ekpaideytikoi
Χρήσιμες συμβουλές/κατευθύνσεις/οδηγίες για όσους σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2023

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για τις αιτήσεις παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας η οποία θα εκδοθεί στις αρχές του επόμενου μήνα (Ιανουάριο 2023).

Προθεσμία υποβολής

Το φετινό σχολικό έτος η πιο πιθανή ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παραίτησης είναι από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 10 ή την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης, λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται (στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης όπου κατατέθηκε η αίτηση παραίτησης) μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), π.χ. αίτηση που έχει υποβληθεί στις 2-2-2023 μπορεί να ανακληθεί ως και τις 2-3-2023.

Αναλυτικά

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (άρθρο 46 του Ν.4777/17-02-2021).

Ανάκληση αίτησης παραίτησης λόγω μη ύπαρξης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης για το εκπαιδευτικό προσωπικό, μπορεί να κατατίθεται μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007.

Οι εκπαιδευτικοί απολύονται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία με τη λήξη του διδακτικού έτους (άρθρο 4, παρ. 1 του Ν.3687/2008), λόγω ορίου ηλικίας, με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους (άρθρο 59, παρ. 1, 2 του Ν.4369/2016) με πλήρη σύνταξη, αναλογική πάντα των ετών υπηρεσίας που θα έχουν. Απαραίτητη προϋπόθεση, στην περίπτωση αυτή, είναι η 15ετία ως ελάχιστη προϋπηρεσία.

Για την αυτοδίκαιη απόλυση, λόγω ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (άρθρο 155, παρ. 3 του Ν.3528/2007).

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 10 του Ν.4151/2013, υπάλληλος που αποχωρεί από την Υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί και λόγω πλάνης περί τα πράγματα δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, μπορεί να επανέλθει στην Υπηρεσία μετά από αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στον φορέα που αποχώρησε εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, το οποίο και τον πληροφορεί σχετικά. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Επισημαίνουμε ότι στις αιτήσεις παραίτησης  εκπαιδευτικών, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γράφουν για ποιο λόγο ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία, π.χ. για λόγους υγείας ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και όχι για λόγους συνταξιοδότησης ή προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς λόγους, κλπ. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για λόγους υγείας υποβάλλονται δικαιολογητικά από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ή από την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.), όταν πρόκειται για ειδικές παθήσεις. Στην περίπτωση αίτησης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους αναγράφονται υποχρεωτικά οι επικαλούμενοι λόγοι και υποβάλλονται δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση εργασίας συζύγου σε άλλη πόλη/χώρα, κλπ.) που να αποδεικνύουν τους παραπάνω λόγους.

Δικαιολογητικά

  1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Πιστοποιητικό Στρατού τύπου Α΄
  3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων)
  4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ.
  5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που επιθυμείτε να πιστώνεται η σύνταξή σας, όπου να φαίνεται καθαρά ο IBAN.
  6. ΑΜΚΑ
  1. Βεβαίωση της Διεύθυνσης για το χρόνο που διετέλεσαν σε θέση ευθύνης (εφόσον ισχύει)
  2. Βεβαιώσεις εξαγοράς προϋπηρεσίας, στρατού κ.λ.π. από το Γ.Λ.Κ. ή από ταμεία (εφόσον υπάρχουν). Εάν έχετε υποβάλλει αίτηση για την εξαγορά πλασματικών χρόνων (στρατού, σπουδών ή παιδιών) να προσκομίσετε σε φωτοτυπία τον αριθμό πρωτοκόλλου από το Γ.Λ.Κ.
  3. Σε περίπτωση που έχετε διοριστεί στο δημόσιο με οποιαδήποτε ιδιότητα μετά την 1/1/1983, βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είχατε εργαστεί (αν είχατε εργαστεί) προηγουμένως, δηλαδή ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ. Εάν αυτές δεν υπάρχουν η καταμέτρηση θα γίνει μετά την επικοινωνία του ΓΛΚ με τους αντίστοιχους φορείς.

10.Βεβαίωση καταμέτρησης ενσήμων ΙΚΑ (εάν έχει γίνει)

11.Να μας ενημερώσετε για τον Α.Μ.Α (αριθμός μητρώου ασφαλισμένου) σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε προϋπηρεσία πριν το διορισμό σας ή επιθυμείτε την εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης. Ο Α.Μ.Α. αναγράφεται στην βεβαίωση του ΙΚΑ, ή στην καρτέλα ενσήμων.

12.Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής (για αναπηρία 67% και άνω) είτε του συνταξιούχου είτε κάποιου μέλους της οικογένειας του, θα πρέπει να προσκομίζεται

13.Στην περίπτωση που στην οικογένεια υπάρχει τέκνο που είναι φοιτητής χρειάζεται, βεβαίωση από τη Σχολή φοίτησης όπου να αναγράφεται: α)η ημερομηνία έναρξης ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής στη Σχολή και β) η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης σε έτη και μήνες καθώς και το έτος στο οποίο είναι ο φοιτητής.

14.Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά, όπως διαζευκτήριο κ.λ.π. 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Αναλυτικά η περσινή εγκύκλιος εδώ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

DYPA katartisi
ΔΥΠΑ: Έως 19/4 παράταση για τις αιτήσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων στη Θεσσαλονίκη
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη
ΔΥΠΑ: Έως 19/4 παράταση για τις αιτήσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων στη Θεσσαλονίκη
DYPA 2025
ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.300 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία
Έναρξη αιτήσεων του Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω
ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.300 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία