Μετατάξεις εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ
«Μετατάξεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι»

Με την 92675/Ζ2/07-06-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) και κατόπιν των σχετικών αποφάσεων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (1η/31-01-2019, 2η/28-2-2019, 8η/13-05-2019 πράξεις), του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (9η/24-04-2018, 3η/01-03-2019, 10η/10-04-2019 πράξεις), καθώς και των σχετικών αποφάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι: 

μετατάσσονται οι παρακάτω τριάντα επτά (37) μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Διαβάστε την απόφαση

best of network

σχετικά άρθρα