ΙΕΠ: 1,1 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τον σχεδιασμό αναβάθμισης των Προγραμμάτων Σπουδών
Για τις ανάγκες της Πράξης προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων

Το ποσό του 1.103.963,72€ θα διαθέσει το Ινστιτουτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με απόφαση υλοποίησης που υπέγραψε χθες ο πρόεδρός του κ.Ι.Αντωνίου και δημοσιεύτηκε στη "Διαύγεια"

Τα χρηματα αυτά θα διατεθούν στο υποέργο "Επιστημονικός Σχεδιασμός και Οργάνωση, Παρακολούθηση, Συντονισμός και Διοίκηση της Πράξης «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου περιλαμβάνει τις υποστηρικτικές ενέργειες που είναι απαραίτητες για την άρτια υλοποίηση της Πράξης, μεταξύ των οποίων ο επιστημονικός σχεδιασμός, η οργάνωση, η εποπτεία και η παρακολούθηση του συνολικού έργου, η πάσης φύσεως υποστήριξή του.  Το Υποέργο 1 περιλαμβάνει συγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) η οποία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών, της επιστημονικής υποστήριξης και της παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης.

Επιπλέον, για την άρτια υλοποίηση της Πράξης, περιλαμβάνονται μια σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες όπως: διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη, δημιουργία μητρώων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/εμπειρογνωμόνων [Εμπειρογνώμονες Επιστημονικής Εποπτείας και Αξιολόγησης (εφεξής Επόπτες/Αξιολογητές) και Εμπειρογνώμονες Εκπόνησης (εφεξής Εκπονητές) των ΠΣ και του υποστηρικτικού υλικού] τη λειτουργία πλατφόρμας, την ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση και την υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών της Πράξης κ.λπ. Στο πλαίσιο του Υποέργου περιλαμβάνονται ενέργειες με στόχο την εξωτερική αξιολόγηση για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της Πράξης καθώς και δράσεις δημοσιότητας με στόχο την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της.

Για τις ανάγκες της Πράξης προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Εμπειρογνωμόνων τόσο για τους Επόπτες/Αξιολογητές όσο και για τους Εκπονητές. Το εν λόγω Μητρώο θα διαχωρίζεται σε Υπο-Μητρώα αναλόγως του Γνωστικού Πεδίου και των Γνωστικών Αντικειμένων (μαθημάτων) ή/και κατά ομάδες γνωστικών αντικειμένων. Το Μητρώο θα δημιουργηθεί με μέριμνα και ευθύνη του Ι.Ε.Π., κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με σαφώς καθορισμένα κριτήρια για κάθε κατηγορία Εμπειρογνωμόνων. Οι Εμπειρογνώμονες θα συμμετέχουν ως εξωτερικοί συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου.


Οι Επόπτες/Αξιολογητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στο αντίστοιχο θεματικό πεδίο και στις διαδικασίες εκπόνησης ΠΣ, υποστηρικτικού υλικού, εκπαιδευτικών πακέτων, παραγωγής επιμορφωτικού υλικού, σχεδιασμού επιμορφωτικών σεμιναρίων διά ζώσης και εξ αποστάσεως καθώς και υλοποίησης επιμόρφωσης. Αναλόγων προσόντων θα είναι και οι Εκπονητές που θα ενταχθούν στο Μητρώο. Τα συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης στο Μητρώο και ο τρόπος λειτουργίας του θα αναφέρονται ρητά στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί για τον σκοπό αυτόν.


Η επιλογή τους θα γίνεται από αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π. στην οποία θα δύνανται να συμμετέχουν τα μέλη της ΕΟΕ. Η επιλογή των Εμπειρογνωμόνων από το Μητρώο θα γίνεται με απόφαση του ΔΣ του Ι.Ε.Π., σύμφωνα με σχετικό πρακτικό επιλογής της ανωτέρω επιτροπής το οποίο θα διαβιβάζεται από την Υπεύθυνη της Πράξης.
Από το Μητρώο θα καλύπτονται οι ανάγκες του έργου των Επιστημονικών Ομάδων σε Επόπτες/Αξιολογητές και Εκπονητές σε διαρκή βάση, σύμφωνα με τις ανάγκες της Πράξης. Οι εγγεγραμμένοι/εγγεγραμμένες στο συγκεκριμένο Μητρώο (υπο-μητρώα) δύνανται να αξιοποιηθούν για την επιστημονική εποπτεία/αξιολόγηση ή εκπόνηση επιμορφωτικού υλικού ή και υλοποίηση της επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», με την οποία η παρούσα Πράξη είναι συμπληρωματική και σε συνέργεια. Η λειτουργία του Μητρώου θα είναι διαρκής, καθ’ όλη τη διάρκεια της Πράξης. Ανά διαστήματα, εφόσον υπάρχουν νέες εγγραφές το Μητρώο θα εμπλουτίζεται. Από αυτό θα αντλούνται οι επιστημονικοί συνεργάτες /εμπειρογνώμονες της Πράξης.


Παράλληλα θα δημιουργηθεί Υπομητρώο Επιμελητών/Επιμελητριών κειμένων (εφεξής Επιμελητές) οι οποίοι/οποίες θα επεξεργαστούν τα ΠΣ, το υποστηρικτικό υλικό και λοιπά παραδοτέα που θα παραχθούν ώστε να εξασφαλιστεί η γλωσσική επιμέλεια (όπως διόρθωση γλωσσικών-ορθογραφικών και τυπογραφικών σφαλμάτων, ομοιομόρφηση κειμένου).
Σημειώνεται ότι το μητρώο που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Πράξης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με οποιαδήποτε αντίστοιχη εφαρμογή αναπτυχθεί σε κεντρικό επίπεδο από το ΥΠΑΙΘ (π.χ. Ενιαίο Μητρώο Επιμορφωτών), ενώ η δημιουργία του δεν συνεπάγεται κόστος για την Πράξη.

Το Υποέργο  περιλαμβάνει και συγκρότηση της Επιστημονικής Ομάδας Έργου (ΕΟΕ) η οποία θα έχει την ευθύνη του συντονισμού όλων των ενεργειών, της επιστημονικής υποστήριξης και της παρακολούθησης της υλοποίησης της Πράξης. Επιπλέον, για την άρτια υλοποίηση της Πράξης, περιλαμβάνονται μια σειρά από υποστηρικτικές ενέργειες όπως: διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη, δημιουργία μητρώων εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών/εμπειρογνωμόνων [Εμπειρογνώμονες Επιστημονικής Εποπτείας και Αξιολόγησης (εφεξής Επόπτες/Αξιολογητές) και Εμπειρογνώμονες Εκπόνησης (εφεξής Εκπονητές) των ΠΣ και του υποστηρικτικού υλικού] τη λειτουργία πλατφόρμας, την ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση και την υποστήριξη των επιμέρους ενεργειών της Πράξης κ.λπ.
Στο πλαίσιο του Υποέργου περιλαμβάνονται ενέργειες με στόχο την εξωτερική αξιολόγηση για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της Πράξης καθώς και δράσεις δημοσιότητας με στόχο την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Υποέργου 1 ανέρχεται σε 1.103.963,72€ και θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (όπως προβλέπεται στην Απόφαση Ένταξης). Το ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 7.700,00€ και θα χρηματοδοτηθεί από Τακτικό Π/Υ.

 

Δείτε εδώ όλη την απόφαση 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα,» Γυναικοκτονία στη Ρόδο: «Χώρισα, γλίτωσα τον εφιάλτη» έλεγε η δασκάλα

Ο πρώτος Έλληνας αντιεμβολιαστής εκπαιδευτικός σε αναστολή

Η Γνωστή μπύρα σταματά τη συνεργασία με efood-wolt

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 24/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

Αποκάλυψη Δεβετζή: Παράγοντας του αθλητισμού κατέβασε το παντελόνι και με έριξε στον καναπέ
Σοκαριστική αποκάλυψη από την Πηγή Δεβετζή για σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από παράγοντα του αθλητισμού
Αποκάλυψη Δεβετζή: Παράγοντας του αθλητισμού κατέβασε το παντελόνι και με έριξε στον καναπέ
Στο πόδι οι εκπαιδευτικοί! Αγανάκτηση, θυμός και συμμετοχή στην απεργία αποχή για την αξιολόγηση
Μπροστά στην πρωτοφανή μαζικότητα της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στην απεργία – αποχή την Άνοιξη, η ηγεσία του ΥΠΑΙΘ εξαπολύει απειλές. Ξεσηκωμός...
Στο πόδι οι εκπαιδευτικοί! Αγανάκτηση, θυμός και συμμετοχή στην απεργία αποχή για την αξιολόγηση
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εγκύκλιος για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Η εγκύκλιος αφορά στις Διαδικασίες επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60 στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση...
Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Εγκύκλιος για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών