Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ

Υλοποίηση των αναγκαίων εργασιών και δημιουργία των προϋποθέσεων και των υποδομών που θα εξασφαλίσουν τη θέση και διατήρηση σε παραγωγική λειτουργία του ηλεκτρονικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (e-ΚΠΓ), καθώς επίσης τη διενέργεια εξετάσεων διαβαθμισμένης και προσαρμοστικής εξέτασης μέσω Η/Υ, με απώτερο σκοπό την πιστοποίηση γλωσσομάθειας στην Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική, στη βάση της 6βαθμης κλίμακας του Συμβουλίου της Ευρώπης, 40.000 μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε σύμπραξη
 • Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη
 • Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ., Τομέα Παιδείας σε σύμπραξη
 • Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Υπολογιστών Εκδόσεων Διόφαντος (ΙΤΥΕ) σε σύμπραξη

Περίοδος υποβολής

από 28/4/2021 έως 31/12/2021

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης (ΤΔΠ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Στην παρούσα πρόσκληση επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου. Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: θεσμικό πλαίσιο δυνητικών Δικαιούχων με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις (στην περίπτωση των ΑΕΙ, θεσμικό πλαίσιο ΕΛΚΕ και Ιδρύματος)
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: σε μορφή xls
 • Σχέδιο Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες: με σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Έργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου Δικαιούχου για την ακρίβεια και αλήθεια των υποβληθέντων δικαιολογητικών - Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το αν η Πράξη είναι νέα ή αποτελεί συνέχεια άλλης οπότε θα πρέπει να αναφέρεται η υλοποιηθείσα Πράξη, το φυσικό της αντικείμενο και η πηγή χρηματοδότησης.
 • Λοιπά έγγραφα: Στην περίπτωση σύμπραξης: α) υποβάλλεται έγγραφη συμφωνία υπογεγραμμένη από τους επιμέρους φορείς, στην οποία θα περιλαμβάνονται ενδεικτικά: η σύνθεση του σχήματος υλοποίησης, οι αρμοδιότητες κάθε φορέα ως προς την υλοποίηση του έργου, τα παραδοτέα, τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί. Σημειώνεται ότι τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν μετά την αξιολόγηση της πράξης, θα επιφέρουν τροποποίηση της έγγραφης συμφωνίας β) όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από όλους τους δικαιούχους.
   

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Προϋπολογισμός

€ 3.600.050

Σχετικά αρχεία

Πρόσκληση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κλείνουν τα σχολεία στην Αττική - Τι αποφασίστηκε

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Βιασμός 24χρονης: Τρεις δικογραφίες για την υπόθεση - Μήνυση στον εργοδότη της 24χρονης
Οι τρεις δικογραφίες και η μήνυση στον εργοδότη της Γεωργίας - Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι καταθέσεις
Βιασμός 24χρονης: Τρεις δικογραφίες για την υπόθεση - Μήνυση στον εργοδότη της 24χρονης
Εκπαιδευτικοί: Καμία υποχρεωτικότητα για τηλεκπαίδευση από τις οικίες μας
«Η τηλεκπαίδευση υλοποιείται, εφόσον καθίσταται δυνατή, από τις σχολικές μονάδες. Καμία υποχρεωτικότητα από τις οικίες και με ιδία μέσα», τονίζουν οι...
Εκπαιδευτικοί: Καμία υποχρεωτικότητα για τηλεκπαίδευση από τις οικίες μας