εκπαίδευση προσφυγόπουλων
Τα προσφυγόπαιδα δεν θα πρέπει να απομονωθούν από το κάδρο των μαθητών που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το εκπαιδευτικό σύστημα εξαιτίας της λειτουργίας της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων έχει επηρεάσει σε ιδιαίτερα σημαντικό βαθμό την εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει ήδη επισημανθεί ότι η υποκατάσταση της δια ζώσης εκπαίδευσης από την σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία ενισχύει την ανισότητα μεταξύ των μαθητών/-τριών, επιβαρύνοντας περισσότερο τα άτομα που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα. Τα προσφυγόπαιδα είναι μέρος του προβλήματος αυτού.

Τα προσφυγόπαιδα δεν θα πρέπει να απομονωθούν από το κάδρο των μαθητών που κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το εκπαιδευτικό σύστημα εξαιτίας της λειτουργίας της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αφού και για τα παιδιά αυτά οι δυσμενείς παράγοντες απρόσκοπτης συμμετοχής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα αυξημένοι σε περιόδους αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, όπως η τωρινή. Οι δυσμενείς παράγοντες που ευθύνονται για την ένταση της ανισότητας κατά την συμμετοχή στην εκπαιδευτική εξ’ αποστάσεως διαδικασία είναι παρόντες και για τα παιδιά αυτά, και μάλιστα στην πλέον έντονη μορφή τους.

Η Πολιτεία, ήδη πριν την έναρξη του τρέχοντος έτους, έσπευσε να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τις σχολικές μονάδες για την δυνατότητα ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.), προκειμένου να υποστηριχθεί η εκπαίδευση των προσφυγόπαιδων που θα εγγραφούν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις επιταγές του Ν. 3879/2010[i], σύμφωνα με τον οποίο: «(…) Στόχος των Ζ.Ε.Π. είναι η ισότιμη ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα μέσω της λειτουργίας υποστηρικτικών δράσεων για τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης, όπως ιδίως η λειτουργία τάξεων υποδοχής (…)» (άρθρο 26).

Φαίνεται όμως πως ο τύπος έχει υπερκεράσει την ουσία. Έτσι, η προσπάθεια του ΥΠΑΙΘ να συντονίσει τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ίδρυσης Τ.Υ. κινήθηκε περισσότερο προς τους τύπους και όχι προς την ουσία.

Η  Εγκύκλιος[ii] του ΥΠΑΙΘ, λίγο πριν την έναρξη του διδακτικού έτους, έδωσε χρονικό περιθώριο μόλις μίας (1) ημέρας προκειμένου να διεξαχθούν τα απαραίτητα διαπιστωτικά τεστ  ανίχνευσης του επιπέδου ελληνομάθειας των προσφυγόπαιδων, να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των ενυπόγραφων δηλώσεων γονέων/κηδεμόνων συναίνεσης παρακολούθησης των Τ.Υ., να εκδοθεί η σχετική απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, να ενημερωθεί αρμοδίως η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης με το, επίσης εντυπωσιακό (από άποψης πίεσης χρόνου) : «οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι 15-09-2020, τον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα των προτάσεων»[iii] (θυμίζουμε ότι ο αγιασμός για το τρέχον διδακτικό έτος πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 14 – 09 – 2020, περίπου στις 12.00΄).

Η σπουδή αυτή, με την οποία αντιμετωπίστηκε η διαδικασία ίδρυσης Τάξεων Υποδοχής, λειτούργησε για κάποιες σχολικές μονάδες ως τροχοπέδη, ενώ και ο χειρισμός της δεν ήταν ανάλογος αυτής της βιάσης. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά σχολεία να μην προλάβουν να αιτηθούν έγκαιρα τις απαραίτητες Τ.Υ., αφού η προθεσμία της μίας (1) μόλις ημέρας για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ενεργειών ήταν, εκ των πραγμάτων, απαγορευτική. Αλλά, όπως η συνέχεια έδειξε, μικρό το κακό …

εκπαίδευση προσφυγόπουλων

Μικρό το κακό, γιατί, όταν ξεκίνησαν να ιδρύονται, με Αποφάσεις των αρμόδιων Περιφερειών Εκπαίδευσης, οι αιτηθείσες από τις σχολικές μονάδες Τ.Υ., αυτές έμειναν στα χαρτιά μέχρι και σήμερα, αφού δεν στελεχώθηκαν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό. Έτσι, το σημαντικότερο μέρος της εκπαίδευσης των προσφυγόπαιδων, αυτό της πρώτης – για την πλειονότητα αυτών – επαφής με την γλώσσα της χώρας υποδοχής τους, παραμένει μη υλοποιήσιμο, όπως μη υλοποιήσιμη φαίνεται να παραμένει και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για τους πρόσφυγες μαθητές ελλείψει εκπαιδευτικών να τους διδάξουν την ελληνική γλώσσα. Χωρίς την συμμετοχή τους στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, κάθε προσπάθεια για τα παιδιά αυτά: «να καταστούν ικανοί/ες να ανταπεξέλθουν στο πρόγραμμα σπουδών τους και να παραμείνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα ολοκληρώνοντας τις σπουδές τους»[iv] είναι αίολη και, ίσως, υποκριτική.

Η Εγκύκλιος υλοποίησης των Τ.Υ. για το τρέχον σχολικό έτος 2020 – 2021 αναφέρει:  «Στο πλαίσιο δημοσιότητας της σχετικής Πράξης (…) οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι σχολικές μονάδες και όλοι οι εμπλεκόμενοι που υλοποιούν την Πράξη στα έγγραφα που εκδίδουν (…) έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν την κάτωθι σήμανση (ακολουθεί το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2014 -2020). Επίσης, έχουν την υποχρέωση να αναρτούν την αφίσα της σχετικής πράξης σε εμφανές σημείο στους χώρους των Δ.Δ.Ε., καθώς και των σχολικών μονάδων Δ.Ε. που υλοποιούν τις δράσεις».

Ως μέρος της εκπαιδευτικής μας κοινότητας, της κοινωνίας μας, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να υποστηριχθούν – και – στην εκπαιδευτική τους διαδρομή, όπως αρμόζει σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας, όπως τα δικαιώματα των παιδιών ανεξαρτήτως προέλευσης επιτάσσουν, όπως οι κανόνες προστασίας και πρόνοιας ενός ευνομούμενου κράτους για κάθε παιδί επιβάλλουν. Όπως η νομοθεσία μας ορίζει. Αλλά να εφαρμοστεί στην ουσία αυτή η νομοθεσία και όχι η προσοχή να εστιάζει μόνο στους τύπους.

 


[i] Ν. 3879/ΦΕΚ 163 Α΄/21-9-2010 με θέμα: «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»

[ii] Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ.: 102635/ΓΔ4/31-07-2020 με θέμα: ««Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2020-2021 σε Δημόσια Γυμνάσια, Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας.»

[iii] Στην ίδια Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

[iv] Στην ίδια Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη καθηγήτρια σε σχολική εκδρομή επειδή μαθητής είχε πάνω του κάνναβη και σουγιά

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 15 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 15/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Νοσοκομείο
Πάτρα: Ακρωτηρίασαν τα πόδια της 20χρονης φοιτήτριας που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Οι γιατροί στο ΚΑΤ πήραν την απόφαση για ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών, από το μέρος του γονάτου και κάτω, για να μην επεκταθεί η επιπλοκή
Πάτρα: Ακρωτηρίασαν τα πόδια της 20χρονης φοιτήτριας που προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα
Παιδικοί σταθμοί
Νηπιαγωγός κατηγορεί τους γονείς των μαθητών της για το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία
«Είναι κατά τη γνώμη μου καταστροφικό. Αν δεν κέρδισες ένα βραβείο, δεν το κέρδισες. Και δεν το κέρδισες επειδή έχασες»
Νηπιαγωγός κατηγορεί τους γονείς των μαθητών της για το ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διαχειριστούν την αποτυχία