Ευρωπαϊκά Σχολεία: Η νέα διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και στελεχών
Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και αυξημένα τυπικά προσόντα

Δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια και σε ΦΕΚ, απόφαση της υπουργού Παιδείας κ.Νίκης Κεραμέως με την οποία καθορίζει τα προσόντα, τους όρους, τα κριτήρια, τα όργανα, τον τρόπο επιλογής, τη διαδικασία και την χρονική διάρκεια της απόσπασης του εκπαιδευτικού προσωπικού, εποπτικού προσωπικού και των στελεχών διοίκησης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

Προσόντα, όροι, διάρκεια απόσπασης Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νηπιαγωγοί, Εκπαιδευτικοί Σύμβουλοι, Βιβλιοθηκονόμοι)

1. Υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και τα σχολεία διεθνών οργανισμών είναι μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική και αυξημένα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθ. 16 του ν. 4415/16 (Α΄ 159) και τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία (Ref.: 2011-04-D-14-en-13).

2. Το «Εκπαιδευτικό και Εποπτικό Προσωπικό» που διορίζεται, τοποθετείται ή αποσπάται σε Ευρωπαϊκά Σχολεία, αναφέρεται στα άρθρα 1, 6β και 10 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Ειδικότερα, στη διαδικασία επιλογής μετέχουν μόνιμοι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Έχουν άριστη γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία ή μιας από τις γλώσσες εργασίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (αγγλική, γαλλική, γερμανική). Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την άριστη γνώση της ξένης γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον υποψήφιο, είναι όσα προβλέπονται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α΄ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως ισχύει.

β) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή συνολική και αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η σχετική αίτηση. Στην προϋπηρεσία προσμετράται τυχόν παράλληλη υπηρέτηση σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης.

γ) Έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α' επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

3. Η θητεία απόσπασης είναι μέχρι εννέα (9) έτη με την επιφύλαξη των άρθρων 28 έως και 35 του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και των Κανονισμών για το διορισμό και την Αξιολόγηση των Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών, ως ισχύουν. Η θητεία υποδιαιρείται σε 3 περιόδους, σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία : - μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση, - μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση, - τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών. Για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29 (α) (iii) και (iv) του Κανονισμού για τα μέλη του αποσπασμένου προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία θεωρείται ότι ο χρόνος απόσπασης του εκπαιδευτικού λογίζεται από την έναρξη του πρώτου έτους απόσπασης, αν ο χρόνος ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1ης Σεπτεμβρίου έως και 31ης Δεκεμβρίου αυτού του πρώτου έτους απόσπασης. Στην περίπτωση που η απόσπαση πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου και μετά, η απόσπαση για τους σκοπούς της παρούσας και των άρθρων 28 και 29(α)(iii) και (iv), όπως ανωτέρω, θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου σχολικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να χορηγείται η παράταση ενός έτους που αναφέρεται παραπάνω μετά το τέλος των εννέα ετών.

4. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή, εκπαιδευτικός ο οποίος τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α' 26) ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών, για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ίδιου Κώδικα.

Η διαδικασία για τα στελέχη

1. Όταν μία θέση Διευθυντή ή Αναπληρωτή Διευθυντή είναι κενή σε ένα Ευρωπαϊκό Σχολείο, ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων ανακοινώνει στις αντιπροσωπείες των χωρών που έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας τη θέση που πρέπει να καλυφθεί.

2. Κάθε Κράτος-Μέλος δύναται να κατέχει έναν μέγιστο αριθμό τριών θέσεων στελέχους, περιλαμβανομένης της θέσης Διευθυντή.

3. Δύο θέσεις στελέχους στο ίδιο σχολείο δεν μπορούν να κατέχονται από άτομα που αποσπάστηκαν από το ίδιο Κράτος-Μέλος.

4. Κανένα Κράτος Μέλος δεν μπορεί να ορίσει υποψηφίους για μεγαλύτερο αριθμό θέσεων από αυτό που μπορεί να κατέχουν οι υποψήφιοί τους σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2 ή να ορίσει τον ίδιο υποψήφιο για περισσότερες θέσεις.

5. Εφόσον η ελληνική αντιπροσωπεία εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πλήρωσή της με απόσπαση, η θέση αυτή με την υποβολή της σχετικής υποψηφιότητας στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων, προκηρύσσεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Η επιλογή των υποψηφίων από τα Κράτη-Μέλη θα πρέπει να γίνεται μετά από επίσημη δημοσίευση, σύμφωνα με κριτήρια ανάλογα με εκείνα που ισχύουν στα κράτη για το διορισμό σε θέση ευθύνης στη δημόσια διοίκηση.

7. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για την κάλυψη θέσης στελέχους πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλικά - γαλλικά - γερμανικά). Πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών εργασίας και καλά (επίπεδο Β2) μια δεύτερη γλώσσα εργασίας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας αποδεικνύεται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από τον ΑΣΕΠ. Η διαπίστωση του επιπέδου γλωσσομάθειας στον προφορικό λόγο γίνεται όπως προβλέπεται στις περίπτ. α΄ και β΄ της ενότητας Γ΄ του άρθρου 6 . β) Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή ή τη Διεύθυνση σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από τον Κανονισμό Εφαρμογής που αφορά στο διορισμό και την αξιολόγηση των στελεχών των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Ref.:2009-D-422-en-5 ,Κεφ.ΙΙ παρ.2), με τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. Ειδικότερα, ως Διευθυντές, Αναπληρωτές Διευθυντές και Βοηθοί Αναπληρωτές Διευθυντές επιλέγονται εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ελληνική νομοθεσία για την επιλογή Διευθυντών/Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων. γ) Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας). δ) Έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α' επιπέδου.

8. Η διάρκεια της θητείας ενός στελέχους είναι 9ετής και υποδιαιρείται σε 3 περιόδους: - μία πρώτη, δοκιμαστική, περίοδο δύο ετών. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους θα πραγματοποιείται αξιολόγηση, - μία δεύτερη περίοδο τριών ετών. Κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους θα πραγματοποιείται μια δεύτερη αξιολόγηση, - τέλος, μετά και τη δεύτερη θετική αξιολόγηση, ακολουθεί μία τρίτη περίοδος τεσσάρων ετών.

9. Με την προκήρυξη της παρ. 5, που εκδίδεται όποτε καταστεί αναγκαίο και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., καλούνται οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων αντιπαραβάλλει (διοικητική επαλήθευση) τα στοιχεία της αίτησης με το περιεχόμενο των φακέλων των δικαιολογητικών. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών, δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. Ακολούθως, διαπιστώνει ποιοι από τους υποψηφίους έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής και ποιοι αποκλείονται και καταρτίζει σχετικούς πίνακες (Α και Β, αντίστοιχα), τους οποίους κοινοποιεί στην ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ε.Μ.Σ., προκειμένου να δημοσιοποιηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δείτε εδώ ΟΛΗ την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 4-12

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

παιδιά
«Τουρισμός για Όλους»: Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις- Αυξάνεται το voucher για χειμερινές διακοπές –
Περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους»
«Τουρισμός για Όλους»: Από τον Ιανουάριο οι αιτήσεις- Αυξάνεται το voucher για χειμερινές διακοπές –