Δημιουργία μητρώου ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού, συμβούλων σταδιοδρομίας και συμβούλων ψυχολόγων στα ΣΔΕ
Τι προβλέπει η απόφαση για τον Κανονισμό Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων στα ΣΔΕ

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Διαχείρισης Μητρώου Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.).

Σύμφωνα με την απόφαση:

Δημιουργείται και τηρείται στον εκάστοτε φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε., αυτοτελές και ανεξάρτητο Μητρώο Ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Συμβούλων Σταδιοδρομίας και Συμβούλων Ψυχολόγων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Μητρώο Σ.Δ.Ε.), με σκοπό την ψηφιοποίηση του συστήματος επιλογής και ανάθεσης εκπαιδευτικού έργου και συμβουλευτικών υπηρεσιών στα Σ.Δ.Ε. και την απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. 

Μέλη του Μητρώου δύνανται να είναι όσοι εμπίπτουν στις παρ. 14 και 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α' 193), καθώς και στην υπ' αρ. 5953/23.6.2014 (Β' 1861) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 1

Πρόσκληση υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Η εγγραφή και η ένταξη υποψηφίων στο Mητρώο Σ.Δ.Ε. πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης υποβολής αίτησης ένταξης από τον εκάστοτε φορέα ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε. και κατόπιν υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης σε διαθέσιμη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η αίτηση είναι διαρθρωμένη στις εξής ενότητες: Α.1 Προϋποθέσεις Ένταξης στο Μητρώο, Α.2 Προσωπικά Στοιχεία, Α.3 Στοιχεία Εργασίας και Οικονομικά Στοιχεία, Α.4 Εκπαίδευση, Α.5 Επιμόρφωση, Α.6 Διδακτική Εμπειρία, Α.7 Επαγγελματική Εμπειρία, Α.8 Άλλα Προσόντα και κοινωνικά κριτήρια. Με την οριστική υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, κάθε ενδιαφερόμενος λαμβάνει μοναδικό αριθμό μητρώου.

Στις υποκατηγορίες καθενός εκ των παραπάνω πεδίων θα εισάγονται ψηφιοποιημένα έγγραφα/δικαιολογητικά.

Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης. Στην αίτηση ορίζεται πεδίο όπου ο/η αιτών/ούσα δηλώνει υπεύθυνα για την ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει και συναινεί για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Άρθρο 2

Χρόνος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο ή για επικαιροποίηση στοιχείων των ήδη ενταγμένων

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μία (1) αίτηση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Η υποβολή νέων αιτήσεων ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό θα λαμβάνει χώρα μία (1) φορά κατ ́ έτος.

Η χρονική περίοδος υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο και η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη ενταγμένων σε αυτό, καθώς και η διάρκεια κατά την οποία το Μητρώο θα υποδέχεται τα παραπάνω δικαιολογητικά, θα καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του εκάστοτε φορέα, στον οποίο τηρείται το Μητρώο Σ.Δ.Ε. και ο οποίος αναλαμβάνει την υλοποίηση του Έργου των Σ.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για τα παραπάνω με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του φορέα υλοποίησης του Έργου των Σ.Δ.Ε.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. είναι οι εξής:

α) Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Προϋπόθεση ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι η κατοχή και υποβολή του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου) ανά γνωστικό αντικείμενο, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

mitroo sde

β) Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τους Συμβούλους Σταδιοδρομίας είναι οι εξής: Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και της υπό στοιχεία 166516/ΓΔ4/5-10-2018 (Β ́ 4518) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι υποψήφιοι για ένταξη στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας θα πρέπει να υποβάλουν:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως ειδικότητας και εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατο-
λισμό, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή ενός εκ των τριών παρακάτω δικαιολογητικών:

1. Διδακτορικό δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, στο πεδίο της Συμβουλευτικής και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας,

2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ή

3. Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική στον Προσανατολισμό της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).

γ) Σύμβουλοι Ψυχολόγοι

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για τους Συμβούλους Ψυχολόγους είναι οι εξής:

1. Πτυχίο Ψυχολογίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής. Για τους πτυχιούχους Φ.Π.Ψ. πριν το 1993 απαιτείται, επιπρόσθετα, μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία.

2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τους κατόχους τίτλων σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής θα προσδιορίζονται στην εκάστοτε Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο

Σ.Δ.Ε. και επικαιροποίησης των στοιχείων των ενταγμένων σε αυτό μελών του.

Άρθρο 4

Συμπλήρωση αίτησης ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ΜΙΑ (1) ΑΙΤΗΣΗ, ηλεκτρονικά, στο Μητρώο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε., των παραγράφων α, β και γ του άρθρου 3.

Διευκρινίσεις σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης ένταξης στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. θα προσδιορίζονται στην
εκάστοτε Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο.

Άρθρο 5

Υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών στο Μητρώο Σ.Δ.Ε. για επιλογή και ανάθεση έργου στα Σ.Δ.Ε.

Υφίσταται η δυνατότητα συνυποβολής τόσο της αίτησης για ένταξη στο Μητρώο (συνοδευόμενης με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά) όσο και των πρόσθετων δικαιολογητικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την επιλογή και την ανάθεση έργου στα Σ.Δ.Ε.

Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να επισυναφθούν από τους ενδιαφερόμενους προς ένταξη στο

Μητρώο Σ.Δ.Ε., εκ των οποίων θα προκύπτουν οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης για την επιλογή και ανάθεση εκπαιδευτικού και συμβουλευτικού έργου στα Σ.Δ.Ε., είναι τα εξής ανά κατηγορία προσωπικού:

Η συνέχεια εδώ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
«Αποδεικνύεται περίτρανα ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θεωρεί τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές αναλώσιμους», σημειώνεται μεταξύ...
Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών: Κοροϊδία του υπουργείο για άδειες ευπαθών ομάδων και προσλήψεις
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία
Η ΕΛΜΕ Πειραιά ζήτησε να μην κληθεί κανείς διευθυντής σχολείου για κατάθεση σε Αστυνομικό Τμήμα, αίτημα που η εισαγγελέας δεν δέχτηκε
Καταλήψεις σχολείων: Παρέμβαση της ΕΛΜΕ Πειραιά στην Εισαγγελία