Ενημέρωση Εκπαιδευτικών επί της διαδικασίας παραίτησης και συνταξιοδότησης
Αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη λύση υπαλληλικής σχέσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση παραίτησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ενόψει των επικείμενων παραιτήσεων που θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2023 και προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ.Ε. Αν. Αττικής, σάς αποστέλλουμε πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη λύση υπαλληλικής σχέσης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση παραίτησης, σύμφωνα με τον Ν.4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/17-02-2021).

Επιπροσθέτως σας αποστέλλουμε προς ενημέρωση σας το υπ΄αριθμ. πρ. 68556/14-02-2022 έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το οποίο δεν θα πραγματοποιείται περαιτέρω έλεγχος των δικαιολογητικών που αφορούν τη συνταξιοδότησή σας από τους υπαλλήλους των Δ/νσεων Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.

Κατά συνέπεια σας παρακαλούμε να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συμπλήρωση των αιτήσεων Απονομής και Υπεύθυνης Δήλωσης (αρ. 8/ ν. 1599/1986), καθώς επίσης και στην ορθή και άμεση κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ώστε στη συνέχεια να αποτυπωθούν ορθά από την Υπηρεσία μας στο ηλεκτρονικό σύστημα του Δ.Α.Υ.Κ.

Ειδικότερα:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 46 του Ν.4777/2021, η παρ. 2 του άρθ. 4 του Ν.3687/2008 (Α΄ 159) έχει τροποποιηθεί ως προς τις προθεσμίες και έχει διαμορφωθεί ως εξής: «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.».

Αν ο εκπαιδευτικός υποβάλει μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και η υπαλληλική σχέση λύεται αυτοδικαίως με το τέλος του εκπαιδευτικού έτους, εφόσον ο εκπαιδευτικός δεν ανακαλέσει (ως δικαιούται) την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει, με δήλωσή του, εντός ενός μηνός (άρθ.148 παρ. 4 Ν. 3528/2007).

Για τις αυτοδίκαιες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-02- 2016), ως ημέρα γέννησης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Ειδικά, οι εκπαιδευτικοί διατηρούνται στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (30/6) οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο ) έτος ηλικίας μέσα στον Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (στις 30/06/2023 θα αποχωρήσουν οι γεννηθέντες το 1955). Διευκρινίζουμε πως όσοι αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας δεν θα υποβάλλουν αίτηση παραίτησης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή/και ανάκλησης αυτής ηλεκτρονικά με Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας από Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 έως και Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

Σημειώνεται ότι ακόμη και εάν οι Υπεύθυνες Δηλώσεις έχουν γίνει ηλεκτρονικά εντός των ορισθεισών προθεσμιών, θα πρέπει και να υποβάλλονται εντός των ίδιων προθεσμιών. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ (σχετ. αρ. 28 παρ. 2α Ν. 4186/2013 (Α ́ 193).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Γενικές οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης (Υ.Δ.) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ταυτοποίηση διενεργείται μέσω των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Σημειώνεται ότι για τη δημιουργία της υπεύθυνης δήλωσης ο/η εκπ/κός θα πρέπει να επιλέξει «Δήλωση με ελεύθερο κείμενο». Κατά τη συμπλήρωση του πεδίου του εγγράφου «κείμενο» (βήμα 1 από 4) ο/η εκπ/κός θα πρέπει να αναγράψει «σας υποβάλλω αίτηση παραίτησης», και κατόπιν (βήμα 2 από 4) να συμπληρώσει τον αποδέκτη της Υ.Δ., ήτοι τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής στην οποία ανήκει οργανικά. Μετά την έκδοση της ανωτέρω ηλεκτρονικής Υ.Δ. και την αποθήκευσή της ως pdf, ο/η εκπ/κός θα πρέπει να την αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της αποκλειστικής προθεσμίας Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 έως και Παρασκεύη 10 Φεβρουαρίου 2023 στο e-mail της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Αττικής [email protected] έως τις 16:00 μ.μ.

Για τη λύση της υπαλληλικής σχέσης εκδίδεται Διαπιστωτική Πράξη περίληψή της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η οποία στη συνέχεια αναρτάται και στον ιστότοπο της Διαύγειας.

2. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

Σας εφιστούμε την προσοχή, ότι για τον κανονισμό σύνταξης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης ζητά στοιχεία συντάξιμων αποδοχών από τα έτη 2002 έως την ημερομηνία λύσης σχέσης, σύμφωνα με την αριθ. πρ.11750/0092/13-2-2018 κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με ΑΔΑ 6ΧΒΚΗ-9ΣΜ, κατόπιν τούτου και με αφορμή τηλεφωνικές ερωτήσεις, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν να προσκομίσουν για το χρονικό διάστημα από 1/1/2002 έως 31/12/2011 τα εξής: 1. αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων ή μισθολογικού μητρώου από τα σχολεία τα οποία μισθοδοτούνταν (στα αντίγραφα να αναφέρεται ευκρινώς το σχολείο μισθοδοσίας). 2. βεβαιώσεις ή αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων έκτακτων αμοιβών (υπερωρίες, πανελλήνιες, πρόσθετη διδακτική στήριξη κ.λ.π)

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ΟΛΑ σε πανομοιότυπα πακέτα πέντε (5) αντιγράφων μετά το πέρας υποβολής αιτήσεων παραίτησης, αποκλειστικά κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης και προγραμματισμένου ραντεβού (τηλ.: 210- 3576037 και 210-3576015), στα γραφεία της Δ/νσης Δ.Ε. Ανατ. Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11, Τ.Κ. 15344, Γέρακας), από 13 Μαρτίου 2023 έως και 07 Απριλίου 2023.

