Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Συνεδρίαση το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας - Τι αποφάσεις για τοποθετήσεις και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου το ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας. Το συμβούλιο έλαβε αποφάσεις για τοποθετήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών, αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων και άλλα υπηρεσιακά ζητήματα.

Αναλυτικά η ενημέρωση του αιρετού ΠΥΣΠΕ Α΄Αθήνας Τάκη Ρουμπή:

Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης

 

 1. Πρόταση τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

 

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018, υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής στελεχών, ύστερα από πρόταση του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε συνεδρίαση, στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη που κωλύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2690/1999, καθώς και οι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο επιλογής, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφωσης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης την τοποθέτηση των υποδιευθυντών.

Το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας, ως Συμβούλιο Επιλογής Στελεχών Σχολικών Μονάδων, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων, πρότεινε την τοποθέτηση υποδιευθύντριας/ντή σε κενές θέσεις, σύμφωνα με τον Ν.4547/2018 και το ΦΕΚ 4412/2018 τη Βασιλειάδου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό ΠΕ70, στο 2ο Δ.Σ. Αθηνών και τον Κακατσίδα Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό ΠΕ70, στο 2ο Δ.Σ. Νέας Χαλκηδόνας.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018, όσοι/όσες τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

 

 1. Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού ΠΕ79.01-Μουσικής για τοποθέτηση υποδιευθυντή

 

Η αίτηση αφορούσε το σκεπτικό της πρότασης τοποθέτησης υποδιευθυντή από το υπηρεσιακό συμβούλιο στη σχολική μονάδα του εκπαιδευτικού, όπου και ο ίδιος ήταν υποψήφιος.

Συγκεκριμένα, κατά την άποψη του συμβουλίου, αφορούσε την περίπτωση όπου ο επιλεγείς υποδιευθυντής σχολικής μονάδας πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του υποδιευθυντή στη σχολική μονάδα που έχει επιλεγεί και να μην έχει κριθεί υπεράριθμος κατά τον χρόνο της επιλογής, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 50/1996, προϋποθέσεις που δεν πληρούσε ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός ΠΕ79.01, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4547/2018 και το ΦΕΚ 4412/2018 (Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης υποδιευθυντών σχολικών μονάδων).

 

 1. Πρόταση τοποθέτηση Προϊσταμένης του 6ου 2/θ Νηπιαγωγείου Αθηνών

 

Κατατέθηκε μία αίτηση υποψηφιότητας, η οποία πληρούσε τις προϋποθέσεις και έγινε αποδεκτή.

Οι προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων, ορίζονται και τοποθετούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.), ως συμβούλιο επιλογής, το οποίο συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν.4547/2018.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.4547/2018, όσοι/όσες τοποθετούνται σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανάληψη της υπηρεσίας των νέων στελεχών.

 

 • Τα θέμα 3 δεν περιλαμβάνονταν στην Ημερήσια Διάταξη και τέθηκε επειδή τα παρόντα τακτικά μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν για τη συζήτησή του (άρθρο 14, παρ. 9 του Ν.2690/1999).

 

 1. Συνεδρίαση Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας – Πράξη 54

 

 1. Αναναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

 

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τη συνάφεια των τίτλων που τέθηκαν υπόψη του και είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα, σε προηγούμενη συνεδρίαση, λόγω ελλιπών δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ..

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων είχε ανασταλεί από 01.01.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Από 01.01.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιήθηκε εκ νέου.

Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του/της υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ.

Στο άρθρο 146 του Ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.».

 

 1. Κατάρτιση πίνακα προακτέων εκπαιδευτικών

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 16 του Ν.1566/1985 καταρτίστηκε πίνακας προακτέων εκπαιδευτικών της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας.

Για την προαγωγή, από βαθμό σε βαθμό, στην κατηγορία ΠΕ, απαιτείται για προαγωγή στον βαθμό Β' διετής υπηρεσία στον βαθμό Γ' και για προαγωγή στον βαθμό Α' εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β'.

Η προαγωγή θεωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός τον χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό.

Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΠΕ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι., συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στον βαθμό Β' και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στον βαθμό Α' κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.

Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία.

 

 1. Εξέταση αίτησης απόσπασης εκπαιδευτικού ΠΕ70

 

Το συμβούλιο δεν έκανε δεκτή την αίτηση απόσπασης λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών.

 

 1. Ανάκληση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Ανακλήθηκε η άδεια αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ79-Μουσικής για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή της.

 

 1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας και χορήγηση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν.4722/2020)

Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις χορήγησης συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν: 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΛΚ και το υπ’ αριθμόν: 169228/Ε2/12-10-2016 έγγραφο του ΥΠ.ΠΕ.Θ. και της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.

Σύμφωνα με το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του Ν.4354/2015 για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. εξελίσσονται με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19.

Η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων είχε ανασταλεί από 01.01.2016 μέχρι τις 31.12.2017. Από 01.01.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιήθηκε εκ νέου.

Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνεται υπόψη και η συνολική εκπαιδευτική τους υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης.

Ο μηνιαίος εισαγωγικός-βασικός μισθός για την Π.Ε. κατηγορία είναι 1.092€.

 

 1. Τροποποίηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

 

Τροποποιήθηκε η άδεια, ως προς την ημερομηνία λήξης, μετά από αίτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας.

 

 1. Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή

Το συμβούλιο έκανε δεκτές τις αιτήσεις τριών εκπαιδευτικών (μία εκπαιδευτικός ΠΕ70 ΕΑΕ, ένας εκπαιδευτικός ΠΕ70 & μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός ΠΕ86) που τέθηκαν υπόψη του και οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του Ν.3528/2007 (έργο που συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του/της εκπαιδευτικού, δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του και ασκείται εκτός εργασιακού ωραρίου).

Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (βλ. σύνδεσμο: Δικαιολογητικά - Αίτηση) πριν την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν χορηγείται άδεια αναδρομικά (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο Υ.ΠΑΙ.Θ. με Α.Π. 77045/Ε1/13-05-2016 - Ενημέρωση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή).

Δεν είναι επιτρεπτή η θέση του χρονικού περιορισμού των 10 ωρών εβδομαδιαίως κατά τη χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το (βλ. σύνδεσμο: έγγραφο με Α.Π. 63880/Ε1/23-04-2015 του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

 

Τάκης Ρουμπής

Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Κακοκαιρία ΕΛΠΙΣ: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα - Ανανεώνεται συνεχώς

Νέες Προκηρύξει ΑΣΕΠ για 5889 ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η 1η ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Εκπαιδευτικών στον ΑΥΤΙΣΜΟ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

kleista sxoleia
Κλειστά σχολεία - ΕΛΠΙΣ: Οι τέσσερις λόγοι για διήμερη τηλεκπαίδευση
Κλειστά σχολεία - Κακοκαιρία Ελπίς: Ποιοι είναι οι τέσσερις λόγοι που οδηγούνται τα σχολεία στην διήμερη τηλεκπαίδευση
Κλειστά σχολεία - ΕΛΠΙΣ: Οι τέσσερις λόγοι για διήμερη τηλεκπαίδευση