Αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

«Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας».

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις υπό στοιχεία 75010/Ν4/17-06-2022, 75020/Ν4/17-06-2022, 75037/Ν4/17-06-2022, 75377/Ν4/20-06-2022, 75019/Ν4/17-06-2022, 75052/Ν4/17-06-2022, 75031/Ν4/17-06- 2022, 75043/Ν4/17-06-2022, 75030/Ν4/17-06-2022 αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τον ν. 4440/16 (Α΄224) «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Με την υπό στοιχεία 75010/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄224)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α΄133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, τις υπ’ αρ. 8842363026/17-4-2022, 6910610012/15-4-2022, 9212750224/16-4-2022 και 9706310281/15-4-2022 αιτήσεις των υπαλλήλων, το υπ’ αρ. 1068/3-5-2022 έγγραφο του Προέδρου του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών περί διατύπωσης γνώμης και το υπ’ αρ. 3/13-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη των αιτούντων, μετατάσσονται: α) Η ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με κωδικό 9479158097 στο Τμήμα Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. β) Ο ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού του Δήμου Σερρών, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 1495165376 στο Τμήμα Γ΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. γ) Η ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας βιβλιοθηκονόμων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, με κωδικό 3637169910, στο Τμήμα Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως, με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου. δ) Η ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΡΑΔΕΜΙΡΟΓΛΟΥ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Θ. Α.Ε.), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με κωδικό 2413484105, στο Τμήμα Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως, με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75020/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 8373798651/17- 4-2022 αίτηση της υπαλλήλου και το από 13-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΘΕΑΝΩ ΚΑΤΣΙΔΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ με κωδικό 2739476388 στο Τμήμα Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75037/Ν4/17-06-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 1001249588/12-04-2022 αίτηση της υπαλλήλου, την υπ’ αρ. 12001/12-05-2022 Βεβαίωση του Δήμου Καβάλας περί παροχής γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου και το υπ’ αρ. 2ο/13-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΤΣΙΡΙΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΠΑΥΛΟΥ, υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ του Δήμου Καβάλας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, με κωδικό 1159086094 του Τμήματος Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως, με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση της υπαλλήλου. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75377/Ν4/20-06-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 1111310712/17-04-2022 αίτηση του υπαλλήλου, την υπ’ αρ. 8939/11-05-2022 Βεβαίωση του Δήμου Ζακύνθου περί παροχής γνώμης για τη μετάταξη του υπαλλήλου και το υπ’ αρ. 3ο/12-05-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη του αιτούντος, μετατάσσεται ο ΚΛΑΔΗΣ- ΨΑΡΡΑΣ ΔΙΟΥΝΥΣΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΥΕ Εργατών του Δήμου Ζακύνθου, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ με κωδικό 9396553912 του Τμήματος Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75019/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 6979748161/08-04-2022 αίτηση της υπαλλήλου και το υπ’ αρ. 1/12-5-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, με κωδικό 6109669109, στο Τμήμα Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75052/Ν4/17-06-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 1141100389/11-04-2022 αίτηση της υπαλλήλου, την υπ’ αρ. 14970/10-05-2022 απόφαση Δημάρχου Χαλκιδέων περί παροχής γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου και τα υπ’ αρ.1ο/09-05-2022 και 2ο/13-05- 2022 Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με τα οποία παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΠΑΣΣΑ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών του Δήμου Χαλκιδέων, στη κενή οργανική θέση μονίμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ με κωδικό 9911159866 του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75031/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 5311188352/11-4-2022 αίτηση του υπαλλήλου, την υπό στοιχεία 64073/Ε2/30-05-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη/απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς του Ελληνικού Δημοσίου μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) κατά τον Α’ κύκλο Κινητικότητας 2022» και το υπ’ αρ. 2/13-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη του αιτούντος, μετατάσσεται ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ, με Α.Μ. 601423 και οργανική θέση στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας (Δ.Σ. Καναλίων Κέρκυρας), στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ, με κωδικό 8461201227, στο Τμήμα Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, με τον βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75043/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, την υπ’ αρ. 8042123841/11-04-2022 αίτηση της υπαλλήλου, την υπό στοιχεία 59236/Ε2/23-05-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022)» και το υπ’ αρ. 1/11-05- 2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ, εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με Α.Μ. 215286 και οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας (3ο Γυμνάσιο Αργοστολίου), στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου του κλάδου ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με κωδικό 3530314379 του Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Με την υπό στοιχεία 75030/Ν4/17-6-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τα άρθρα 2, 3, 4, 6, 7 και 13 αυτού, τον ν. 4622/2019 (Α’ 133) και ιδίως την παρ. 9 του άρθρου 116 αυτού, το άρθρο 101 του ν. 4790/2021 (Α’ 48), την υπ’ αρ. 9336437211/13-04-2022 αίτηση της υπαλλήλου, την υπό στοιχεία 59236/Ε2/23- 05-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδέσμευση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για μετάταξη μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2022)» και το από 13-5-2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με το οποίο παρέχεται σύμφωνη γνώμη για τη μετάταξη της αιτούσης, μετατάσσεται η ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ με Α.Μ. 221355 της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στην κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου κλάδου ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, με κωδικό 1464100193, στο Τμήμα Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχει. (Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 3810/21-06-2022).

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γραπτός ΑΣΕΠ: Σε ποια ειδικότητα κάνουν αίτηση φιλόλογοι και μαθηματικοί

ΒΓΗΚΕ Η  προκήρυξη για το Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ - Πώς κάνετε αίτηση και πότε

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

mikonos_emp
Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεργάζεται για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη με το Δήμο Μυκόνου
Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Μυκόνου και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη του Δήμου κατά την εκπόνηση του...
Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συνεργάζεται για την ερευνητική και επιστημονική υποστήριξη με το Δήμο Μυκόνου
mixailidou
Μιχαηλίδου: «Σχεδόν το 50% των παιδιών είναι σε ανάδοχες οικογένειες»
«Έγινε μεγάλη προσπάθεια στον τομέα της παιδικής προστασίας και εξακολουθεί μέχρι το εγχείρημα της αναδοχής να φτάσει στον απόλυτο βαθμό», είπε η...
Μιχαηλίδου: «Σχεδόν το 50% των παιδιών είναι σε ανάδοχες οικογένειες»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Κατέρρευσε μέρος της σκηνής - Τραυματίστηκαν μαθητές
H υπόθεση θα διερευνηθεί και οποίος έχει ευθύνη για ότι συνέβη θα έχει και τις ανάλογες κυρώσεις
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά: Κατέρρευσε μέρος της σκηνής - Τραυματίστηκαν μαθητές