Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Μαθητές στο σχολείο
INTIME NEWS/ΛΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Σ.Δ.) Δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

Επισημάνσεις και οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την εκπόνηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων δημοσιοποίησε το Υπουργείο Παιδείας. Οπως προκύπτει από τις οδηγίες αυτές, οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στις Σχολικές Δραστηριότητες δεν θα έχουν κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες, ούτε προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου για την εκπόνηση Π.Σ.Δ

Το κείμενο δημιουργήθηκε για να απαντήσει σε πιθανές απορίες, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων που θα οργανωθούν για την αειφορία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το περιβάλλον, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της χώρας

Οι επισημάνσεις

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (Π.Σ.Δ.) θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις σελ. μία (1) έως δέκα (10) της Εγκυκλίου που αφορούν αφενός στο πλαίσιο υλοποίησης ενός Π.Σ.Δ. και αφετέρου στον αναλυτικό σχεδιασμό και την οργάνωσή του. Επισημαίνεται ότι σε όλα τα ΠΣΔ πρέπει να επιδιώκεται η εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και της τοπικής κοινωνίας, τόσο κατά την εφαρμογή τους, με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας, όσο και κατά την παρουσίασή τους, όταν αυτά ολοκληρωθούν. Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2021-2022 τα παρακάτω σημεία της Εγκυκλίου χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής:

 Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την υλοποίηση Π.Σ.Δ. συγκροτούν μαθητικές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία ως προς τα μέτρα προφύλαξης και προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας από το σύνολο των μαθητών/τριών ή ομάδα μαθητών/τριών ενός σχολικού τμήματος.

 Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει μέχρι και σε δύο (2) προγράμματα.

 Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να υλοποιεί έως και τρία (3) προγράμματα εκ των οποίων το ένα ως συντονιστής/ρια, Κάθε πρόγραμμα μπορεί να υποστηρίζεται από ομάδα έως τριών (3) εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου του/της συντονιστή/ριας του προγράμματος.

 Το θέμα του Π.Σ.Δ. να προέρχεται από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών/ριών, προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα άντλησης πρωτογενών στοιχείων κατά την επεξεργασία του (βλέπε παράγραφο 2.2. της Εγκυκλίου).

 Η προτεινόμενη κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2021-2022 είναι: Υγεία - Περιβάλλον – Αειφορία.

Δεν προβλέπεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κάλυψη δαπανών για αναλώσιμα και υπερωρίες εκπαιδευτικών.

 Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Δ.Ε. υλοποιούνται εκτός ωρολογίου προγράμματος (με εξαίρεση τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής).

Για την εκπόνηση Π.Σ.Δ. δεν προβλέπεται συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου.

 Η διάρκεια ενός Π.Σ.Δ. είναι τουλάχιστον τρεις (3) μήνες και υλοποιούνται οποτεδήποτε μέσα στο διδακτικό έτος και μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

 Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο εγκεκριμένων Π.Σ.Δ. ισχύει η με αρ. πρωτ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 (Β΄ 456) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας». Τα Σχέδια Υποβολής Προγράμματος (ΣΥΠ) θα πρέπει να υποβληθούν έως την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 μόνο ηλεκτρονικά στους παρακάτω συνδέσμους:

ΣΥΠ Αγωγής Υγείας: https://forms.gle/YHHpr19WF39sZcWX7

ΣΥΠ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: https://forms.gle/sZXV5znovRudhCmt7

ΣΥΠ Πολιτιστικών Θεμάτων: https://forms.gle/fvqGUgpevzes732i8

Οι 9 οδηγίες

1. Οδηγίες συμπλήρωσης για το κάθε ΣΥΠ συμπεριλαμβάνονται στα πεδία της φόρμας.

2. Δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των απαντήσεων μετά την υποβολή τους μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής του ΣΥΠ στις 15/12/2021. Δεν θα αποσταλούν στο Γραφείο ΣΔ η ονομαστική κατάσταση των μαθητών της ομάδας και το Αντίγραφο Πράξης Ανάθεσης του Συλλόγου Διδασκόντων, τα οποία παραμένουν στην σχολική μονάδα και αποστέλλονται μόνο σε περιπτώσεις που η Επιτροπή ΣΔ κρίνει απαραίτητο. Αποστέλλεται αντίγραφο των απαντήσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνεται στην αρχή της φόρμας.

