Thumbnail
Θα προκηρυχθούν δύο υποτροφίες, τετραετούς διάρκειας, για τη χορήγηση μικτού ποσού 1.000,00 ευρώ μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Ισως να μην το γνωρίζετε, αλλά η ΕΥΔΑΠ αποφάσισε να χορηγήσει υποτροφίες σε Ελληνες υποψήφιους διδάκτορες, μέσω του ΙΚΥ, με τίτλο «Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.-Ε.ΥΔ.Α.Π.»

Ηδη το ΙΚΥ εξέδωσε προ-ανακοίνωση για την έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και υποβολής αίτησης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ ακαδημαϊκού έτους 2022-23

Η πλήρης  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα – κατ΄ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 91811/Ζ1/22.7.2022 ΥΑ (ΦΕΚ Τεύχος B’ 3983/27.7.2022)- θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ το προσεχές διάστημα.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενημερώνει ότι αναμένεται να προκηρυχθούν δύο (2) υποτροφίες, τετραετούς διάρκειας, για τη χορήγηση μικτού ποσού 1.000,00 ευρώ μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες Ελληνικών ΑΕΙ.

Οι δύο (2) θέσεις υποτροφιών θα κατανεμηθούν στους κάτωθι τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

1. Φυσικές Επιστήμες, 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία, 3. Ιατρική και Επιστήμες Υγείας, 4. Οικονομικές & Νομικές Επιστήμες.

1.jpg
2.jpg

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποψηφιότητά τους.

Μεταξύ των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ, οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  • Να έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό ΑΕΙ με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 1/1/2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23).
  • Να μην κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.
  • Να μην έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την ΕΥΔΑΠ, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

Τα αντικείμενα

Εξάλλου, σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Αγγελου Συρίγου περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι.της Ελλάδας», οι διατριβές που θα χρηματοδοτηθούν, πρέπει να αφορούν στα εξής αντικείμενα:

1.1 Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

1.2 Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

1.3 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

1.4 Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι επταετής και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) κύκλους, έκαστος των οποίων αφορά στην χορήγηση δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας (εφεξής «Κύκλος») και συνολικά σε οκτώ (8) υποτροφίες για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.  Για την υλοποίηση εκάστου Κύκλου που θα αρχίζει κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2022-2023 έως και 2025-2026 αντιστοίχως, το Ι.Κ.Υ. θα εκδίδει ετήσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποτροφίας με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα Απόφαση (εφεξής «Πρόσκληση»). Κάθε Πρόσκληση θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Τα ποσά των υποτροφιών

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα καλύψει το σύνολο των δαπανών για τις υποτροφίες που προϋπολογίζεται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€384.000) ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€96.000) για κάθε Κύκλο και ειδικότερα: (α) είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ήτοι για το πρώτο έτος του Α΄ Κύκλου, (β) σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€48.000) το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ήτοι για το δεύτερο έτος του Α΄ Κύκλου και το πρώτο έτος του Β΄ Κύκλου, (γ) εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€72.000) το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ήτοι για το τρίτο έτος του Α΄ Κύκλου, το δεύτερο έτος του Β΄ Κύκλου και το πρώτο έτος του Γ΄ Κύκλου, (δ) ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€96.000) το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ήτοι για το τέταρτο έτος του Α΄ Κύκλου, το τρίτο έτος του Β΄ Κύκλου, το δεύτερο έτος του Γ΄ Κύκλου και το Α΄ έτος του Δ΄ Κύκλου, (ε) εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€72.000) το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, για το τέταρτο έτος του Β΄ Κύκλου, το τρίτο έτος του Γ΄ Κύκλου και το δεύτερο έτος του Δ΄ Κύκλου, (στ) σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€48.000) το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, ήτοι για το τέταρτο έτος του Γ΄ Κύκλου και το τρίτο έτος του Δ΄ Κύκλου και (ζ) είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 για το τέταρτο έτος του Δ΄ Κύκλου.

Προϋποθέσεις συμμετοχής - Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

2. Έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 01-01-2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-23), μετά την 01-01- 2022 για τον Β’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2023-24), μετά την 01-01-2023 για τον Γ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-25), μετά την 01-01-2024 για τον Δ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024- 25).

3. Δεν κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του Ι.Κ.Υ., έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

5. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος, ήτοι το 2020 για τον Α’ Κύκλο, το 2021 για τον Β’ Κύκλο, το 2022 για τον Γ΄ Κύκλο και το 2023 για τον Δ΄ Κύκλο («Φορολογικό Έτος»). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Για τους σκοπούς της παρούσας: (α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος, (β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), (γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

6. Δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Ε.ΥΔ.Α.Π., συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

daskala
Απελπισία για μωρομάνα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό
Πού είναι το δικαίωμα μιας μάνας αναπληρώτριας, να μεγαλώσει το παιδί της; Πού είναι το δικαίωμα μιας μάνας αναπληρώτριας, να μπορέσει να λείψει από...
Απελπισία για μωρομάνα αναπληρώτρια εκπαιδευτικό