Σύλλογος Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών: Διαμαρτυρία για τα τυπικά προσόντα στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019
Ανακοίνωση ΣΕΛΛΕ σχετικά με τα τυπικά προσόντα διορισμού λογοθεραπευτών στο Υπουργείο Παιδείας

Με αφορμή την έκδοση και την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης των δικαιολογητικών της 2ΕΑ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 14/25.4.2019/τ. ΑΣΕΠ), ο ΣΕΛΛΕ επιθυμεί να επανέλθει και να επισημάνει ορισμένα σημεία τα οποία προκαλούν τη δικαιολογημένη δυσφορία των μελών του.

Σύμφωνα με τα ΠΔ 174/2014 (ΦΕΚ Α΄279/31-12-2014) και 49/2016 (ΦΕΚ Α’ 80/5-5-2016) σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή, οι κύριες διατάξεις ορίζουν ότι για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης απαιτείται:

α) Πτυχίο του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή

β) Πτυχίο της αλλοδαπής στη Λογοθεραπεία αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) με τα πτυχία της ημεδαπής ή

γ) Απόφαση αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 (Α ́78)(Οδηγία 2005/36/ΕΚ).

Οι ανωτέρω κύριες διατάξεις παρέμειναν ίδιες στην έκδοση και των δύο ΠΔ, όπως επιτάσσει η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία για όλα τα επαγγέλματα υγείας και τα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέσω των μεταβατικών διατάξεων στο ΠΔ 49/2016 καθώς και τροπολογιών που δημοσιεύθηκαν (ν. 4558/2018, αρθ. 9., ΦΕΚ Α 140/1-8-2018 και ν. 4565/2018, αρθ. 7, ΦΕΚ Α 173/2-10-2018), δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με ελλιπή προσόντα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Ο ΣΕΛΛΕ έχει διαφωνήσει δημόσια κι έχει προσφύγει στο ΣτΕ για το συγκεκριμένο θέμα αναμένοντας την απόφαση της δικαιοσύνης. Σε ό,τι αφορά τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου της αναφερόμενης προκήρυξης, εφιστούμε την προσοχή ότι προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για τη συμμετοχή είναι η προσκόμιση βεβαίωσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ως εκ τούτου, πρέπει να γίνει σαφές ότι η εν λόγω προκήρυξη στηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι δε θα μπορούσαν να τεθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις από το Υπουργείο Παιδείας, που θα εξασφάλιζαν το ανώτερο επίπεδο κατάρτισης και ποιότητας των υποψηφίων επαγγελματιών, με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες των πολιτών τους οποίους καλούνται να υπηρετήσουν.

Πάγια και πολλάκις εκπεφρασμένη αρμοδίως θέση του ΣΕΛΛΕ είναι ότι τόσο το Υπουργείο Παιδείας, ξεκινώντας από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και καταλήγοντας στον ειδικό εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ21, όσο και το Υπουργείο Υγείας, θα έπρεπε αρμοδίως να περιφρουρούν την επιστήμη της λογοθεραπείας και τους ευαίσθητους πληθυσμούς τους οποίους αυτή υπηρετεί.

Ο ΣΕΛΛΕ δεν μπορεί παρά να αντιτίθεται και να διαμαρτύρεται για την ανοχή της Πολιτείας στην άσκηση του επαγγέλματος του λογοθεραπευτή από πρόσωπα που δεν έχουν την απαραίτητη ακαδημαϊκή κατάρτιση, απόδειξη, αν μη τί άλλο, έλλειψης σεβασμού προς τους αποφοίτους ΑΕΙΤΕΙ που το ίδιο παράγει, αλλά και προς τους αποφοίτους της αλλοδαπής κατόχους αντίστοιχων αναγνωρισμένων πτυχίων βασικών σπουδών στη λογοθεραπεία.

σχετικά άρθρα

Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Δήλωση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη 
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία