Οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται καθώς και οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απολύονται μετά την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο, θα παραμένουν ενταγμένοι για δύο έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή απόλυσής τους

Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η εισήγηση του ΙΕΠ σχετικά με την ρύθμιση που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται καθώς και απολυθέντες εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης που εντάσσονται στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων:

α) «Συντονιστών»,

β) «Εποπτών» και

γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση».

«Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί το έργο με τίτλο «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140 – Δράση 16676 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το Έργο περιλαμβάνει τα ακόλουθα Υποέργα:

• Υποέργο 1: Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση

• Υποέργο 2: Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο/Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OER) και εργαλεία.

Στο πλαίσιο του ως άνω Έργου, ο φορέας θα προβεί σε διενέργεια Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε Μητρώο Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα επιλεγούν μετά από αξιολόγηση για την κάλυψη των αναγκών του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» Κωδ. ΟΠΣ: ΤΑ 5174140, για τα εξής γνωστικά πεδία:

 Κοινωνικές Επιστήμες

 Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά

 Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία

 Τέχνες και Πολιτισμός

 Επαγγελματική Εκπαίδευση Το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που προβλέπεται να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του ως άνω Έργου, θα συμπεριλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:

Α. Συντονιστές Γνωστικών Πεδίων,

Β. Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών και

Γ. Εισηγητές/Αξιολογητές - Εισηγητές OERs και Εκπαιδευτικών Σεναρίων και Αξιολογητές του συνόλου των παραδοτέων του Αναδόχου του Υποέργου

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι αίτησης για ένταξη στο αναφερόμενο Μητρώο προβλέπεται να είναι Μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π., Ερευνητές Ερευνητικών Φορέων, καθώς και οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής.

Επειδή, στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης προς ένταξη στο Μητρώο και της ανάθεσης έργου, τυγχάνει κάποιοι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. να συνταξιοδοτούνται, προκύπτει η ανάγκη ρύθμισης του εν λόγω ζητήματος προκειμένου να μην υπάρχει ασάφεια κατά την ένταξή τους στο Μητρώο καθώς και κατά την ανάθεση έργου σε αυτούς.

Η ίδια ανάγκη ρύθμισης αφορά και εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι τυγχάνει να απολύονται στο αυτό χρονικό διάστημα, μετά δηλαδή την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π./ Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται καθώς και οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι απολύονται μετά την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο, να παραμένουν ενταγμένοι σε αυτό για δύο έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ή απόλυσής τους αντιστοίχως και κατά το χρονικό αυτό διάστημα να είναι δυνατή η ανάθεση έργου σε αυτούς.

Μετά το πέρας της διετίας, οι ως άνω κατηγορίες συνταξιοδοτηθέντων ή απολυθέντων, θα διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο.

Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τη συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών, οι οποίοι προ της συνταξιοδότησής τους θα έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στο Μητρώο, 2) Την απόλυση εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι προ της απόλυσής τους θα έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στο Μητρώο, 3) Την ανάγκη ρύθμισης της πορείας των αιτήσεων τόσο των ανωτέρω υπό στοιχεία 2) και 3) εκπαιδευτικών όσο και των μελών Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π., που τυχόν συνταξιοδοτηθούν μετά την αίτησή τους για ένταξη στο Μητρώο, καθώς και της δυνατότητας ανάθεσης έργου σε αυτούς 4) Το γεγονός ότι από την παρούσα ρύθμιση δεν προκύπτει καμία ουσιώδης μεταβολή των όρων της Πρόσκλησης ούτε θίγονται οι βασικές αρχές των κριτηρίων αξιολόγησης, κατάταξης και ανάθεσης, αποφασίστηκε το εξής:

Η έγκριση ρύθμισης που αφορά εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης και μέλη Δ.Ε.Π./Ε.ΔΙ.Π./Ε.Ε.Π./Ε.Τ.Ε.Π. που συνταξιοδοτούνται, καθώς και απολυθέντες εκπαιδευτικούς της ιδιωτικής εκπαίδευσης ενταγμένους στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων: α) «Συντονιστών», β) «Εποπτών» και γ) «Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη του Υποέργου 1 «Μετασχηματισμός και εμπλουτισμός του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την προσχολική και σχολική εκπαίδευση» του Έργου με τίτλο: «Sub.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών προγραμμάτων σπουδών και του εκπαιδευτικού περιεχομένου σε ανοιχτού κώδικα, διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα, προσπελάσιμα από όλους με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, πρόβλεψη για δυναμική αναβάθμιση και δυνατότητες για ανάπτυξη συνεργειών με κοινότητες εκπαιδευτικών/ Development of Digital Content in Schools» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174140 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας) το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGeneration EU».

 

 

Δείτε εδώ την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ηλικιωμένη
«Έξυπνες» συσκευές και εφαρμογές τηλεβοήθειας για ηλικιωμένους
Εξασφαλίζεται η δωρεάν μεταφορά των ηλικιωμένων που ζουν σε παραμεθόριες περιοχές ώστε να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και διάφορες δραστηριότητες και...
«Έξυπνες» συσκευές και εφαρμογές τηλεβοήθειας για ηλικιωμένους