Υποχρεωτική η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών: Οι μισθολογικές κυρώσεις
ΤΖΑΜΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | INTIME
Απειλές Κεραμέως για παρακράτηση μισθού και μη μισθολογική εξέλιξη όλων των εκπαιδευτικών που δεν θα αξιολογηθούν

Παρακράτηση μισθού έως και ενός μηνός και μη μισθολογική εξέλιξη, προανήγγειλλε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε συνέντευξη της στην Καθημερινή, για όσους εκπαιδευτικούς αρνηθούν την αξιολόγηση.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αρχής γενομένης από τη νέα σχολική χρονιά, θα είναι υποχρεωτική και όπως δηλώνει η υπουργός πρόκειται για μια θεσμική αλλαγή που εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μάλιστα, πρόσθεσε εμφατικά ότι για τους αρνητές της θα προβλέπονται και συνέπειες, όπως η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση μισθού έως και ενός μηνός, αλλά παράλληλα τα αποτελέσματά της θα συνδέονται με επιβράβευση μέσω μορίων είτε με επιμόρφωση. 

Όσον αφορά στα οφέλη της διαδικασίας θα ξεκινήσει κύκλος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο, σε πνεύμα συνεργασίας.

«Υποχρεωτική η συμμετοχή στην αξιολόγηση. Προβλέπονται μισθολογικές συνέπειες», δηλώνει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως

Η υπουργός Παιδείας δήλωσε πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, που προβλέπεται στο νομοσχέδιο θα είναι υποχρεωτική για όλους. Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να εξαιρεθεί από την διαδικασία θα έχει μισθολογικές συνέπειες. 

Αναλυτικότερα η υπουργός δήλωσε πως «θα έχει καθαρά βελτιωτικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της θα συνδέονται είτε με επιβράβευση μέσω μορίων είτε με επιμόρφωση», και συμπλήρωσε πως «Η μη μισθολογική εξέλιξη και η παρακράτηση του μισθού για περίοδο έως και ενός μηνός».

Υπενθυμίζεται πως στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται  και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη.

Επίσης, προβλέπεται ότι για την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης διενεργείται ημιδομημένη συνέντευξη μεταξύ του αξιολογούμενου και καθενός εκ των αξιολογητών του. 

Αναλυτικότερα, τα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την αξιολόγηση. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 57

Προγραμματισμός του έργου των στελεχών της εκπαίδευσης 

1. Στην έναρξη κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 15η Οκτωβρίου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση σχετικά με τον σχεδιασμό δράσης και τον προγραμματισμό του έργου τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και τις δικές τους πρωτοβουλίες. Ο προγραμματισμός μπορεί να τροποποιείται στη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον κρίνεται σκόπιμο ή επιβάλλεται από τις συνθήκες λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής.
2. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους και πάντως έως την 31η Αυγούστου, τα στελέχη της εκπαίδευσης συντάσσουν έκθεση απολογισμού των πεπραγμένων τους, στην οποία
αξιολογούν την υλοποίηση του προγραμματισμού τους, εντοπίζουν τα σημεία που τροποποιήθηκαν σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, τους λόγους που οδήγησαν σε
ανασχεδιασμό, καθώς και τα αποτελέσματα και συμπεράσματα των πεπραγμένων τους.

3. Οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης των παρ. 1 και 2 καταχωρίζονται συμφωνα με την περ. β) του άρθρου 81,με ευθύνη του στελέχους σε ψηφιακή εφαρμογή της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Άρθρο 58

Όργανα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται από τους εξής αξιολογητές:

α) οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,

β) οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή
Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
γ) οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

δ) οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,
ε) οι Προϊστάμενοι των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης,

στ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκει η θέση Συμβούλου που καταλαμβάνουν,

ζ) οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων, από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης,

η) οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης,

θ) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ι) οι Διευθυντές των μειονοτικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης, ια) οι Διευθυντές των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.) και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και οι Προϊστάμενοι των ΠΕΙ.Σ. από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης της οικείας βαθμίδας και τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης που μετέχουν στη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α’ 111),

 ιβ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ., καθώς και οι υπεύθυνοι τομέων Ε.Κ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ.,

ιγ) οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων της μειονοτικής εκπαίδευσης, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης που έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονάδας και τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ιδ) οι υποδιευθυντές των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ., από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετέχουν στη συγκρότηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4692/2020. 

Άρθρο 59

Περιοδικότητα αξιολόγησης

Τα στελέχη της εκπαίδευσης αξιολογούνται ανά δύο (2) σχολικά έτη, με τη σειρά που αναγράφονται οι αξιολογούμενοι στο άρθρο 58. Τα στελέχη  α) των περ. η) και θ) του άρθρου 58 και β) των περ. ι) και ια) του ίδιου άρθρου αξιολογούνται παράλληλα, ξεχωριστά για κάθε περίπτωση του παρόντος.


Άρθρο 60

Κριτήρια και βαθμολογία της αξιολόγησης

1. Ως κριτήρια αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης ορίζονται:

α) η γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της
εκπαίδευσης,

β) η άσκηση διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου και

γ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

2. Τα κριτήρια των περ. α) έως γ) της παρ. 1 αποτιμώνται με εκατό (100) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίες προσμετρώνται ως εξής:

α) το κριτήριο της περ. α) αποτιμάται με τριάντα (30) μονάδες,

β) το κριτήριο της περ. β) αποτιμάται με πενήντα (50) μονάδες και

γ) το κριτήριο της περ. γ) αποτιμάται με είκοσι (20) μονάδες.


Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με έναν ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική τους κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο.

3. Κάθε κριτήριο αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου στελέχους εκπαίδευσης και ειδικότερα:

α) Ως προς τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Προϊσταμένους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.), των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον Προϊστάμενο του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

αα) Το κριτήριο «γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και του αντικειμένου της θέσης στελέχους της εκπαίδευσης» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:
i) Γνώση σχετικά με τις λειτουργίες, τα όργανα και τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού συστήματος, την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εθνικές και διεθνείς πολιτικές της
εκπαίδευσης, τη διοίκηση της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού και ζητήματα αξιολόγησης προσωπικού και εκπαιδευτικού έργου: δεκαπέντε (15) μονάδες.
ii) Γνώση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη θέση στελέχους της εκπαίδευσης: δεκαπέντε (15) μονάδες.
αβ) Το κριτήριο «άσκησης διοικητικού – οργανωτικού και εκπαιδευτικού έργου» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Διοίκηση, καθοδήγηση και συντονισμός της λειτουργίας των τμημάτων, υπηρεσιών και του προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής: δέκα (10) μονάδες. Αξιολογούνται, ιδίως, ο στρατηγικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, ο συντονισμός, η εποπτεία, η καθοδήγηση και η ανατροφοδότηση του προσωπικού σχετικά με το διαλαμβανόμενο έργο, η κατάλληλη οργάνωση του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας του προσωπικού, η εισαγωγή και η χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα.

ii) Ετοιμότητα - αποτελεσματικότητα στη λήψη αποφάσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής και της παρεχόμενης εκπαίδευσης: δέκα (10) μονάδες. Αξιολογούνται, ιδίως, η εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής δομής με καλή συνεργασία των τμημάτων της, η επιτυχής υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στον τομέα ευθύνης, η επιτυχής οργάνωση και στήριξη θεσμοθετημένων καινοτομιών και δράσεων διοικητικής και παιδαγωγικής υφής, καθώς και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των υπηρεσιακών υποχρεώσεων.

iii) Συνεργασία και επικοινωνία με τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης με σκοπό την ενιαία κατεύθυνση και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν: δέκα (10) μονάδες.

Αξιολογούνται, ιδίως, η πρόβλεψη και η πρόληψη εντάσεων και δυσλειτουργιών σε διοικητικά και εκπαιδευτικά ζητήματα, η επίλυση διοικητικών και εκπαιδευτικών ζητημάτων και η επιδέξια και έγκαιρη διαχείριση συγκρούσεων στον διοικητικό και παιδαγωγικό τομέα, με διασφάλιση των παιδαγωγικών αρχών.

iv) Έλεγχος και αξιολόγηση του προσωπικού: δέκα (10) μονάδες. Αξιολογείται, ιδίως, η ενημέρωση των αξιολογουμένων για τις διαδικασίες και τα κριτήρια
της αξιολόγησης και ο προγραμματισμός της αξιολόγησης.

v) Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών: δέκα (10) μονάδες.

αγ) Το κριτήριο «υπηρεσιακής συνέπειας και επάρκειας» αναλύεται σε επιμέρους υποκριτήρια ως εξής:

i) Συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κάλυψη θέσης στελέχους: δέκα (10) μονάδες. Αξιολογούνται, ιδίως, η συστηματική εκπλήρωση των καθηκόντων που συνάπτονται με τη θέση στελέχους, ο τρόπος λειτουργίας της δομής, η επικοινωνία και η ενημέρωση των αποδεκτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εκπαιδευτικής δομής.

ii) Σεβασμός και τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του στελέχους: δέκα (10) μονάδες.
Αξιολογούνται, ιδίως, η καλή συνεργασία με τους προϊσταμένους και τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η καλή συνεργασία με τους υφισταμένους και η συνεισφορά στη δημιουργία θετικού εργασιακού κλίματος στη δομή ευθύνης.

β) Ως προς τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης εφαρμόζεται η περ. α) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

βα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα) αξιολογείται η επικαιροποιημένη γνώση σχετικά με την παιδαγωγική επιστήμη.

Αξιολογούνται, ιδίως, η επιστημονική κατάρτιση του στελέχους όπως προκύπτει ιδίως από σπουδές και επιμορφώσεις, η ερευνητική του εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από την εκπόνηση ή τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ερευνητικές δράσεις, το συγγραφικό έργο, όπως προκύπτει ιδίως από επιστημονική εργογραφία, η ακαδημαϊκή και επιμορφωτική εμπειρία, όπως προκύπτει ιδίως από το διδακτικό έργο σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανώτατης εκπαίδευσης και η συμμετοχή σε άλλες δράσεις ή προγράμματα.

ββ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ) αξιολογούνται ο συντονισμός, καθοδήγηση και
υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία τους
και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

βγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ) αξιολογείται η υποστήριξη των εκπαιδευτικών
μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικών
δράσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επιμόρφωσης ενηλίκων.

βδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ) αξιολογούνται η συνεργασία και επικοινωνία με
τις υπηρεσίες και το προσωπικό της εκπαίδευσης.

γ) Ως προς τους διευθυντές, προϊσταμένους και υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και τους
διευθυντές, υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομέων των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
εφαρμόζεται η περ. α) με τις εξής διαφοροποιήσεις:

γα) Ως προς το στοιχείο ii) της υποπερ. αα) αξιολογείται η γνώση των καθηκόντων,
αρμοδιοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη διοίκηση και τη λειτουργία της
σχολικής μονάδας.

γβ) Ως προς το στοιχείο i) της υποπερ. αβ) αξιολογούνται η διοίκηση, καθοδήγηση και ο
συντονισμός του προσωπικού της σχολικής μονάδας με σκοπό την αποτελεσματική
λειτουργία της.

γγ) Ως προς το στοιχείο iii) της υποπερ. αβ) αξιολογείται η συνεργασία με τις υπηρεσίες και
το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές και τους γονείς ή κηδεμόνες.

γδ) Ως προς το στοιχείο v) της υποπερ. αβ) αξιολογείται η υποστήριξη του έργου των
εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσής τους.
4. Ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν τα στελέχη εκπαίδευσης, ως
άθροισμα των επιμέρους βαθμολογιών, στα κριτήρια της παρ. 3, η κλίμακα των βαθμών
αξιολόγησης ορίζεται από 0 έως 100 και διαμορφώνεται ως εξής:

90-100: άριστα στελέχη,

75-89: πολύ καλά στελέχη,

60-74: ικανοποιητικά στελέχη,

50-59: μέτρια στελέχη,

25-49: ανεπαρκή στελέχη,

0-24: ακατάλληλα στελέχη.

Με συνολική βαθμολογία από 90 έως 100 βαθμολογούνται τα στελέχη που έχουν σημειώσει
κατά την αξιολογική περίοδο όλως εξαιρετική επίδοση. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90
και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας
αυτής με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε
καθένα από τα αξιολογούμενα κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που
τη στοιχειοθετούν.

Με συνολική βαθμολογία 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές τα στελέχη τα
οποία μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και να
αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

Με συνολική βαθμολογία 60 έως 74 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία, ως επί το
πλείστον, ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, των οποίων ωστόσο η
απόδοση δύναται να βελτιωθεί .

Με συνολική βαθμολογία 50 έως 59 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία ανταποκρίνονται
μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και των οποίων η απόδοση χρήζει
βελτίωσης.

Με συνολική βαθμολογία 25 έως 49 βαθμολογούνται τα στελέχη, τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους και πρέπει να αντικατασταθούν.
Με συνολική βαθμολογία 0 έως 24 βαθμολογούνται τα πλέον ακατάλληλα για τη θέση
στελέχη, τα οποία πρέπει, επίσης, να αντικατασταθούν.

Βαθμολογία μικρότερη των 50 βαθμών επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται
σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία.

5. Ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμολογιών των
αξιολογητών στα επιμέρους κριτήρια.

6. Αν ο μέσος όρος των βαθμολογιών των αξιολογητών είναι μικρότερος του πενήντα (50),
και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύμφωνα με το
άρθρο 62: α) λήγει η θητεία και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασης του στελέχους
εκπαίδευσης, αν η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα κατά την πρώτη αξιολογική περίοδο της
θητείας, και β) το στέλεχος δεν μπορεί να συμμετάσχει στις διαδικασίες επιλογής στελεχών
της εκπαίδευσης για την κατάληψη όμοιας ή ανώτερης θέσης στελέχους για τα τέσσερα (4)
έτη που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α),διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 41, και η θέση που κενώνεται πληρούται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή της περ. β) η ιεράρχηση των θέσεων των στελεχών της εκπαίδευσης ακολουθεί τη σειρά αναγραφής τους στο άρθρο 58. Οι θέσεις των περ. η) και θ) του άρθρου 58 θεωρούνται όμοιες. Οι θέσεις των περ. ι) και ια) του ίδιου άρθρου θεωρούνται, επίσης, όμοιες.

Άρθρο 62

Ενστάσεις

1. Ο αξιολογούμενος έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον του αρμόδιου, σύμφωνα
με το άρθρο 63, οργάνου, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της έκθεσης αξιολόγησης είναι
μικρότερος του ενενήντα (90).

2. Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά
περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.

3. Οι ενστάσεις ασκούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την
επομένη της γνωστοποίησης με απόδειξη της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι
ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών
αξιολόγησης, η οποία τις διαβιβάζει στο αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το άρθρο 63. Οι
ενστάσεις ασκούνται μέσω ψηφιακής εφαρμογής που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τη
Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 63, όργανο εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της
ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με
παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες
διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να
ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις
ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό. Αν
αρμόδιες για τη εξέταση των ενστάσεων είναι η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και
Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), οι αποφάσεις του δεύτερου εδαφίου εκδίδονται μέσα
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση των ενστάσεων στα ανωτέρω
συλλογικά όργανα.

Άρθρο 63

Όργανα εξέτασης των ενστάσεων

1. Οι ενστάσεις των στελεχών της εκπαίδευσης των περ. α) έως στ) του άρθρου 58 εξετάζονται
από το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Αν το Συμβούλιο της Αρχής κληθεί να εξετάσει
ενστάσεις στελεχών που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται
να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος.

2. Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
συγκροτείται Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την
εξέταση των ενστάσεων των Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των διευθυντών ή
προϊσταμένων και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.),
καθώς και των υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

3. Οι Περιφερειακές Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης συγκροτούνται με απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελούνται από τα εξής μέλη:

α) τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον νόμιμο
αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο,

β) τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ο οποίος αναπληρώνεται από τον
νόμιμο αναπληρωτή του,

γ) έναν (1) Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανάλογα με τη
βαθμίδα από την οποία προέρχεται ο ενιστάμενος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του
ύστερα από κλήρωση μεταξύ των Διευθυντών Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών της μειονοτικής πρωτοβάθμιας ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως μέλος της περ. γ) ορίζεται ο Προϊστάμενος του Γραφείου
Μειονοτικής Εκπαίδευσης, που τον αναπληρώνει ο κατά νόμον αναπληρωτής του.
Αν η Περιφερειακή Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κληθεί να εξετάσει ενστάσεις στελεχών που
έχουν αξιολογηθεί από μέλος της επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να
συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο
αναπληρωτής του.

4. Με την απόφαση συγκρότησης της Περιφερειακής Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης
ορίζεται υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τον αναπληρωτή του, ως γραμματέας
της επιτροπής.

5. Η θητεία των μελών των Περιφερειακών Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης είναι τετραετής.
Τα στελέχη της εκπαίδευσης διατηρούν την ιδιότητα του μέλους των επιτροπών για όσο
χρόνο διατηρούν την ιδιότητα στελέχους εκπαίδευσης, με την οποία έχουν οριστεί ως μέλη
αυτών.

6. Αρμόδια για την εξέταση των ενστάσεων των διευθυντών των Πρότυπων Σχολείων (Π.Σ.)
και των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) και των προϊσταμένων των ΠΕΙ.Σ. είναι η Διοικούσα
Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). Αρμόδια για την εξέταση των
ενστάσεων των υποδιευθυντών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. είναι η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων
και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.). Στην οικεία συνεδρίαση δεν συμμετέχει το μέλος της
Δ.Ε.Π.Π.Π.Σ. που είναι ταυτόχρονα μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. και το μέλος της Π.Ε.Π.Π.Σ. που είναι
ταυτόχρονα μέλος του Ε.Π.Ε.Σ. αντίστοιχα. 


Άρθρο 73

Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών

1. Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του
αξιολογούμενου από τους αξιολογητές.

2. Η αποτίμηση των πεδίων Α1, Α2 και Β παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Το πεδίο
Β αποτιμάται από τους δύο αξιολογητές με έναν χαρακτηρισμό που περιέχεται σε κοινή
αξιολογική έκθεση.

3. Το πεδίο «Α. Διδακτικό – παιδαγωγικό έργο (Α1 Διδακτική γνωστικού αντικειμένου, και Α2
Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση τάξης)» αξιολογείται με βάση: α) τις συζητήσεις
προετοιμασίας της παρατήρησης διδασκαλιών του εκπαιδευτικού, β) την παρατήρηση δύο
διδασκαλιών από κάθε αξιολογητή, γ) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή
τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, δ) τις συζητήσεις και τον
αναστοχασμό μετά την παρατήρηση, και ε) τα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει ο
αξιολογητής, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον
ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 72.

