Πώς αποδεικνύεται η γνώση χειρισμού Η/Υ πριν τις προθεσμίες στο ΑΣΕΠ
Πώς μπορείς να πιστοποιηθείς στην χρήση Η/Υ και να καταθέσεις στον ΑΣΕΠ για τους διορισμούς τη αναγνωρισμένη πιστοποίηση για 4 μόρια

Ο κύβος ερρίφθη. Έως στις 3 Φεβρουαρίου και έως τις 25 Φεβρουαρίου οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους και μοριοδοτούμενα κριτήρια ώστε να ενταχθούν στους οριστικούς πίνακες που θα αναρτηθούν για τους μόνιμους διορισμούς στη Γενική Εκπαίδευση.

Πριν από αυτές τις προθεσμίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποδείξουν τη γνώση τους στον χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ) μέσω κατάθεσης πιστοποίησης όπου αυτή μοριοδοτεί με 4 μόρια.

Πώς όμως μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό μέσα σε λίγες ημέρες ώστε να προλάβουν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί να συμπεριλάβουν την πιστοποίηση στον φάκελό τους;

Αρχικά οι παρακάτω πιστοποιήσεις που είναι αποδεκτές από τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτούν, ξεκινούν μαθήματα εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα μέσω του αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας και τον ΕΟΠΠΕΠ (Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2) GOLEARN στις 7 Ιανουαρίου ή στις 9 Ιανουαρίου. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, διαρκούν 10 ημέρες, και μετά δίνετε εξετάσεις σε 20 συμβεβλημένα κέντρα σε όλη την Ελλάδα!

Παρακάτω σας αναφέρουμε φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον ΟΕΕΚ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετικές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης (με την επιφύλαξη της Κ.Υ.Α.):

1.ECDL Eλλάς Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του ΕΟΠΠΕΠ)
ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ)

Πραγματοποιήστε εξ αποστάσεως Μαθήματα εντατικά 10 ημερών και λάβετε το ECDL πριν τους διορισμούς

2. Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Η/Υ της Global Cert  (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)  (10-4-2014).

Πραγματοποιήστε εξ αποστάσεως Μαθήματα εντατικά 10 ημερών και λάβετε την Πιστοποίηση της Globalcert πριν τους διορισμούς

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στις οριζόμενες από την προκήρυξη ενότητες αλλά το σχετικό πιστοποιητικό δεν έχει ακόμη εκδοθεί, μπορεί να γίνει αποδεκτή σχετική περί τούτου βεβαίωση του κατά τα ανωτέρω πιστοποιημένου φορέα έκδοσης αυτού. Ο υποψήφιος, όμως, εφόσον, είναι διοριστέος πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό  στο φορέα που διορίζεται.

Λοιπά παραστατικά (βεβαιώσεις εξεταστικών κέντρων, κάρτες δεξιοτήτων κλπ) δεν γίνονται  δεκτά.

σχετικά άρθρα