έτους, εξετάζονται προφορικά και γραπτά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), οπότε και προάγονται, εφόσον έχουν Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.) τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5). Το πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Μαΐου-Ιουνίου μπορεί να διευρυνθεί χρονικά, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων και ανακοινώνεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ στους μαθητές πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξή του. Τα γραπτά δοκίμια των μαθητών του άρθρου αυτού βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης, στην οποία υποβάλλονται για εξέταση. Οι μαθητές του παρόντος άρθρου προάγονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 και 129. Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και σχετική αίτηση στο οικείο σχολείο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων του Β’ τετραμήνου. Οι κατ’ ιδίαν διδαχθέντες μαθητές προάγονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.


 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πως να χάσετε λίπος από την κοιλιά: Μια γρήγορη και αποτελεσματική δίαιτα και προπαντός υγιεινή

Παν.Αιγαίου - GoLearn: 12 Ιουνίου ξεκινούν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαιδευτικών

Παν.Πατρών: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ στα ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής μέσω alfavita.gr

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα