Δύο ομάδες εργασίας για την προετοιμασία των Πρότυπων ΕΠΑΛ

Δύο ομάδες εργασίες, μια επιτελική επιτροπή για την παρακολούθηση του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμμα για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)» και μια Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.) συστάθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας με απόφαση του γ.γ επαγγελματικής εκπαίδευσης κ.Γ.Βούτσινου

Η πρώτη ομάδα

A) Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτελικής Επιτροπής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με σκοπό την επιτελική παρακολούθηση του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην Ε.Ε.Κ. (πιλοτικό πρόγραμμα για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)». Μέλη της Επιτελικής Επιτροπής ορίζονται οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1. Καφετζοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΕΚ και ΔΒΜ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.3. Ζαχείλας Λουκάς, Cedefop, Επικεφαλής Τομέα συστημάτων και θεσμών Ε.Ε.Κ. Β) Τη σύσταση και συγκρότηση Διευρυμένης Επιτροπής Παρακολούθησης στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με σκοπό την παρακολούθηση του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμμα για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)». Μέλη της Διευρυμένης Επιτροπής ορίζονται οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Καφετζοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως Συντονίστρια. 2. Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως μέλος. 3. Ζαχείλας Λουκάς, Cedefop, Επικεφαλής Τομέα συστημάτων και θεσμών ΕΕΚ, ως μέλος. 4. Μαυρή Δέσποινα, Συνεργάτης Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος. 5. Μπαμπίλης Δημήτριος, Σύμβουλος Α’ Υ.Π.ΑΙ.Θ., ως μέλος. 6. Πιτσικάλης Σταύρος, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. και Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας «Επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομονάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Επιμορφώσεων», ως μέλος. 7. Βουρκούδης Απόστολος, ΕΠΑΛ Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως μέλος. 8. Πανδής Προκόπης, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, ως μέλος. 9. Πρίφτης Δημήτριος, Διευθυντής ΚΑΕΛΕ της Ε.Σ.Ε.Ε., εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων, ως μέλος. 10. Συριανός Αθανάσιος, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων, ως μέλος. 11. Πάντα Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 12. Ανδρεοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ06, υπάλληλος του Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 13. Μελίσσα Ευθαλία, ΠΕ09, υπάλληλος του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. Οι Ανδρεοπούλου Παναγιώτα και Μελίσσα Ευθαλία αναλαμβάνουν και τη διοικητική υποστήριξη του έργου για το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γ) Έργο της Επιτελικής Ομάδας είναι η τακτική παρακολούθηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε επιτελικές διασκέψεις με τον Ανάδοχο και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και την επίλυση θεμάτων σχετικών με το έργο, η ενημέρωση των μελών της Διευρυμένης Επιτροπής, η υποβολή προτάσεων και η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

Έργο της Διευρυμένης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε διασκέψεις για την συζήτηση των παραδοτέων, η ενημέρωση των φορέων που εκπροσωπούν στην Επιτροπή, η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους φορείς που εκπροσωπούν στην Επιτροπή για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και η υποβολή προτάσεων, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από την Επιτελική Επιτροπή. Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της πρώτης συνάντησης, την τελική έγκριση των παραδοτέων έχει η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει συνάψει απευθείας σύμβαση με τον ανάδοχο. Δ) Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός ωραρίου εργασίας, μέχρι την περάτωση του έργου χωρίς αμοιβή. Ε) Οι Επιτροπές θα ολοκληρώσουν το έργο τους στο τέλος του 2022.

Η δεύτερη ομάδα

α) Συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Δημήτρης Μπαμπίλης, Σύμβουλος Α’ Υ.Π.ΑΙ.Θ., ως Συντονιστής. 2. Αρχόντω Μπουλάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, ως μέλος. 3. Ρεβέκκα Κρεστενίτη, ΠΕ81, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ραφήνας, ως μέλος. 4. Νινέτα Μωυσή, ΠΕ02, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Κορωπίου, ως μέλος. 5. Σταύρος Πιτσικάλης, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. και Συντονιστής της Επιστημονικής Μονάδας «Επαγγελματική εκπαίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομονάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση Επιμορφώσεων», ως μέλος. 6. Δήμητρα Χαλκιά, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 7. Ολυμπία Μαραγκού, Προϊσταμένη Τμήματος Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 8. Μαρία Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 9. Αδαμάντιος Κυρίμης, ΠΕ 82, συνεργάτης Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., ως μέλος. 10. Ευθαλία Μελίσσα, ΠΕ09, υπάλληλος του Τμήματος Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος. 11. Χαρίδημος Ζητρίδης, ΠΕ81, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων, ως μέλος. 12. Κωνσταντίνα Ψαθά, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής.

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της εφαρμογής των σκοπών των Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), είναι: 1. Καταγραφή διαδικασιών ίδρυσης σχολικής Μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. - κτηριακή υποδομή - υλικοτεχνική υποδομή - τεχνολογικός εξοπλισμός εργαστηριών - χρονοπρογραμματισμός ίδρυσης. 2. Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην ΚΕΕ για τα θέματα του εκπαιδευτικού Οδηγού και ειδικότερα ενδεικτικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγραφής και φοίτησης των μαθητών, επιλογής ειδικοτήτων, θεμάτων πρακτικής άσκησης, πλαισίου αξιολόγησης. 3. Διαμόρφωση προτάσεων νέων προτύπων διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. με την ενίσχυση της αυτονομίας και της σύνδεσης της με την τοπική κοινωνία. 4. Διαδικασίες στελέχωσης - καταγραφή διαδικασιών και χρονοπρογραμματισμός εφαρμογής κατόπιν εξειδίκευσης κριτηρίων επιλογής Δ/κών Στελεχών και επιλογής εκπαιδευτικών από ΚΕΕ, σύμφωνα με παρ. στ., ζ., του άρθρου 7, του ν. 4763/2020 (Α’ 254). 5. Διαμόρφωση προτάσεων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Π.ΕΠΑ.Λ. με την συνδρομή των ΑΕΙ. γ) Το έργο της Επιτροπής, αρχίζει με τη δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ. και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2021. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ με την απόφαση

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Φορολοταρία Σεπτεμβρίου: Έγινε η κλήρωση - Δείτε αν κερδίσατε 50.000€

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Ολοήμερα: Λειτουργούν μόλις 1.500 από τα 5.000 διευρυμένου ωραρίου που αναγγέλθηκαν...
ΣΥΡΙΖΑ: Σε αποδρομή ο νέος θεσμός καθώς «η Κυβέρνηση προχώρησε στο νέο Ολοήμερο χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι απαιτούμενοι πόροι»
Ολοήμερα: Λειτουργούν μόλις 1.500 από τα 5.000 διευρυμένου ωραρίου που αναγγέλθηκαν...