Από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας

Εγγραφο με οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας σε μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. εξέδωσε το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας. Τα ανάλογα βέβαια ισχύουν για κάθε Διεύθυνση.

Οι οδηγίες

Α. Σχετικά με την χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας από το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας σε μόνιμα μέλη Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. και προσωρινούς/ες αναπληρωτές/τριες Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π της περιοχής ευθύνης του, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Μέλη Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που επιθυμούν να ασκήσουν οποιοδήποτε ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτηθούν την προηγούμενη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας (άρθρο 31 ν. 3528/2007 (Α΄, 26), όπως σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Η άδεια χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου 31 του Υ.Κ. .

2. Προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να αιτηθούν και μέλη Ε.Ε.Π., τα οποία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ παρέχουν υπηρεσίες σε όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (άρθρο 377 ν. 4957/2022 (Α΄, 141)

3. Αναφορικά με τη παροχή α) διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. (προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών) και σε εκπαιδευτικά προγράμματα των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι., καθώς και β) ερευνητικού έργου σε Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, εφόσον η παροχή τους γίνεται ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (άρθρο 127 ν. 4957/2022). Στην περίπτωση αυτή, τα μέλη Ε.Ε.Π. που θα αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ της υπηρεσίας (οι υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ:της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ & ΣΔΕΥ: του οικείου Προϊσταμένου/ης του ΚΕΔΑΣΥ).

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία τους βεβαίωση από τον εργοδότη (ΑΕΙ ή ερευνητικός ή τεχνολογικός φορέας) στον οποίο θα παρέχουν διδακτικό ή ερευνητικό έργο, από την οποία να προκύπτει ΜΕ ΣΑΦΗΝΕΙΑ α) το ακριβές αντικείμενο του έργου, β) η χρονική διάρκεια και γ) οι ημέρες και ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα (άρθρο 107 παρ. 1, περ. κε) του ν. 3528/2007).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία από τα προσκομιζόμενα έγγραφα διαπιστώσει ότι το διδακτικό ή ερευνητικό έργο παρέχεται εντός του ωραρίου εργασίας, τότε ο/η ενδιαφερόμενος/η ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να καταθέσει αίτηση χορήγησης προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Υ.Κ.

Β. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν αίτηση για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου προς το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας) (επισυνάπτεται υπόδειγμα) Στην αίτησή τους θα πρέπει:

- να ζητούν την χορήγηση άδειας που αφορά σε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟ Ή ΕΡΓΑΣΙΑ.

- να προσδιορίζουν επακριβώς το έργο ή την εργασία (τόπος, χρόνος, ώρες απασχόλησης, είδος, αντικείμενο και συνθήκες απασχόλησης). Ιδιαίτερα, πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι αόριστη και δεν προσδιορίζονται σαφώς τα παραπάνω, η αίτηση θα κρίνεται απορριπτέα.

 Στην συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι/ες καταθέτουν την αίτησή τους ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (υπόψη Γραμματείας Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας) ΜΑΖΙ με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- Βεβαίωση (υπογεγραμμένη και σφραγισμένη) από τον Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας (για υπηρετούντες σε ΣΜΕΑΕ) ή τον/την Προϊστάμενο/η του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (για υπηρετούντες σε ΚΕΔΑΣΥ/ΣΔΕΥ) σχετικά με την παρεμπόδιση ή μη της ομαλής εκτέλεσης της υπηρεσίας και της εύρυθμης λειτουργίας αυτής λόγω της χορήγησης σχετικής άδειας στον ενδιαφερόμενο/η υπάλληλο.

- Αποδεικτικά στοιχεία (συμβάσεις έργου ή εργασίας, βεβαιώσεις των εργοδοτών κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτουν σαφώς ο τόπος, ο χρόνος, οι ώρες απασχόλησης, το είδος, το αντικείμενο και οι συνθήκες απασχόλησης, ο χρόνος έναρξης και λήξης του αιτούμενου έργου ή εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία το έργο παρέχεται εξ αποστάσεως, πρέπει να δηλώνεται από τον φορέα. Επίσης, πρέπει να δηλώνεται ότι η εξ αποστάσεως διδασκαλία πραγματοποιείται πέραν του εργασιακού ωραρίου.

- Υπεύθυνη Δήλωση (επισυνάπτεται υπόδειγμα). Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η είναι αυτοαπασχολούμενος/η, συμπληρώνει στην Αίτηση και στην Υπεύθυνη Δήλωση α) την έδρα εργασίας του (ακριβής διεύθυνση) και β) τις ημέρες και ώρες εργασίας του/της αναλυτικά εβδομαδιαίως.

- Σε περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής της βεβαίωσης από τον φορέα, μπορεί να αναφέρεται στην Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η θα προσκομίσει την βεβαίωση φορέα μόλις την παραλάβει.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ΕΓΚΑΙΡΑ. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να μεταφορτώνονται/«ανεβαίνουν» (upload) σε ένα (1) αρχείο zip ή pdf με ανάλυση σάρωσης τουλάχιστον 200 dpi.

 Η σχετική αίτηση να υποβάλλεται πριν την έναρξη του αιτούμενου έργου ή εργασίας.

 Ως ημερομηνία έναρξης της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Σε καμία περίπτωση δεν χορηγείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ.

 Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 Οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα ΚΕΔΑΣΥ υποβάλλουν αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στο ΑΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση εύκολα και γρήγορα με λίγα κλικ

ΕΠΙΣΗΜΟ: Βγήκε η κατανομή θέσεων για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - 5124 οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ (Πίνακας - Αιτήσεις)

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΔΙΔΥΜΕΣ
Δίδυμες αδελφές που κατηγορήθηκαν για αντιγραφή στην Ιατρική, παίρνουν τεράστια αποζημίωση
Πώς δύο δίδυμες φοιτήτριες ιατρικής κατάφεραν να κερδίσουν τεράστια αποζημίωση από τη σχολή τους
Δίδυμες αδελφές που κατηγορήθηκαν για αντιγραφή στην Ιατρική, παίρνουν τεράστια αποζημίωση
τεχνολογία
Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτοχοι προηγμένης τεχνολογικής γνώσης
Το επιστημονικό περιεχόμενο των Ομηρικών επών καταγράφεται από τον Κ. Ζέγγελη - Η προηγμένη τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων μέσα από τα Ομηρικά έπη
Οι Αρχαίοι Έλληνες ήταν κάτοχοι προηγμένης τεχνολογικής γνώσης
ελενα ΙΣΠΑΝΙΑ
Βίντεο με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό της Έλενας λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο
«Ό,τι κι αν συμβεί, ξέρω ότι η ζωή μου δεν ήταν μάταιη, γιατί πάλεψα και πέτυχα αυτό που ήθελα, να ευαισθητοποιήσω την κοινή γνώμη για την ασθένεια».
Βίντεο με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό της Έλενας λίγο πριν πεθάνει από καρκίνο