ειδική αγωγή σεμινάριο
Αμοιβές για επιτηρητές και για εξεταστές, στις εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση

Με κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, που υπογράφει ο υπουργός Μάκης Βορίδης, καθορίζονται οι αμοιβές των απασχολούμενων στις εξετάσεις της 8ης Μαΐου 2022 για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 3 Mαΐου 2022.

Αναλυτικά:

Για τα όργανα τα οποία προβλέπονται στην υπ’αρ.23083/08-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ.10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας», όπως ισχύει, και για τη συνολική τους συνεισφορά στην διοργάνωση, διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, ορίζεται αποζημίωση ως εξής: 

1. Για τα συλλογικά όργανα ως εξής

α. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων

α.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εξακοσίων ευρώ (600,00€). 

α.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00€ ).

α.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Βαθμολογικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

β. Επιτροπές Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π 

β.1. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

β.2. Για τα Μέλη των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

β.3. Για τους Γραμματείς των Περιφερειακών Επιτροπών Οργάνωσης Εξετάσεων εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π.

γ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

γ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

γ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

δ. Επιτροπές Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων 

δ.1. Για τους Προέδρους των Επιτροπών Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00€).

δ.2. Για τα Μέλη των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων εφάπαξ αποζημίωση διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€). 

δ.3. Για τους Γραμματείς των Επιτροπών των Ειδικών Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε.Γ.Π. εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Σε περίπτωση μερικής αναπλήρωσης του Προέδρου, μέλους, γραμματέα ή βαθμολογητή, η κατά περίπτωση αποζημίωση κατανέμεται ανάλογα μεταξύ των δικαιούχων με πράξη του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας.

2. Για τα ατομικά όργανα ως εξής:

α. Εξεταστές προφορικής δοκιμασίας ελληνικών: ενενήντα ευρώ (90,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

β. Εξεταστές υποψηφίων που βάσει του νόμου εξετάζονται προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ.3 άρθρου 7 του ΚΕΙ): εκατόν τριάντα ευρώ (130,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

γ. Βαθμολογητές – διορθωτές των γραπτών των υποψηφίων: τρία ευρώ (3,00€) ανά γραπτό. 

δ. Επιτηρητές: εκατόν δέκα ευρώ (110,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ε. Υγειονομικοί: εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων.

3. Για τις ομάδες εργασίας ως εξής:

α. Ομάδα μετάδοσης θεμάτων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€). 

β. Ομάδα Συνδέσμων μεταξύ των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων: εφάπαξ αποζημίωση εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

γ. Ομάδα Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιστημονικής Επιτροπής: τριακόσια ευρώ (300,00€) για την ημέρα διεξαγωγής των εξετάσεων. 

ε. Ομάδα εκκαθάρισης του συνόλου των αποζημιώσεων των συλλογικών οργάνων, των ατομικών οργάνων και των ομάδων εργασίας : εφάπαξ αποζημίωση τετρακοσίων πενήντα
ευρώ (450,00€).

Όλες οι ανωτέρω αποζημιώσεις καταβάλλονται με τους περιορισμούς της παρ.3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176). 

ΑΡΘΡΟ 2

Διαδικασία και δικαιολογητικά καταβολής αποζημίωσης 

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στα συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας, που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, θα καταβληθούν στους δικαιούχους μετά το πέρας των εξετάσεων ή εργασιών και θα βαρύνουν τον ΑΛΕ 2120206001 του Ειδικού Φορέα της Γενικής Γραμματεία Ιθαγένειας (Ε.Φ.1007-202).

2. Η πληρωμή των αποζημιώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 1 γίνεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α. Συλλογικά όργανα 

-Πρόεδροι των Συλλογικών Οργάνων: 

i. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Βαθμολογικών Κέντρων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

ii. Για τους Προέδρους των Περιφερειακών Επιτροπών Εξετάσεων, βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

iii. Για τους Προέδρους των Επιτροπών των Εξεταστικών Κέντρων, βεβαίωση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής Εξετάσεων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Μέλη των Συλλογικών Οργάνων: 

Για τα μέλη των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν 

-Γραμματείς των Συλλογικών Οργάνων: 

Για τους γραμματείς των συλλογικών οργάνων, βεβαίωση από τους Προέδρους των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων που ανήκουν.

Τα δικαιούχα μέλη των συλλογικών οργάνων, της παρ.1 του άρθρου 1, θα πρέπει να προσκομίσουν και Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1) Το σύνολο των αποζημιώσεων που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε συλλογικά όργανα δεν υπερβαίνει το 25% των μηνιαίων αποδοχών του κάθε μέλους 2) Οι πάσης φύσεως πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές του κάθε μέλους δεν είναι ανώτερες του συνόλου των αποδοχών της οργανικής του θέσης σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ 2 του Συντάγματος και 3) Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του κάθε μέλους εν γένει δεν υπερβαίνουν μηνιαίως το ποσό της παρ. 1 του άρθρου 28 του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’ 176). 

β. Ατομικά όργανα 

i. Βεβαίωση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου για τους βαθμολογητές-διορθωτές για την εκτέλεση των καθηκόντων τους που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο. 

ii. Βεβαίωση του Προέδρου της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου για τους εξεταστέςαξιολογητές προφορικής δοκιμασίας Ελληνικών και τους επιτηρητές που απασχολήθηκαν στο οικείο Εξεταστικό Κέντρο, iii. Βεβαίωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου: για τους εξεταστές των υποψηφίων που εξετάζονται προφορικά ως φυσικά αδύνατοι (παρ.3 άρθρου 7 του ΚΕΙ) που απασχολήθηκαν στο οικείο Ειδικό

Εξεταστικό Κέντρο, 

για τους επιτηρητές που απασχολήθηκαν στο οικείο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο και
το υγειονομικό προσωπικό υπηρεσίες που απασχολήθηκε στο οικείο Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο. 

γ. Ομάδες εργασίας 

Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία εξετάσεων Π.Ε.Γ.Π., συλλογικά όργανα, ατομικά όργανα και ομάδες εργασίας που προβλέπονται στην υπ’αρ.23083/08-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ιθαγένειας «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ.10 του άρθρου 7 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας» θα πρέπει να καταχωρίσουν τα στοιχεία τους σε ειδική πλατφόρμα την οποία διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Η είσοδος στην πλατφόρμα γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet. Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αντλούνται αυτόματα τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένου του ΑΦΜ. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση και η ολοκλήρωση της πληρωμής, θα πρέπει σε ειδικό σημείο να μεταφορτώσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 2 της παρούσης και να συμπληρωθεί ο αριθμός λογαριασμού ελληνικού τραπεζικού ιδρύματος σε μορφή IBAN.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 3-05-2022. 

Δείτε εδώ την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΒΟΜΒΑ Βορίδη: Τον Μάρτιο ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

eidiki agwgi
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ
Την Πέμπτη 29 Σεπτέμβρη 2022 στις 17:00 εκπαιδευτικά σωματεία, ενώσεις γονέων και συλλογικότητες αναπήρων πραγματοποιούν κινητοποίηση στο υπουργείο...
Ειδική αγωγή: Κινητοποίηση εκπαιδευτικών αύριο στο ΥΠΑΙΘ
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Οι ερευνητές μελέτησαν, σχεδόν, 200 έγκυες, οι οποίες αξιολογήθηκαν μέσω ερωτηματολογίων και ψυχολογικών τεστ σχετικά με τον βαθμό του άγχους τους
Το άγχος στην εγκυμοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρο τοκετό
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει
Νέα έρευνα συσχετίζει τον διαβήτη εγκυμοσύνης με υψηλό κίνδυνο για καρδιαγγειακές και αγγειοεγκεφαλικές παθήσεις.
Ο διαβήτης κατά την κύηση είναι αρκετά... ύπουλος - Τι μπορεί να προκαλέσει