4. Κάθε παρατήρηση διδασκαλίας εκπαιδευτικού περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α)
Συνάντηση προετοιμασίας: Ο αξιολογητής, σε προγραμματισμένη συνάντηση διά ζώσης ή εξ
αποστάσεως, συζητά με τον εκπαιδευτικό, προγραμματίζουν και προετοιμάζουν την
παρακολούθηση της διδασκαλίας. Κατά τη συζήτηση αυτή διευκρινίζονται πλήρως τα τυπικά
θέματα, όπως η ώρα, μέρα, τάξη, μάθημα, καθώς και θέματα, όπως ιδιαίτερη εστίαση,
συμπληρωματικά στοιχεία που μπορεί να ζητηθούν ως βοηθητικά τεκμήρια για τη
διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προτείνει
μαθήματα και τάξεις. Τα κύρια σημεία και οι αποφάσεις της συζήτησης καταγράφονται και
συνυπογράφονται από αξιολογούμενο και αξιολογητή. Το έγγραφο αυτό αποτελεί τεκμήριο
για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και αντίγραφό του εντάσσεται στον ηλεκτρονικό
φάκελο του εκπαιδευτικού, β) Παρατήρηση διδασκαλίας: Ο αξιολογητής παρακολουθεί
διακριτικά τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια και
εστιάζοντας στα σημεία που έχουν συμφωνηθεί κατά τη συνάντηση προετοιμασίας,
αξιοποιώντας ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο παρατήρησης, διαφορετικό κατά περίπτωση
αναλόγως του αν παρατηρητής είναι ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή ο Σύμβουλος
Εκπαίδευσης παιδαγωγικής ευθύνης και γ) Συζήτηση και αναστοχασμός: Ο αξιολογητής,
αμέσως μετά τη διδασκαλία ή εντός δύο (2) ημερών από αυτή, σε οργανωμένη συνάντηση
με τον εκπαιδευτικό συζητά επί του αναστοχασμού του εκπαιδευτικού σχετικά με τη
διδασκαλία που παρακολούθησε, ζητά διευκρινίσεις και παρέχει ανατροφοδότηση ως προς
τα θετικά σημεία που εντόπισε στη διδασκαλία του, τα σημεία που θεωρεί ότι χρήζουν
προσοχής ή βελτίωσης, τις εναλλακτικές λύσεις σε ζητήματα που παρουσιάστηκαν και την
πιθανή ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη ή επιμόρφωση.

5. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, κατά τη συζήτηση, να καταθέτει στοιχεία από τον
ηλεκτρονικό φάκελό του παρέχοντας σχετική τεκμηρίωση, όπως έντυπο σχεδιασμού, φύλλα
εργασίας, εισηγήσεις, πρωτότυπες εργασίες, θέματα διαγωνισμάτων και εξετάσεων.

6. Ο αξιολογητής συζητά με τον εκπαιδευτικό την αξιολογική κρίση του, τεκμηριώνοντας την
αποτίμησή του. Ο εκπαιδευτικός δύναται να υποβάλει σε διάστημα πέντε (5) ημερών έκθεση
με τις παρατηρήσεις του σε περίπτωση που υπάρχει διαφωνία ως προς την αξιολογική κρίση.
Η έκθεση του εκπαιδευτικού καταχωρίζεται στον ηλεκτρονικό φάκελο αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού.

7. Το πεδίο «Β. Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτικού» αξιολογείται με βάση:

α) τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει οι αξιολογητές από τη συνεργασία και την αλληλεπίδρασή τους στο πλαίσιο της καθημερινής πρακτικής του εκπαιδευτικού στη σχολική μονάδα και

β) την έκθεση αυτοαξιολόγησης και τα στοιχεία ή τεκμήρια στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει, συνεκτιμωμένων των τεκμηρίων που έχει
συγκεντρώσει ο εκπαιδευτικός στον ηλεκτρονικό φάκελό του σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3
του άρθρου 72.

8. Όσον αφορά στους Διευθυντές ή τους Προϊσταμένους σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), τους Υποδιευθυντές τους και τους Υπεύθυνους τομέων Ε.Κ., όταν αξιολογούνται ως εκπαιδευτικοί, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στις παρ. 1, 3 έως και 6 και 9. Η αποτίμηση των πεδίων Α1 και Α2 παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται.

9. Η αξιολογική έκθεση όλων των αξιολογητών, επαρκώς τεκμηριωμένη, καταχωρίζεται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του άρθρου 81 και γνωστοποιείται με απόδειξη στον αξιολογούμενο που αφορά. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024
Πανελλήνιοι Αθλητικοί Αγώνες ΓΕΛ και ΕΠΑΛ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης