Παράταση της προσωρινής αναπλήρωσης της θητείας των διευθυντών σχολείων ή επίσπευση των νέων κρίσεων με τροποποίηση του νόμου;

Με πολύ αργές κινήσεις και με προβλήματα (εκτός των άλλων και παραιτήσεις στα Συμβούλια Επιλογής των Συμβούλων Εκπαίδευσης) συνεχίζεται η διαδικασία κρίσεων - επιλογών των στελεχών εκπαίδευσης. 

Καθυστερημένα και εκτός χρονοδιαγράμματος άρχισε η διαδικασία για την κρίση - επιλογή Συμβούλων Εκπαίδευσης ενώ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης (η τοποθέτηση των νέων διευθυντών εκπαίδευσης αναμένεται στις αρχές Ιουλίου)

Οι μεγάλες καθυστερήσεις φανερώνουν ότι με την παρούσα διαδικασία δεν υπάρχει περίπτωση να προχωρήσουν μέσα στο Καλοκαίρι οι κρίσεις επιλογές των διευθυντών σχολικών μονάδων καθώς δεν θα έχει ολοκληρωθεί η συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής.

Τι προβλέπεται

Σύμφωνα με το Άρθρο 232 (Μεταβατικές διατάξεις) του ν. 4823/2021 "Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος:

α) προηγείται η προκήρυξη των θέσεων των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

β) έπεται η προκήρυξη των θέσεων των διευθυντών, προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των υπευθύνων τομέων των Ε.Κ., των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και Κ.Ε.ΠΕ.Α. και

γ) ακολουθεί η προκήρυξη των θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης."

Τέλη Μαϊου και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η διαδικασία για τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διαδικασία που "μετράει" ήδη αρκετούς μήνες και έχει "σπάσει" όλα τα χρονοδιαγράμματα του υπουργείου Παιδείας.

Όσον αφορά τους 2.407 υποψήφιους Συμβούλους Εκπαίδευσης η διαδικασία που έχει αρχίσει για την κάλυψη των 800 θέσεων  αναμένεται να ολοκληρωθεί σχεδόν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Οι επόμενες στη σειρά κρίσεις - επιλογές στελεχών αφορούν τους Επόπτες Εκπαίδευσης που επιλέγονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επιλογών των Συμβούλων Εκπαίδευσης.

Όπως είναι γνωστό για να ξεκινήσει η διαδικασία για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων (η εκτίμηση υπηρεσιακών παραγόντων του υπουργείου Παιδείας είναι ότι αφορά πάνω από 25.000 εκπαιδευτικούς που θα θέσουν υποψηφιότητα για τα 13.000 περίπου Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ) απαιτείται η συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής στα οποία μετέχουν υποχρεωτικά οι Διευθυντές Εκπαίδευσης αλλά και οι Επόπτες Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό είναι φανερό ότι με αυτή τη διαδικασία να σχολεία θα ξεκινήσουν με τους υπάρχοντες διευθυντές.

Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του νόμου 4823/21 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» ορίζεται ότι:

«8. Η ισχύς των πινάκων επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), η οποία παρατάθηκε έως την κύρωση των νέων πινάκων επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με το άρθρο 53 του ν. 4692/2020 λήγει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

9. Κενές ή κενούμενες θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. πληρούνται με επιλογή τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός εκείνων που αφορούν στα συμβούλια επιλογής. Συμβούλια επιλογής των εν λόγω διευθυντών εξακολουθούν να είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4547/2018, όπως έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον ένας (1) Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου που προέρχεται από την οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης και ένας (1) εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, ο οποίος υπηρετεί με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα επιπλέον μέλη του δευτέρου εδαφίου ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τα εν λόγω συμβούλια παύουν να επιλέγουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και Ε.Κ., αφότου συγκροτηθούν τα συμβούλια επιλογής που είναι αρμόδια για την επιλογή των διευθυντών σχολικών μονάδων και των Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

10. Η θητεία των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που επιλέγονται, σύμφωνα με την παρ. 9, λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που θα επιλεγούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37.

11. Οι παρ. 9 και 10 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις προκηρύξεων θέσεων ή προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί, κατά τον ίδιο χρόνο, η διαδικασία επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.»

Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται η έκδοση της απαραίτητης κανονιστικής Υπουργικής Απόφασης που πρόκειται να εκδοθεί.

Μέχρι την έκδοσή της οι θέσεις καλύπτονται με αναπλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του κεφ. Ε ́ του ν. 1566/1985 (Α ́ 167).»

 

Σήμερα, βρισκόμαστε ένα μήνα πριν τη λήξη του διδακτικού έτους αλλά και της θητείας των αναπληρωτών Διευθυντών Σχολείων, που ορίστηκαν. Ωστόσο,  η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέραν από τη λήξη του διδακτικού έτους

Αλλαγή πλεύσης με τροπολογία

Μπροστά σε ένα διαφαινόμενο αδιέξοδο και καθώς οι πιέσεις για νέες κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων εντείνονται, σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Παιδείας ψάχνει να βρει τρόπο απεγκλωβισμού από τις καθυστερήσεις.

Η εισήγηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή προς την υπουργό Παιδείας (εισήγηση η οποία εκπορεύεται από το Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κ. Αλέξανδρο Κόπτση) είναι να προχωρήσει σε τροπολογία με την οποία  στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής  Διευθυντών Σχολείων δεν θα προβλέπεται  η συμμετοχή των Εποπτών Ποιότητας και των Συμβούλων  Εκπαίδευσης.

Είναι φανερό ότι εάν το υπουργείο Παιδείας τροποποιήσει στο σημείο αυτό το νόμο 4823/2021 θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει μέσα στον Ιούνιο στην προκήρυξη για την επιλογή των Διευθυντών Σχολείων, με διαφορετική σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής (πιθανόν με συμμετοχή των Συντονιστών Εκπαίδευσης) και χωρίς να αναμένει  την επιλογή και τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, η οποία σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας θα ολοκληρωθεί τέλη Αυγούστου.

Τις τελικές κινήσεις του υπουργείου Παιδείας είναι φανερό ότι θα τις επηρεάσουν και οι προθέσεις της κυβέρνησης για πρόωρες εκλογές, πιθανόν το φθινόπωρο. 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σχολική Ψυχολογία: ΔΙΝΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ αυτό το σεμινάριο

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής - Μόνο 12€ το μήνα

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πανεπιστημιο αιγαιου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ξεκινήσουν τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια όπως ορίζει η νομοθεσία μοριοδότησης δασκάλνω και καθηγητών έως τις 31 Μαρτίου
Παν.Αιγαίου: Έως σήμερα Παρασκευή οι αιτήσεις στα σεμινάρια εκπαιδευτικών