ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩ
Εγγραφές - μετεγγραφές μαθητών Δευτεροβάθμιας: Απόφαση με 10 αλλαγές
Επειδή η απόφαση αυτή είναι η βασικότερη για τη λειτουργία των σχολικών δομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η πρόσφατη τροποποίηση

Μια πολύ χρήσιμη κωδικοποίηση των 10 βασικών αλλαγών που επιφέρει στις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, έκανε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Με την ΥΑ 72367/ΓΔ4/17-06-2021 (ΦΕΚ 2675/Β/24-06-2021) αντικαταστάθηκαν το άρθρο 9 – Τρόπος και χρόνος εγγραφής και το άρθρο 22 – Ένταξη μαθητών σε τάξεις – Οριστικοποίηση τμημάτων της υπουργικής απόφασης 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με θέμα: «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

Επειδή η απόφαση αυτή είναι η βασικότερη για τη λειτουργία των σχολικών δομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει η πρόσφατη τροποποίηση.

Οι 10 αλλαγές

1. Άρθρο 9 – Ενότητα Α – παρ. 3 – Προεργασία για τις εγγραφές μαθητών από τα Δημοτικά Σχολεία στα Γυμνάσια

Για την εγγραφή των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου στην Α’ Γυμνασίου του επόμενου σχολικού έτους ορίζεται ότι η απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ που ορίζει την χωροταξική κατανομή των μαθητών εκδίδεται κατά το μήνα Ιανουάριο. Η προηγούμενη ΥΑ δεν καθόριζε συγκεκριμένο χρόνο για την έκδοση της απόφασης.

2. Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 1 – Εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του, η εγγραφή / ανανέωση εγγραφής του στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα, με την παραλαβή του απολυτηρίου Δημοτικού ή με την έκδοση αποτελεσμάτων στις υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου. Εφόσον ο μαθητής έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του, η εγγραφή / ανανέωση εγγραφής του στο Γυμνάσιο, πραγματοποιείται από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του προηγούμενου σχολικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12. Στα Γενικά Λύκεια και τα Επαγγελματικά Λύκεια οι αιτήσεις πραγματοποιούνται εντός του Μαΐου – Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους σε χρονικά διαστήματα που καθορίζονται με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

3. Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 1 – Εγγραφές και ανανεώσεις εγγραφών στα Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

Οι κατ’ εξαίρεση εγγραφές μαθητών τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων, σε λειτουργούντα τμήματα, θα διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται με εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ. Για τις κατ’ εξαίρεση εκπρόθεσμες εγγραφές / ανανεώσεις εγγραφών μαθητών που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, απαιτούνται πλέον «επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στο προβλεπόμενο διάστημα».

4. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1β (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια)

Για την ενημέρωση των γονέων / κηδεμόνων ανήλικων μαθητών Γυμνασίων για ζητήματα της πορείας φοίτησης του μαθητή, υποβάλλεται δήλωση όπου δηλώνεται και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). «Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία.» Η προηγούμενη διάταξη είχε την εξής διατύπωση : «Στην περίπτωση κοινής άσκησης της επιμέλειας από διαζευγμένους γονείς θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές και οι δύο υπεύθυνες δηλώσεις και τα λοιπά στοιχεία αμφοτέρων των γονέων.» Τα ανωτέρω ισχύουν πλέον και για όλες τις εγγραφές σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

5. Άρθρο 9 – Ενότητα Β – παρ. 2 – Προθεσμία για τις εκπρόθεσμες εγγραφές

Η προθεσμία για τις εκπρόθεσμες εγγραφές είναι πλέον επτά (7) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων αντί για δέκα (10) που ίσχυε έως την έκδοση της τροποποιητικής ΥΑ.

6. Άρθρο 9 – Ενότητα Γ – Τρόπος εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής

Οι προηγούμενες διατάξεις προέβλεπαν την προσέλευση στο σχολείο του γονέα / κηδεμόνα για την ολοκλήρωση της εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής του μαθητή. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν την κατάθεση «με κάθε πρόσφορο τρόπο» των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη διαδικασία αυτή.

7.  Άρθρο 9 – Ενότητα Δ – Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής / ανανέωσης εγγραφής / μετεγγραφής

Στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε το εξής εδάφιο : «Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον Διευθυντή των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.»

8. Άρθρο 9 – Ενότητα Ε – Δικαιολογητικά εγγραφής – παρ. 1γ (Εγγραφές μαθητών στα Γυμνάσια)

Κατά την εγγραφή μαθητή σε Γυμνάσιο υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή ή Πιστοποιητικό του Δήμου /Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, εφόσον δεν έχει δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που απαιτείται Πιστοποιητικό αυτό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από τον Διευθυντή του σχολείου, άσχετα αν το υποβάλλει ο κηδεμόνας του. Επιπλέον στην τροποποιητική ΥΑ, όσον αφορά στους εγγραφόμενους μαθητές στα Γυμνάσια, προστέθηκε το εξής εδάφιο : «Για τους μαθητές, που δεν είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Δήμου/ Δημοτικής Ενότητας της χώρας, πρέπει να κατατίθεται στη σχολική μονάδα θεωρημένο και επίσημα μεταφρασμένο Πιστοποιητικό από τη χώρα τους.» Τα ανωτέρω ισχύουν πλέον και για όλες τις εγγραφές σε δομές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

9. Άρθρο 9 – Ενότητα ΙΓ – Εγγραφή μετά τη διακοπή φοίτησης

Προστέθηκε εδάφιο που αναφέρεται στη διακοπή φοίτησης ανήλικων μαθητών στο Γυμνάσιο, το οποίο αναφέρει τα εξής: «Η διακοπή φοίτησης ανήλικων μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) δεν επιτρέπεται, παρά μόνον σε περίπτωση μετανάστευσης ή μετακόμισης στο εξωτερικό και εφόσον έχει προηγηθεί γραπτή επικοινωνία του ελληνικού σχολείου με το ξένο σχολείο του εξωτερικού, που πρόκειται να εγγραφεί ο μαθητής και υποβληθεί σχετική αίτηση του κηδεμόνα.»

10. Άρθρο 22 – παρ. 13β – Πότε πραγματοποιείται η οριστικοποίηση Τμημάτων

Αλλάζουν οι ημερομηνίες κατά τις οποίες πραγματοποιείται η οριστικοποίηση των Τμημάτων των Γυμνασίων, των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα η τροποποιητική ΥΑ αναφέρει : «β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Γυμνάσια και για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις σε χρόνο που ορίζεται από το ΥΠΑΙΘ.» Η προηγούμενη διάταξε ανέφερε : «β) Οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 29 Ιουνίου για τα Γυμνάσια και μέχρι την 5η Ιουλίου για τα Γενικά Λύκεια και οι Περιφερειακοί Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τις 10 Ιουλίου για τα Επαγγελματικά Λύκεια οριστικοποιούν με απόφασή τους τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ανά σχολική μονάδα το επόμενο σχολικό έτος σε όλες τις τάξεις.»

Δείτε εδώ την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-5-2019) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές της

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες  ειδήσεις σήμερα

Απίστευτες εικόνες στην Κέρκυρα: Εκπαιδευτικοί έβγαζαν αγκαλιά τους μαθητές από τα πλημμυρισμένα σχολεία

Πανελλαδικές 2022: Ο «γρίφος» των νέων Μηχανογραφικών Δελτίων

ΕΛ.ΣΤΑΤ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για 60.000 απογραφείς

Εύκολη Online ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ, προσλήψεις, ΠΜΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΕΙΤΕ σε προφορικά και έκθεση!

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια σε ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική, μόνο με 25 ευρώ το μήνα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

εκπαιδευτικοί πορεία 2021 ενάντια στην αξιολόγηση ΟΛΜΕ
Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν: 2ωρες στάσεις από Δευτέρα στην ειδική συνεδρίαση για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας  
Πολλές ΕΛΜΕ και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών ΠΕ έχουν προκηρύξει στάσεις εργασίας για την προσεχή Δευτέρα (18/10), Τρίτη (19/10) και Τετάρτη (20/10) από...
Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν: 2ωρες στάσεις από Δευτέρα στην ειδική συνεδρίαση για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας  
filaki
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη του ΕΚΑΒ με σιδερένια σχάρα από φρεάτιο
Το γεγονός σημειώθηκε στον προαύλιο χώρο του σωφρονιστικού καταστήματος Κέρκυρας, όταν οι διασώστες του ΕΚΑΒ περίμεναν να μεταφέρουν ασθενή...
Κέρκυρα: Κρατούμενος επιτέθηκε σε διασώστη με σιδερένια σχάρα
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
«Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας. Η κοινωνία είναι δίπλα μας», τονίζει ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Ηρώ Κωνσταντοπούλου» Άνω Λιοσίων...
Eκπαιδευτικοί: «Η μάχη ενάντια στην αξιολόγηση είναι όλων μας»
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα
Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε περιοχές της Αθήνας κατά το διήμερο Πέμπτης–Παρασκευής, σύμφωνα με το meteo του Αστεροσκοπείου – Τα Πατήσια...
Κακοκαιρία «Μπάλλος»: Πάνω από 170 χιλιοστά βροχής έπεσαν στην Αθήνα