Thumbnail
Πώς αποδεικνύεται πλέον η γνώση μιας ξένης γλώσσας για την μοριοδότηση

Απο «κόσκινο» θα περάσει εφέτος η  γνώση  ξένης γλώσσας για μοριοδότηση, τόσο στις προσλήψεις εκπαιδευτικών, όσο και στις διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.

Σε ό,τι αφορά στις προσλήψεις, το Υπουργείο Παιδείας στις πρόσφατες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την Ειδική Αγωγή πρόσθεσε μια διάταξη που εκτιμάται ότι θα «κόψει» πολλούς υποψήφιους οι οποίοι διαθέτουν πτυχία ή μεταπτυχιακά από ξένα πανεπιστήμια, καθώς πέρα από το πτυχίο, για να αναγνωριστεί η γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να ζητήσουν από το ίδρυμα που σπούδασαν και να υποβάλλουν σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές. Αυτό καθώς είχαν προκύψει περιπτώσεις σπουδών σε αγγλόφωνα τμήματα μη αγγλόφωνων πανεπιστημίων, με πτυχία που έδιναν «αυτοματα» τα μόρια γνώσης της ξένης γλώσσας -στην οποία όμως δεν είχαν γίνει οι σπουδές. Η διαδικασία της βεβαίωσης  εκτιμάται ότι θα «κόψει» μόρια ξένων γλωσσών από αρκετούς υποψήφιους.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές στελεχών εκπαίδευσης, διευρύνεται ο κύκλος των εξεταστών κατά τη διαδικασία της συνέντευξης, με τροπολογία που κατατέθηκε προχτές: Ως προς τη διακρίβωση γνώσης γλώσσας των υποψηψίων που προσκομίζουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προκειμένου να λάβουν σχετική μοριοδότηση, προβλέπεται δυνατότητα σχετική προφορική εξέταση ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής να διενεργείται, πέραν των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των ομότιμων καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., ειδικότητας αντίστοιχης γλώσσας.

Η αυστηροποίηση της αναγνώρισης γνώσης ξένης γλώσσας εμφανίζεται και στις αποσπάσεις στα Ευρωπαϊκά σχολεία, όπου τον περασμένο μήνα ορίστηκαν  οι εξεταστές των ξένων γλωσσών εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική) ή της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, για την προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα του υποψήφιου εκπαιδευτικού και εποπτικού προσωπικού και των Στελεχών που ζητούν απόσπαση. Αναλυτικά:

Προσλήψεις: Χρειάζεται και βεβαίωση

Στις προσφατες προκηρύξεις προβλέπεται:

α) Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και (σ.σ. πέραν των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας) με τους εξής τρόπους:

(i) Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

(ii) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, συνοδευόμενο από σχετική βεβαίωση του ιδρύματος για τη γλώσσα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,

(iii) Με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,

(iv) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

β) Η πολύ καλή γνώση ή η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 και Β2 αντίστοιχα, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι υπό στοιχείο α (iv) και β τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας. 

Επιλογή στελεχών: Προφορική εξέταση 

Για την επιλογή  Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, προβλέπεται ότι:

Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής. 

Επι πλέον, με προχθεσινή τροπολογία, για ταχεία και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής των στελεχών εκπαίδευσης, ως προς διακρίβωση γνώσης γλώσσας των υποψηψίων που προσκομίζουν τίτλο σπουδών αλλοδαπής προκειμένου να λάβουν σχετική μοριοδότηση, προβλέπεται δυνατότητα σχετική προφορική εξέταση ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής να διενεργείται, πέραντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και των ομότιμων καθηγητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και από μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., ειδικότητας αντίστοιχης γλώσσας.

Προσέξτε ακόμα:

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση πιστοποιητικά ξένης γλώσσας

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Προσλήψεις αναπληρωτών: Δείτε τα ονόματα των 7.089 εκπαιδευτικών - Τι ακολουθεί
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022.
Προσλήψεις αναπληρωτών: Δείτε τα ονόματα των 7.089 εκπαιδευτικών - Τι ακολουθεί
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Πανελλήνιες εξετάσεις - Διπλό μηχανογραφικό: Το μέτρο, που θεσμοθετήθηκε πριν από δύο έτη αλλά δεν εφαρμόστηκε, καταργεί το υπ. Παιδείας με νέα...
Πανελλαδικές εξετάσεις 2023: Τέλος το διπλό μηχανογραφικό
Βιβλιοθήκη
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
«Τα βιβλία έτοιμα να ταξιδέψουν», την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, από τις 12:00 έως τις 20:00, στην είσοδο της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης
Θεσσαλονίκη: Τρεις χιλιάδες βιβλία «έτοιμα να ταξιδέψουν» από την Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα
Οι ερευνητές ανέλυσαν αξιολογήσεις της προσωπικότητας 7.109 ανθρώπων άνω των 18 ετών και ιδιαίτερα των πέντε βασικών παραγόντων της: νευρωτισμός,...
Η πανδημία μας «άλλαξε»- Λιγότερη εξωστρέφεια, φιλικότητα και δεκτικότητα