Σύνοδος Πρυτάνεων: Οι βασικές κατευθύνσεις του νομοσχεδίου που θα παρουσιάσει σήμερα η Νίκη Κεραμέως
Η υπουργός Παιδείας αρχίζει από σήμερα διεργασίες με Πρυτάνεις και τομεάρχες παιδείας των κοινοβουλευτικών κομμάτων με αφορμή την επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στην σημερινή έκτακτη διαδικτυακή Σύνοδο Πρυτάνεων η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει τα βασικά σημεία του Σχεδίου Νόμου για την τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον ΔΟΑΤΑΠ.

Παράλληλα η υπουργός Παιδείας Ν. Κεραμέως έστειλε χθες επιστολή στους 6 τομεάρχες παιδείας των κοινοβουλευτικών κομμάτων με την οποία τους προσκαλεί σε συζήτηση, την εβδομάδα από 21 έως 24 Μαρτίου, σχετικά με την επερχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Θυμίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου, λήγει η προθεσμία που έδωσε η υπουργός Παιδείας στους Πρυτάνεις για να καταθέσουν προτάσεις για καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα βασικά σημεία του νέου νομοσχεδίου είναι τα παρακάτω:

-Θεσπίζεται εκτελεστικός διευθυντής των ΑΕΙ (μάνατζερ), που θα είναι άτομο το οποίο μπορεί να προέρχεται από προσωπικό του ιδρύματος ή άλλον δημόσιου φορέα.

-Επέκταση και αναβάθμιση του θεσμού της πρακτικής άσκησης των φοιτητών σε σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, με την ίδρυση Μονάδας Πρακτικής Άσκησης σε όλα τα ΑΕΙ και υπεύθυνους ανά τμήμα.

-Καθορισμός του ελάχιστου ύψους αποζημίωσης των φοιτητών στο 80% του ελάχιστου μισθού.

-Οι φοιτητές θα μπορούν πλέον να σπουδάζουν σε ένα τμήμα αλλά να παίρνουν μαθήματα και από άλλα τμήματα για την ευρεία μόρφωση τους. Ωστόσο, αυτό θα μπορούν να το κάνουν παρατείνοντας τις σπουδές τους (π.χ. κάποιος που σπουδάζει Ιατρική θα μπορεί να πάρει, αν θέλει, μαθήματα Φιλοσοφίας).

-Εισαγωγή θεσμού εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών μεταξύ ομοειδών τμημάτων της χώρας («εσωτερικό Erasmus»). Για παράδειγμα, ένας φοιτητής Ιατρικής θα μπορεί για ένα εξάμηνο να παρακολουθήσει μαθήματα σε άλλη Ιατρική, διαφορετικού ΑΕΙ από εκείνο που σπουδάζει.

-Απελευθερώνονται οι διαδικασίες πλήρως στα μεταπτυχιακά προγράμματα, κάτι που αφορά και το ύψος των διδάκτρων τους που θα καθορίζεται πλέον κατά περίπτωση.

-Αίρονται οι περιορισμοί φυσικής παρουσίας και μπορούν να γίνονται μαθήματα και εξ αποστάσεως.

-Ανταποδοτικές υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια, όπου υπάρχουν δίδακτρα (μεταπτυχιακά).

Υπερόργανο η ΕΘΑΑΕ

Αυτονομία σε τρεις άξονες και παράλληλη κατοχύρωση της πιστοποίησης και της συστηματικής αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών προβλέπει ρύθμιση στο επερχόμενο νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του υπουργείου Παιδείας.

Η «αποκέντρωση» που επιδιώκει η πολιτική ηγεσία προβλέπει μεταξύ άλλων ελεύθερη ίδρυση μεταπτυχιακών, χωρίς έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, δυνατότητα οργάνωσης μεταπτυχιακού αποκλειστικά εξ αποστάσεως, αξιοποίηση εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων από την αγορά εργασίας ως διδακτικού προσωπικού, παράταση του εξαμήνου χωρίς περιορισμούς στα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών καθώς και επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες πέραν της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής για τον γ’ κύκλο σπουδών.

Για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ποιότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας αρμόδιο όργανο θα είναι η ανεξάρτητη αρχή της ΕΘΑΑΕ.

Οι αλλαγές που προτείνονται προβλέπουν αυτονομία σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης και εμπλουτισμού του διδακτικού προσωπικού και οργάνωσης βάσει των αναγκών και των απαιτήσεων των προγραμμάτων σπουδών και στους τρεις κύκλους ανά πανεπιστήμιο.

Προπτυχιακά προγράμματα

Καταργείται το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο όριζε συγκεκριμένα χρονικά όρια για την παράταση του εξαμήνου και την κατανομή διδακτικού χρόνου ανά μάθημα.