3. Για τα σχολεία Δ.Ε. απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε πρόγραμμα ΣΔ. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει τα σχετικά εγκριτικά σημειώματα να έχουν υπογραφεί από τους γονείς/κηδεμόνες των συμμετεχόντων/ουσων μαθητών/τριων του κάθε Π.Σ.Δ. πριν την αποστολή του.

4. Στο πλαίσιο υλοποίησης Π.Σ.Δ. υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σε θεματικά δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Αγωγής Υγείας (ΑΥ), Πολιτιστικών Θεμάτων (ΠΘ) (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, διεθνή), τα οποία είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ./Περιφερειακές Διευθύνσεις/Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

5. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να εκπονήσουν Π.Σ.Δ. κατά το τρέχον σχολικό έτος θα πρέπει να ενημερώνονται για επιμορφωτικά διαδικτυακά σεμινάρια του Γραφείου ΣΔ και άλλων συνεργαζόμενων φορέων από την ιστοσελίδα της Δ.Ε. στο dide.ira.sch.gr/Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, μπορούν να ανατρέχουν στο Αποθετήριο Εργασιών στο http://dide.ira.sch.gr/sxoldra.mysch.gr Το Αποθετήριο αποτελεί τόπο ιδεών, πληροφοριών, γνώσεων και καλών πρακτικών υλοποίησης ΠΣΔ προηγούμενων ετών.

6. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν περαιτέρω διευκρινίσεις ή υποστηρικτικό υλικό, ειδικότερα όσοι πρόκειται να υλοποιήσουν πρόγραμμα ΣΔ για πρώτη φορά, μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη ΣΔ, Αγγελική Ζαχαράτου, στα τηλ. 2810-333778/6971899843 και τη Γραμματεία ΣΔ, Ελένη Κοντουδάκη στο τηλ. 2810-333768. Επίσης, μπορούν να στείλουν ερωτήματα στο e-mail [email protected] Για ατομικές συναντήσεις θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία.

7. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να υποβάλλουν τα ΣΥΠ εντός της ορισθείσας από την Εγκύκλιο προθεσμίας, γεγονός που θα διευκολύνει την έγκαιρη έγκριση των Π.Σ.Δ. από την αρμόδια Επιτροπή.

8. Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση, κατά την διάρκεια υλοποίησης των Π.Σ.Δ., προτεραιότητα δίδεται στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο μείωσης της πιθανότητας να εκτεθεί ο μαθητικός πληθυσμός, οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό των σχολικών μονάδων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο.

9. Σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας θα ακολουθήσει στο επόμενο χρονικό διάστημα σχετική εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Καμία υποχρεωτικότητα για τη τηλεκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Ελπίδα» - Κλειστά σχολεία και χιόνια στο κέντρο της Αθήνας
Κλειστά σχολεία σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες: Κιλκίς, Λήμνου, Βοιωτίας, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Φλώρινας...
Σε εξέλιξη η κακοκαιρία «Ελπίδα» - Κλειστά σχολεία και χιόνια στο κέντρο της Αθήνας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Άδεια ειδικού σκοπού: «Ξεπέρασε όλα τα όρια η αναλγησία του ΥΠΑΙΘ»
«Με μια άθλια κυβερνητική τροπολογία καταργείται η άδεια ειδικού σκοπού για τους εκπαιδευτικούς με παιδιά που νοσούν από τον κορονοϊό»
Άδεια ειδικού σκοπού: «Ξεπέρασε όλα τα όρια η αναλγησία του ΥΠΑΙΘ»
Χιόνι στην Αθήνα
Κακοκαιρία Ελπίς – Πολιτική Προστασία: Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων για 2 μέρες 
Η Πολιτική Προστασία δίνει οδηγίες προς τους πολίτες για την περίπτωση που χρειαστεί να μετακινηθούν, προκειμένου να το κάνουν με όσο το δυνατόν...
Κακοκαιρία Ελπίς – Πολιτική Προστασία: Έκκληση για αποφυγή μετακινήσεων για 2 μέρες