Διευκρινίζουμε πως τα αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή και να κατατεθούν μία (1) φορά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (αφορά μόνο όσους έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης (παραιτηθέντες και αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου ηλικίας) και όχι εκπ/κούς ΙΔΑΧ):

1. Αίτηση για την απονομή κύριας σύνταξης (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής)

2. Υπεύθυνη δήλωση (αρ. 8/ ν. 1599/1986) (αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής)

3. Συντάξιμες αποδοχές (αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων, παρακαλούμε όπως επισυναφθούν σε ένα από τα πέντε πακέτα δικαιολογητικών)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατο το πολύ 6μηνου)

5. Ληξιαρχική πράξη γάμου η διάζευξης (αν αναγράφεται στο πιστοποιητικό οικ. κατάστασης, δεν είναι απαραίτητη)

6. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας διπλής όψης

7. ΑΜΚΑ

8. Εκκαθαριστικό εφορίας (1η σελίδα όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και τα προσωπικά στοιχεία)

9. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης ΙΒΑΝ (1ος Δικαιούχος)- 1 η σελίδα με τα στοιχεία του δικαιούχου

10. Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (ΑΝΔΡΕΣ ΜΟΝΟ)

11. Βεβαίωση σπουδών τέκνων (έως 24ων ετών, για τα παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό η εν λόγω βεβαίωση πρέπει να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη από την αρμόδια προξενική αρχή ή το Υπ. Εξωτερικών)

12. Θητεία σε θέση ευθύνης (απόφαση τοποθέτησης και πράξη ανάληψης)

13. Αποφάσεις αναγνωρισμένων προϋπηρεσιών (απόφαση πρόσληψης - απόλυσης αναπληρωτή, ωρομίσθιου, πρόσθετου)

14. Απόφαση αναγνώρισης χρόνου σπουδών ως δημόσιας υπηρεσίας (αφορά πρώην κλ.ΠΕ17 της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΕΤΕΜ, ΣΕΛΕΤΕ) ΠΕ81, 82, 83, 84

15. Διοριστήριο (Ανακοίνωση Διορισμού στο Υπουργείο Παιδείας ως εκπ/κος)

16. 1η πράξη ανάληψης υπηρεσίας ως μόνιμος εκπ/κος

17. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει εξαγορά χρόνου (σπουδών, παιδιών, κλπ.) να μας προσκομίσουν τις αποφάσεις εξαγοράς των ταμείων (ΓΛΚ, ΜΤΠΥ κλπ) και το πρωτότυπο παράβολο κατάθεσης ποσού.

18. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν κάνει αίτηση για εξαγορά πλασματικού χρόνου και δεν έχει εκδοθεί η απόφαση από το αντίστοιχο ταμείο να μας προσκομίσουν τον αριθ. πρωτοκόλλου της αίτησης.

19. Απόφαση ανακεφαλαίωσης του χρόνου ασφάλισης κύριας και επικουρικής πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑΜ στην οποία θα αναγράφεται το σύνολο των ημερών ασφάλισης

20. Φωτοτυπία ενσήμων (π.χ. ΙΚΑ)

21. Βεβαίωση από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (πρ. ΤΕΒΕ, πρ. ΙΚΑ) 22. Εάν υπάρχει δάνειο από Ταμείο Παρακ/κών & Δανείων, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ε.Τ.Ε.Α. (πρώην Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) , Μ.Τ.Π.Υ. παρακαλούμε να μας προσκομίσετε βεβαίωση λήξης δανείουνα αναγράφεται ο μήνας και το έτος λήξης)

22. Γνωμάτευση της Π/θμιας Υγ. Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α. για τους γονείς τέκνων (ανεξαρτήτου ηλικίας) ανίκανων σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος αναπηρία τουλάχιστον 50%, προκειμένου να λάβουν το οικογενειακό επίδομα στις συντάξιμες αποδοχές τους.

23. Όσοι εκπ/κοί έχουν γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. που αφορά ανικανότητα συζύγου ή τέκνου (αναπηρία τουλάχιστον 67%) παρακαλούμε να κατατεθεί μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αν δεν υπάρχει απόφαση, αλλά έχει κατατεθεί αίτηση στο ΓΛΚ να μας ενημερώσετε για τον αριθ. πρωτοκόλλου της αίτησης. (Αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν με συγκεκριμένες διατάξεις)

*Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός των συντάξιμων αποδοχών (1 αντίγραφο), όπως κατατεθούν σε πέντε πανομοιότυπα πακέτα.

Τα έντυπα της Αίτησης Απονομής και της Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα της Διεύθυνσής μας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ τις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ: Τεράστια έκπτωση στο κορυφαίο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα