Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Με απόφαση Κεραμέως

Με απόφαση της υπουργού Παιδείας που δημοσιεύθηκε σήμερα, κατακυρώθηκαν στην εταιρεία «SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» τα αποτελέσματα για το Τμήμα 2 του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής» , με αριθμό συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 90218.

Με την προαναφερθείσα απόφαση ανατίθεται στην εταιρεία  η εκτέλεση του έργου όπως περιγράφεται αναλυτικά στο με αρ. πρωτ. 1330/31-3-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC006504590) αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ σε Σχολικές Μονάδες Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής».

Η κατακύρωση του Διαγωνισμού έγινε στο ποσό των δύο εκατομμυρίων, εκατόν μία χιλιάδων, εκατόν πενήντα πέντε ευρώ (2.101.155,00 €) πλέον Φ.Π.Α. πεντακοσίων τεσσάρων χιλιάδων, διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (504.277,20 €), ήτοι συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων, εξακοσίων πέντε χιλιάδων, τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι λεπτών (2.605.432,20 €).

Για την εκτέλεση του έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων, το τεύχος Διακήρυξης του διαγωνισμού και εν γένει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο μνημονεύεται σ’ αυτή ή στο οποίο αυτή παραπέμπει, καθώς και η τεχνική και οικονομική προσφορά σας, με Α/Α προσφοράς συστήματος 170502.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείστε να προσέλθετε εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της παρούσας στην έδρα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας (γραφείο 1036, 1ος όροφος) για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας: - την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης, και - την εγγυητική επιστολή προκαταβολής, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 4.1 της Διακήρυξης. - δήλωση του Ν.1599/1986 από το νόμιμο εκπρόσωπο που να αναφέρει ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει

Δείτε την απόφαση 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Υπουργείο Παιδείας: Φυλάκιση σε γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα