Ερωτηματικά για τις προκηρύξεις των μόνιμων διορισμών
Γράφει ο Βασίλειος Δ. Παπαχρήστου, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Σερρών

Μα γιατί να σταματήσει το κομφούζιο; Υπάρχει κάποιος που θα τους ελέγξει; Αυτοί είναι υπεράνω πάντων και πασών. Απλά εντέλλονται και οι υπόλοιποι απλά υποχρεούνται να το αποδεχθούν.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας ανακοίνωσε διορισμούς εκπαιδευτικών στη γενική παιδεία.

Το δημοσιοποίησε, το επικοινώνησε, το πιστώθηκε και καλά έκανε.

Με μεγάλη χαρά και ανακούφιση και η εκπαιδευτική κοινότητα δέχθηκε την ανακοίνωση αυτή.

Και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί και ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν στο δυναμικό του δημόσιου σχολείου με τις οικογένειές τους δέχθηκαν την ανακοίνωση αυτή με χαρά.

Οι γνωρίζοντες όμως έτι περεταίρω και μελετώντας τις προκηρύξεις προσλήψεων μα και την κείμενη νομοθεσία αντιτάσσουν ερωτηματικά επί της ακολουθούμενης όπως φαίνεται διαδικασίας και επί των αναγραφομένων σε αυτά.

Και ξενίζει ακόμη περισσότερο διότι μια πλειάδα νομικών που κοσμούν και στηρίζουν την υπουργό παιδείας, ούσα και η ίδια νομικός, δεν πρόσεξαν αυτά που ένας εκπαιδευτικός έχει παρατηρήσει.

Γίνομαι σαφέστερος και αναλυτικότερος.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2019 δημοσιοποιείται η υπ’ αριθμ.: 197948/Ε1 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4597/Β΄/13-12-2019 , στην οποία γίνεται ο καθορισμός κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων που θα καλυφθούν με μόνιμο διορισμό εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13) στην Πρωτοβάθμια και  Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2019-2020.

Η ερώτηση που ανακύπτει αμέσως. Πώς προέκυψαν τα κενά αυτά; Πότε ζητήθηκαν κενά και από ποιους για να δημοσιοποιηθούν στην ανωτέρω ΚΥΑ;

Εφαρμόστηκε μήπως, ήρεμα ρωτάω, το άρθρο 7 του Ν 3848/2010 που αναφέρεται στον Προγραμματισμό πλήρωσης θέσεων;

Ως γνωστόν ο προσδιορισμός οργανικών κενών θέσεων στη Δ/θμια Εκπ/ση είναι μια δυναμική διαδικασία η οποία άπτεται των εκτιμήσεων των διευθυντών των σχολικών μονάδων, που γίνονται κάθε σχολικό έτος, με βάση το μαθητικό δυναμικό και άλλες παραμέτρους προηγουμένων ετών, όπως αναλυτικά αναγράφονται στο μνημονευθέν άρθρο.

Και έστω ότι εφαρμόστηκαν τα ανωτέρω, δεχόμενος μια εικονική πραγματικότητα, για να συνεχίσω την επιχειρηματολογία μου.

Πώς δόθηκαν τα κενά, που δεν δόθηκαν με τον τρόπο που αναφέρει το ανωτέρω άρθρο, εφόσον προτάσσονται οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, ακολουθούν οι μετατάξεις και έπονται όλων οι διορισμοί;

Εκτός εάν σκέφτονται οι συγγραφείς και οι συν αυτών να μεταβάλλουν τα πάντα.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι κενά για τους κλάδους της γενικής παιδείας δεν ανακοινώθηκαν ενώ ανακοινώθηκαν κενά για την ειδική αγωγή για διορισμό. Η ισότητα που βαυκαλίζονται άπασαι και άπαντες που κατέχουν θέση ευθύνης και δη οι πολιτικοί μας.

Μα είναι αυτονόητο για τους γνωρίζοντες, για τους ά-νοες δε συζητάμε, ότι υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν μεταθέσεις στις ανακονωθείσες θέσεις και πιθανότατα μετατάξεις σε στις θέσεις αυτές.

Οι συντάξαντες την ΚΥΑ:

είναι είτε άσχετοι είτε

θεωρούν ότι δεν θα δοθεί η δυνατότητα στους  μονίμους εκπαιδευτικούς που έχουν αυξήσει τα τυπικά τους προσόντα στην ειδική αγωγή απόκτηση τίτλου ειδικής αγωγής ή συμπλήρωση 5ετούς προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ) να αιτηθούν μετάθεση ή μετάταξη είτε

επί τούτου να δημιουργήσουν σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ας βοηθήσουμε λίγο τους συντάξαντες την ΚΥΑ αλλά και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας να ενημερωθούν. Δεν είναι κακό:

Γράφει το άρθρο 64 του Ν. 4589/2019

Άρθρο 64

Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3260/2004 (Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Μετατάξεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε κενές οργανικές θέσεις άλλου κλάδου, είτε εκπαιδευτικών είτε μελών Ε.Ε.Π., για τις οποίες έχουν αποκτήσει τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, είναι επιτρεπτές, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας στον κλάδο που υπηρετούν. Οι μετατάξεις του παρόντος άρθρου διενεργούνται μετά τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 73 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄26).».

Η δε εφαρμοστική εγκύκλιο του Υπουργείου με αριθμ. Πρωτ. : 196587/E2/ 11-12-2019 μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ειδ. Αγωγής έτους 2020, θα εκδοθεί εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης:…»

Σε κάθε περίπτωση είναι επικίνδυνοι.

Στις  24 Δεκεμβρίου 2019  δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 2ΓΕ/2019

για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε.

Το προοίμιο αυτής αναφέρει πλήθος νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων για να αιτιολογήσει τεκμηριώσει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών προς διορισμό.

Μεταξύ των άλλων η εν λόγω προκήρυξη μνημονεύει και τα άρθρα 53-67 του Ν. 4589/2019:

Αν ανατρέξουμε στην παράγραφο 1 του άρθρου54 του Ν. 4589/2019 θα μελετήσουμε τα εξής:
«1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας.»

Στο τέλος του κεφαλαίου Ε’ η εν λόγω προκήρυξη αναφέρει:

«ότι οι πίνακες κατάταξης για διορισμό και για προσλήψεις αναπληρωτών θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη που θα ακολουθήσουν τη λήξη του σχολικού έτους κατά το οποίο θα λάβει χώρα η δημοσίευση των τελικών αξιολογικών πινάκων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επίσης ότι κατά τη διάρκεια ισχύος τους, οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεν τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία.»

Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.

Ενώ ο νόμος αναφέρει ότι ανά δύο έτη

«ο ΑΣΕΠ προκηρύσσει και διενεργεί διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας» … η προκήρυξη η οποία στοιχειοθετείται από τον νόμο αναφέρει «ότι οι πίνακες κατάταξης για διορισμό και για προσλήψεις αναπληρωτών θα ισχύσουν για τα τρία σχολικά έτη»

Η προκήρυξη που τεκμηριώνεται από τον νόμο ακυρώνει τον νόμο!!!

Η δε ά-λογη λογική του νόμου, παράνοια της λογικής, η έννομη ανομία, περί μη τροφοδότησης των τελικών πινάκων με νέα στοιχεία προκαλεί αγανάκτηση και οργή.

Τι γίνεται αν:

  • αλλάξει η οικογενειακή κατάσταση ενός υποψηφίου εκπαιδευτικού π.χ. αποκτήσει τέκνο,
  • καταστεί πολύτεκνος ή
  • εμφανιστεί ασθένεια του ιδίου ή του/της συζύγου του ή
  • του τέκνου του ή
  • αν αποκτήσει ένα επιπλέον μοριοδοτούμενο προσόν ( μεταπτυχιακό τίτλο ή τίτλο σπουδών ή ξένης γλώσσας κτλ);

Θα πρέπει να αναμένει τρία έτη για να προσμετρηθεί;

Τίνος ιδέες είναι όλα αυτά άραγε;

Των νομικών συμβούλων που έχουν πλημμυρίσει το ΑΣΕΠ και το υπουργείο παιδείας;

Πόσο άραγε απαξιωμένη έχουν την κοινωνία;

Ευρισκόμενοι στη δικιά τους γυάλα, στη δική τους εικονική πραγματικότητα συντάσσουν, εντέλλονται αδιαφορώντας για την νομιμότητα ή μη των εγγράφων τους και για το εάν τα έγγραφά τους έρχονται σε αντίθεση με νόμους ή άλλα έγγραφα.

Ενώ οι υποτακτικοί υποχρεούνται πάντοτε να είναι τυπικοί και να εφαρμόζουν την νομοθεσία διότι αλλιώς επικρέμεται ο έλεγχος και η τιμωρία.

Αυτή είναι η δημοκρατία μας δυστυχώς.

Και σταμάτησε το κομφούζιο εδώ; Όχι βεβαίως!!!

Μα γιατί να σταματήσει το κομφούζιο; Υπάρχει κάποιος που θα τους ελέγξει; Αυτοί είναι υπεράνω πάντων και πασών. Απλά εντέλλονται και οι υπόλοιποι απλά υποχρεούνται να το αποδεχθούν. Η διαφορετική περίπτωση είναι να προσφύγει ο ενδιαφερόμενος στη δικαιοσύνη για να αναζητήσει το δίκαιό του επιβαρυνόμενος οικονομικά και ψυχικά.

σχετικά άρθρα

Βίντεο - Φρίκη με επεισόδια στον Έβρο: Ουρλιαχτά από τους πρόσφυγες και βροχή τα δακρυγόνα
Βίντεο - Φρίκη με επεισόδια στον Έβρο: Ουρλιαχτά από τους πρόσφυγες και βροχή τα δακρυγόνα
Νέα επεισόδια  στο μπλόκο των αστυνομικών στις Καστανιές Έβρου έγιναν αργά το βράδυ της Παρασκευής από πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στα...
Βίντεο - Φρίκη με επεισόδια στον Έβρο: Ουρλιαχτά από τους πρόσφυγες και βροχή τα δακρυγόνα
Εγκλωβισμένοι φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ - Ματ πετούν χημικά και κρότου λάμψης - Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το κτίριο (UPD)
Εγκλωβισμένοι φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ - Ματ πετούν χημικά και κρότου λάμψης - Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το κτίριο (UPD)
Εκτεταμένη χρήση χημικών γύρω από τη σχολή, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη μουσική εκδήλωση του φοιτητικού συλλόγου (Συνεχής Ενημέρωση)
Εγκλωβισμένοι φοιτητές στην ΑΣΟΕΕ - Ματ πετούν χημικά και κρότου λάμψης - Συγκέντρωση αλληλέγγυων έξω από το κτίριο (UPD)
Μαθητής έγραψε άριστα και ζήτησε να δοθούν οι "μπόνους πόντοι" του σε συμμαθητή που έγραψε χαμηλότερα!
Μαθητής έγραψε άριστα και ζήτησε να δοθούν οι "μπόνους πόντοι" του σε συμμαθητή που έγραψε χαμηλότερα!
Την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου ξεκινάει το κορυφαίο σεμινάριο στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εξ...
Μαθητής έγραψε άριστα και ζήτησε να δοθούν οι "μπόνους πόντοι" του σε συμμαθητή που έγραψε χαμηλότερα!
Στα σκαριά ειδική ενημέρωση σχετικά με τον κορονοϊό για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές
Στα σκαριά ειδική ενημέρωση σχετικά με τον κορονοϊό για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές
Όπως επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, ο ΕΟΔΥ ετοιμάζει κείμενο εξειδικευμένων ερωταπαντήσεων
Στα σκαριά ειδική ενημέρωση σχετικά με τον κορονοϊό για σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές