Αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης: Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής
Υπουργείο Παιδείας: Τι αλλάζει στις δομές εκπαίδευσης και με ποιο σκεπτικό; Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής στελεχών;

Την αξιολόγηση στελεχών εκπαίδευσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο Κεραμέως που κατατέθηκε αργά την Παρασκευή στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με τίτλο: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας: «Η μεταρρύθμιση των δομών εκπαίδευσης έχει ως κύρια στόχευση την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση της παιδαγωγικής υποστήριξης που αυτοί λαμβάνουν.

Για αυτόν τον σκοπό ιδρύονται θέσεις στελεχών με αμιγώς παιδαγωγικό χαρακτήρα, δηλαδή θέσεις Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης τόσο σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης αυξάνονται στον αριθμό και υπηρετούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να είναι πιο κοντά στις σχολικές μονάδες και να υποστηρίζουν έμπρακτα και σε καθημερινή βάση την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, ιδρύονται 1.100 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα Κέντρα Διάγνωσης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), οι οποίες θα καλύπτουν τις ανάγκες των σχολικών μονάδων γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9ΜΗΝΟ)

Τι αλλάζει στη διαδικασία επιλογής στελεχών;

Ως προς τα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, αυξάνεται η απαιτούμενη προϋπηρεσία για την ανάληψη θέσεων ευθύνης και προστίθεται ως κεντρικό κριτήριο επιλογής το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του υποψηφίου, κάτι το οποίο είχε απαλειφθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στελεχών και εκπαιδευτικών σε διαδικασίες επιλογής σε θέση ευθύνης, αποτελεί να μην έχουν αξιολογηθεί ως ανεπαρκείς ή μη ικανοποιητικοί, αντιστοίχως, στις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης κατά την τελευταία τετραετία. Ως προς τη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, προβλέπεται η δοκιμασία της μελέτης περίπτωσης.

Ακολουθεί αναλυτικά ολόκληρο το Άρθρο 30 του νομοσχεδίου Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Άρθρο 30: Πίνακες και προτάσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

1. Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί και μέλη του Ειδικού
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής και προτάσεις, που καταρτίζονται
σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο.

2. Για την επιλογή και τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις τα αρμόδια, σύμφωνα με τα άρθρα
37 και 38, όργανα καταρτίζουν αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Οι πίνακες του πρώτου
εδαφίου ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που
ακολουθεί την κύρωσή τους, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Οι πίνακες των περ.

στ) έως κ) ισχύουν από την κύρωσή τους έως την 31η Ιουλίου του τρίτου έτους που ακολουθεί την κύρωσή τους. Οι αξιολογικοί πίνακες επιλογής της παρούσας είναι οι εξής:

α) Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

β) Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

δ) Συμβούλων Εκπαίδευσης.

ε) Προϊσταμένων Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης
(ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.).

στ) Διευθυντών Νηπιαγωγείων.

ζ) Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων.

η) Διευθυντών Γυμνασίων.

θ) Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.).
55

ι) Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

ια) Διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

ιβ) Διευθυντών Ειδικών Νηπιαγωγείων.

ιγ) Διευθυντών Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ιδ) Διευθυντών Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.).

ιε) Διευθυντών Λυκείων Ε.Α.Ε..

ιστ) Διευθυντών Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων.

ιζ) Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ.).

ιη) Διευθυντών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

ιθ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών Γυμνασίων.

κ) Διευθυντών Πρότυπων ή Πειραματικών ΓΕ.Λ..

κα) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.

κβ) Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9ΜΗΝΟ)

3. Τα αρμόδια σύμφωνα με τα άρθρα 37 και 38 όργανα υποβάλλουν προτάσεις για την
επιλογή και τοποθέτηση των εξής στελεχών της εκπαίδευσης:

α) Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

β) Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

γ) Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

δ) Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων.

ε) Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων.

στ) Προϊσταμένων Πειραματικών Νηπιαγωγείων.

ζ) Προϊσταμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.

η) Προϊσταμένων Ειδικών Νηπιαγωγείων.

θ) Προϊσταμένων Ειδικών Δημοτικών Σχολείων.

ι) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ια) Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιβ) Υποδιευθυντών Ε.Κ..

ιγ) Υπευθύνων τομέων Ε.Κ..

ιδ) Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ιε) Υποδιευθυντών Σ.Μ.Ε.Α.Ε. δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ιστ) Προϊστάμενου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Οι πίνακες των περ. α) έως ε) της παρ. 2 κυρώνονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι πίνακες των περ. ιη) έως κ) της ίδιας παραγράφου κυρώνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4692/2020 (Α΄111).

Οι λοιποί πίνακες της παρ. 1 κυρώνονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. 

Δείτε εδώ αναλυτικά το νομοσχέδιο

ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΤΡΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (9ΜΗΝΟ)

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Σε διαθεσιμότητα ο Τάσος Ποτσέπης - Το βίντεο του «Αγάπη μόνο» που βρίζει Μητσοτάκη

Προσλήψεις και διορισμοί εκπαιδευτικών: Χρονοδιάγραμμα και αιτήσεις

Αλλάζει ο νόμος ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκπαιδευτικών: 2 σεμινάρια αντί για ένα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πιστοποίηση Αγγλικών  ΕΥΚΟΛΑ και Ευέλικτα με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Ιωάννινα: Βρέθηκε πτώμα γυναίκας σε μπαούλο - Συνελήφθη ο ανιψιός της
Ο ανιψιός της 69χρονης συνελήφθη και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση - Τον συνέλαβαν μετά από έρευνα για ναρκωτικά
Ιωάννινα: Βρέθηκε πτώμα γυναίκας σε μπαούλο - Συνελήφθη ο ανιψιός της