Σε ΦΕΚ η απόφαση για τα Σχολικά Γεύματα - Τι αλλάζει
Αναλυτικά σε ΦΕΚ η απόφαση για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής

Διαδικασία συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής

Οι Επιτροπές Παραλαβής είναι τριμελείς και αποτελούνται από το Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ως Πρόεδρο και δυο (2) εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας, όπου προβλέπεται η θέση. Ορίζονται επίσης και τρία αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας τους. Ο ορισμός των δυο (2) τακτικών μελών και των τριών (3) αναπληρωματικών γίνεται με εισήγηση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και με απόφαση του οικείου Δ/ντή Εκπ/σης Π.Ε.

Σε όσες σχολικές μονάδες δεν υπηρετούν τρεις (3) εκπαιδευτικοί, η Τριμελής Επιτροπή συγκροτείται, ως προς τα τακτικά μέλη, από τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, το Διευθυντή της οικείας Δ/νσης Π.Ε. και έναν υπάλληλο ή εκπαιδευτικό και ως προς τα αναπληρωματικά μέλη, από τρεις (3) υπαλλήλους ή εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης Δ/νσης Π.Ε.

Επίσης, στις περιπτώσεις όπου δεν έχουν οριστεί αναπληρωματικά μέλη τριμελών Επιτροπών Παραλαβής, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. (μετά από την εισήγηση του Διευθυντή κάθε σχολικής μονάδας), θα οριστούν τρεις εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα της αντίστοιχης Διεύθυνσης Π.Ε., ως αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών τα οποία θα αναπληρώνουν τα τακτικά σε περίπτωση απουσίας.

Για την παραλαβή, οι Τριμελείς Επιτροπές λαμβάνουν υπόψη το επίσημο έγγραφο ή παραστατικό παραλαβής των γευμάτων, υπογεγραμμένο από το Διευθυντή/Προϊστάμενο κάθε σχολικής μονάδας που συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής, ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος κάθε σχολικής μονάδας οφείλει να αποστείλει γραπτώς προς το Συντονιστή του Προγράμματος στην οικεία Διεύθυνση Π.Ε. τα ονόματα και τα λοιπά στοιχεία των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που απαρτίζουν την Επιτροπή Παραλαβής.

ΤΟ ΦΕΚ

σχετικά άρθρα

Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς
Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών/τριων Δήμου Θέρμης
Σχολικές εκδρομές: Σε καθεστώς ιδιότυπης «ομηρίας» με υποχρεωτική κατανάλωση χρηματικού ποσού οι γονείς