Μεταπτυχιακά προγράμματα

Στον β’ κύκλο σπουδών εντοπίζονται στο επερχόμενο νομοσχέδιο οι σημαντικότερες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και της αποκέντρωσης.

Με απόφαση Συγκλήτου και χωρίς έγκριση από το υπουργείο Παιδείας θα ιδρύονται τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η ΕΘΑΑΕ θα είναι ο αρμόδιος φορέας που θα παρέχει την πιστοποίηση, που είναι αναγκαίος όρος για τη λειτουργία του κάθε μεταπτυχιακού. Ειδικότερα, όλα τα προγράμματα σπουδών αξιολογούνται από την ΕΘΑΑΕ πριν από την έναρξη λειτουργίας τους και πιστοποιούνται περιοδικά σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κατευθυντήριες Γραμμές στην Ανώτατη Εκπαίδευση κατά την περιοδική αξιολόγηση της βασικής ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.

Το κόστος λειτουργίας αλλά και τα τέλη φοίτησης θα είναι αποκλειστική απόφαση του πανεπιστημίου χωρίς τη συνδρομή του υπουργείου Παιδείας, με την προϋπόθεση όμως να έχει κατατεθεί έκθεση βιωσιμότητας και σκοπιμότητας, στην οποία θα αναλύεται το κόστος οργάνωσης. Τα αρμόδια όργανα του ιδρύματος θα αποφασίζουν για τις πηγές χρηματοδότησης του μεταπτυχιακού καθώς και για την τροποποίηση των προϋπολογισμών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την πολιτική ηγεσία.

«Ανοιγμα» σε εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από την αγορά εργασίας, χωρίς απαραίτητα να είναι κάτοχοι διδακτορικού προβλέπεται στις επερχόμενες ρυθμίσεις. Ιδίως στις περιπτώσεις μεταπτυχιακών που έχουν αμιγώς επαγγελματικό προσανατολισμό δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης εμπειρογνωμόνων και επιστημόνων από την αγορά εργασίας με εμπειρία και εξειδίκευση σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα καταργούνται οι ποσοστώσεις στο διδακτικό προσωπικό, με το κάθε ίδρυμα να καθορίζει τους διδάσκοντες αλλά και την αμοιβή αυτών, χωρίς περιορισμούς.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα οργάνωσης μεταπτυχιακού προγράμματος εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση διευκολύνονται οι συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού και διευρύνεται η δυνατότητα διδασκαλίας από άτομα με τεχνογνωσία ή διδάσκοντες που δεν θα είχαν μέχρι τώρα το προνόμιο της φυσικής παρουσίας. Και πάλι η ΕΘΑΑΕ θα αξιολογήσει εάν τα τμήματα πληρούν όλα τα αναγκαία κριτήρια: τεχνικές υποδομές, επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καταλληλότητα του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που θα διασφαλίσει το αδιάβλητο για τις εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.


Διδακτορικές σπουδές

Προβλέπεται να δοθεί η δυνατότητα ενός διακριτού κύκλου μαθημάτων ή συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως η μεθοδολογία έρευνας στους διδακτορικούς, για τους οποίους μέχρι σήμερα προβλέπεται μόνο εκπόνηση της διατριβής τους, χωρίς παράλληλο κύκλο σπουδών.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής στις τριμελείς και επταμελείς επιτροπές καθώς και στην αξιολόγηση σε μέλη ΔΕΠ που έχουν αφυπηρετήσει, καθώς και σε μέλη ΔΕΠ πανεπιστήμιων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

stegi onassi
Ίδρυμα Ωνάση: Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς 4-5 Ιουλίου
Διήμερο πρωτοποριακό εκπαιδευτικό φεστιβάλ για την Τεχνητή Νοημοσύνη από το Ίδρυμα Ωνάση στις 4 και 5 Ιουλίου - Κορυφαίοι ομιλητές και εργαστήρια στο...
Ίδρυμα Ωνάση: Φεστιβάλ Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς 4-5 Ιουλίου
ekav
Νέα τραγωδία αργά το βράδυ: 18χρονος νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα
Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος όταν ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 3 νεαρά άτομα βγήκε από την πορεία του και προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε...
Νέα τραγωδία αργά το βράδυ: 18χρονος νεκρός και δυο τραυματίες σε τροχαίο δυστύχημα
ΕΛΜΕ Πειραιά, κινητοποίηση, ΔΙΔΕ Πειραιά
Συγκέντρωση σήμερα στη 1 μμ στη ΔΔΕ Πειραιά για το νέο μπαράζ διώξεων εκπαιδευτικών
Σήμερα Παρασκευή στη 1 μμ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση εκπαιδευτικών στα γραφεία της Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά για τις...
Συγκέντρωση σήμερα στη 1 μμ στη ΔΔΕ Πειραιά για το νέο μπαράζ διώξεων εκπαιδευτικών