daskalos kathgitis
Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας;

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι αναπληρωτές κατά την παρουσία τους στη σχολική μονάδα/δομή για την ανάληψη υπηρεσίας.

1️. Πιστοποιητικά Ταυτοποίησης.

2️. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο.

3️. Γνωμάτευση παθολόγου ή γενικού ιατρού, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

4️. Γνωμάτευση ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του εκπαιδευτικού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

5️. Υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει :

  • Δεν υπηρετώ (ανεξαρτήτως του είδους της σχέσης) με πλήρη απασχόληση στον Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ο.Τ.Α., συμπεριλαμβανομένων και των ενώσεων αυτών, σε Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό [αφορά μόνο τους προσλαμβανόμενους αναπληρωτές με πλήρες ωράριο απασχόλησης (Γνωμ. ΝΣΚ 251/2007)].
  • Δεν κατέχω θέση εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας [διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. α΄ παρ.9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)]
  • Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
  •  α) Δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη και δεν έχω καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [άρθρο. 41, «Πειθαρχικό Δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων», παρ. 1 του ν. 4301/2014 (Α’ 223)]. β) Δεν εμπίπτω στα κωλύματα του άρθρου 8(2), «Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση», του ν.3528/2007 (Α΄ 26). γ) ΄Εχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των διδακτικών μου καθηκόντων (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)
  • Δεν είμαι ιδιοκτήτης-τρια/μέτοχος/διδάσκων-ουσα σε φροντιστήριο/ιδιωτικό σχολείο.
  • Δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα.
  • Έχω εκπληρώσει/έχω νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις (για τους άρρενες προσλαμβανόμενους αναπληρωτές).
  • Έχω τα απαιτούμενα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια/ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που απαιτούνται για τη θέση την οποία έχω κληθεί να υπηρετήσω [παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4589/2019 (Α΄ 13)].

Δήμος ή Κοινότητα εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων: …………………..,      Στρατιωτικός Αριθμός:………………………..

6. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,

ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),

ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,

ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,

ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι αναπληρωτές;

1️. Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14.30 καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας στη δομή ή τη σχολική μονάδα τοποθέτησης, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η ψηφιακή σήμανση ανάληψης υπηρεσίας στο Myschool από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, και η αποδοχή ψηφιακής σύμβασης από τους αναπληρωτές, μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του τη συγκεκριμένη ημέρα.

2️. Εκπαιδευτικοί που έχουν τοποθετηθεί σε εσπερινό σχολείο θα παρουσιαστούν για τη διαδικασία της ανάληψης υπηρεσίας σε πρωινό σχολείο που θα τους υποδείξει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης κατόπιν σχετικής επικοινωνίας ή , εναλλακτικά, στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

3️. Η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test) είναι υποχρεωτική για την ανάληψη υπηρεσίας (βλ. σχετικά στοιχείο 6 των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes).

4️. Για την είσοδο στην εφαρμογή gov.gr και τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxisnet.

5️. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορούν οι αναπληρωτές  να επισκέπτονται τις ηλεκτρονικές σελίδες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (ή των ΠΔΕ) στις οποίες έχουν προσληφθεί.

*Ενημέρωση από τον Σεραφείμ (Μάκη) Λάππα Ειδικό Γραμματέα ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 
 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα