ΕΛΙΔΕΚ: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016 στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»

Με το παρακάτω έγγραφο προβλέπονται τα εξής:

1. Τη σύσταση και συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για την εξέταση των αιτημάτων Τροποποιήσεων για το έργο με κωδικό 2016, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης «1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛΙΔΕΚ για την Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών», όπως ισχύει.

2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από τους:

 Ηλία Μαγκλογιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά

 Πολυτίμη Σακελλαρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας

 Θεοδώρα Κατσαούνου, Εξωτερική Συνεργάτη ΓΓΕΤ/Εμπειρογνώμονα σε θέματα υλοποίησης και διαχείρισης έργων.

3. Έργο της Επιτροπής αποτελεί η εξέταση των αιτημάτων τροποποιήσεων του έργου και η υποβολή σχετικής εισήγησης.

4. Η Επιτροπή είναι μη αμειβόμενη.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο

σχετικά άρθρα