Αναλυτικά τι ισχύει για όσους μαθητές θέλουν αλλαγή τύπου Λυκείου ή Ομάδας Προσανατολισμού, για όσους θα εξεταστούν κατά την ειδική περίοδο Σεπτεμβρίου, για τα πρότυπα ΕΠΑΛ, για τις εκπρόθεσμες εγγραφές, κ.α.

Όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Παιδείας, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2021  η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Το alfavita.gr παρουσιάζει στη συνέχεια 7 σημαντικές διευκρινιστικές πληροφορίες-οδηγίες για το πως πρέπει να κινηθούν εκπαιδευτικοί (διευθυντές) και γονείς-κηδεμόνες, αλλά και λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα των εγγραφών σε ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, καθώς και τι ισχύει για τις εκπρόθεσμες εγγραφές που θα ακολουθήσουν από τις 13 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη του σχολικού έτους. Αναλυτικά τι ισχύει για όσους μαθητές θέλουν αλλαγή τύπου Λυκείου ή ομάδας προσανατολισμού, για όσους θα εξεταστούν κατά την ειδική περίοδο Σεπτεμβρίου, τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, τα ολιγομελή τμήματα, κλπ

Οδηγός για τις ηλεκτρονικές εγγραφές

1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων, οι Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης Προσφύγων και οι ασκούντες/ούσες την επιμέλεια ή κατά τον νόμο υπεύθυνοι/ες μπορούν να υποβάλουν και σε αυτήν την φάση ηλεκτρονικές αιτήσεις για μαθητές/τριες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ13α/72370/Δ4/17-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού στείλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση (την οποία μπορούν να βρουν στα «Χρήσιμα Έγγραφα»), στα email [email protected] ή [email protected], προκειμένου να τους δοθεί η συγκεκριμένη δυνατότητα από τους διαχειριστές της εφαρμογής.

2. Για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), τον Σεπτέμβριο πραγματοποιούνται α) κατ΄ εξαίρεση εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις Π.ΕΠΑ.Λ. πριν την έναρξη των μαθημάτων στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα, κατόπιν πρόσκλησης από τα κατά τόπους Π.ΕΠΑ.Λ. και β) εκπρόθεσμες εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης από τα κατά τόπους Π.ΕΠΑ.Λ., έως επτά (7) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι αιτήσεις για τις κατ΄ εξαίρεση και εκπρόθεσμες εγγραφές Π.ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονται χειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 της περιπτ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 72367/ΓΔ4/24-06-2021 (Β΄2675) Υ.Α..

3. α) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ., αν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου τοποθέτησης. Ακολούθως, ο /η Δ/ντής/ντρια θα πρέπει να αποστείλει την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση στο email [email protected], προκειμένου να διαγραφεί η αρχική αίτηση από τους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές .

β) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΕΠΑ.Λ σε ΓΕ.Λ., αν έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσον αποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου τοποθέτησης. Ακολούθως, ο/η Δ/ντής/ντρια θα άρει την οριστικοποίηση της αρχικής τους αίτησης και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές .

4. Οι μαθητές/τριες που εξετάζονται κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου και επιθυμούν αλλαγή τύπου σχολείου μπορούν να διαγράψουν την αίτησή τους και να υποβάλουν νέα χωρίς να απαιτείται η παραπάνω διαδικασία.

5. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. πρέπει να απευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές.

6. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κατ’ εξαίρεση εγγραφών, το Π.Σ. myschool θα είναι κλειδωμένο για μετεγγραφές και νέες εγγραφές. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οφείλουν με την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου να ενημερώσουν άμεσα το Π.Σ. myschool, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η κατανομή των μαθητών/τριών από τις Δ.Δ.Ε. στις σχολικές μονάδες. Για τις μετεγγραφές από ΓΕ.Λ. σε ΓΕ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι Διευθυντές/ντριες παραλαμβάνουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις εξετάζουν, αλλά τις καταχωρίζουν στο Π.Σ. myschool, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο.

7. Τέλος, οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και οι Διευθυντές/ντριες Δ.Δ.Ε. πρέπει να εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) και όχι μόνο στο διαχειριστικό περιβάλλον των Διευθυντών/ντριών, προκειμένου να ενημερώνονται για οτιδήποτε αναρτάται σχετικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής.

Μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου

Υπενθυμίζουμε ότι πλατφόρμα e-εγγραφές  θα παραμείνει σε λειτουργία  έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05- 2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει.

Κατ΄ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα τμήματα:

α) για τους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπου αυτή προβλέπεται β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr ΕΔΩ

Γενικά Λύκεια

Για τα Γενικά Λύκεια, οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν είτε αυτόματα λόγω ανανέωσης εγγραφής είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59. Επιπρόσθετα, οι Δ.Δ.Ε. που έχουν διαπιστώσει λάθη στις κατανομές που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη φάση θα έχουν τη δυνατότητα να στείλουν τις διορθώσεις τους από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 έως και την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 στο email [email protected] Εν συνεχεία, θα γίνουν οι διορθώσεις από τους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες θα είναι ορατές στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool μετά την επόμενη μετάπτωση όλων των απαιτούμενων δεδομένων της εφαρμογής την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021. Από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00, οι μαθητές/τριες και Διευθυντές/ντριες ΓΕ.Λ. θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω της εφαρμογής

ΕΠΑΛ

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και το αποτέλεσμα κατανομής μέσω της εφαρμογής θα είναι ορατό από την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00. Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουν εγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ΄ αριθμ. 106084/Y2/01-09-2021 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ2Τ8). Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, καθώς και σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει της δυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση. Σχετικά με τις διαγραφές αιτήσεων (π.χ. για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κ.α.) παρακαλούμε να ληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα. Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στη σχολική μονάδα στην οποία έχουν κατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια να οριστικοποιήσει την αίτησή του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 οι Διευθυντές/ντριες ΕΠΑ.Λ. μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι τόσο οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. όσο και οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενημερώνουν τους γονείς-κηδεμόνες ή τους/τις μαθητές/τριες, αν είναι ενήλικοι/ες, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι/ες το σχολείο φοίτησής τους.

Πώς θα γίνουν οι εκπρόθεσμες εγγραφές

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, βάσει της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με τις υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ, όπως ισχύει:

«2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως επτά (07) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο. 3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμων εγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναι εφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σε όμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα υποβάλουν εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (13-20 Σεπτεμβρίου 2021), θα πρέπει να την τυπώσουν και να την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στη Δ/ντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση. Η ενημέρωση για την έγκριση ή μη της εκπρόθεσμης εγγραφής πραγματοποιείται μέσω της σχολικής μονάδας ή της οικείας Δ.Δ.Ε. και όχι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές. Οι εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η διαδικασία αυτή θα γίνει από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης από τους/τις οικείους/ες Δ/ντές /ντριες Δ.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Αποκτήστε όλη την ύλη μαζι με εξπρες προετοιμασία μόνο 200 ευρώ

ΝΕΟ ΕΚΤΑΚΤΟ 400 ευρώ επίδομα σε 150000 εργαζόμενους - Αιτήσεις ΕΔΩ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 20 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΚΕΡΑΜΕΩΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ-1024x585.jpg
Ο «αίλουρος των κομμάτων εξουσίας» Γιάννης Αντωνίου, πρόεδρος του ΙΕΠ, καλεί τον εκπαιδευτικό «να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά που έχει»!
Πρόεδρος ΙΕΠ: Ο εκπαιδευτικός να παλέψει με αυτά που έχει και όχι παθητικά να βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων σε προσωπικό και...
Ο «αίλουρος των κομμάτων εξουσίας» Γιάννης Αντωνίου, πρόεδρος του ΙΕΠ, καλεί τον εκπαιδευτικό «να μη βολεύεται πίσω από τις ελλείψεις των σχολείων, να παλέψει με αυτά που έχει»!
ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Αγανάκτηση στους γονείς της Κρήτης: Αυτό που λείπει από μας και τα παιδιά μας δεν είναι η τηλεκπαίδευση!
Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων Κρήτης ζητούν σύγχρονα και ασφαλή σχολεία παντός καιρού και σύγχρονα και ασφαλή οδικά δίκτυα, τα οποία να είναι...
Αγανάκτηση στους γονείς της Κρήτης: Αυτό που λείπει από μας και τα παιδιά μας δεν είναι η τηλεκπαίδευση!
τηλεκπαίδευση
Τηλεκπαίδευση: Αν ο νεοφιλελευθερισμός είναι θρησκεία, αυτή είναι το Πάσχα της
«Η τηλεκπαίδευση είναι η ένθεη μανία μας για αποκατάσταση της αρμονίας ενός αιωνίως εργαζόμενου κόσμου, η αναζήτηση της ομορφιάς πριν την Πτώση»
Τηλεκπαίδευση: Αν ο νεοφιλελευθερισμός είναι θρησκεία, αυτή είναι το Πάσχα της