Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας συναισθηματικά ευφυή σχολεία
Θέματα που αφορούν εκπαιδευτικούς

Το Πανεπιστήμιο Πελοππονήσου πραγματοποιεί το εξ αποστάσεως ετήσιο σεμινάριο 400 ωρών "Οργάνωση και Διοίκηση στην Εκπαίδευση" με ένα από τα πιο ποιοτικά και ενδιαφέροντα προγράμματα σπουδών πάνω στο παραπάνω αντικείμενο.

Παρακάτω παρουσιάζουμε αποσπάσματα από τον ΟΔΗΓΟ Σπουδών του σεμιναρίου που μοριοδοτεί αναπληρωτές με 2 μόρια στο σύστημα διορισμών και όλα τα στελέχη εκπαίδευσης με 0,5 μόρια.

Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας συναισθηματικά ευφυή σχολεία και θετικές συμπεριφορές στην Εκπαίδευση

Σκοπός τούτης της θεματικής ενότητας είναι η ανάδειξη ενός μοντέλου συναισθηματικά ευφυών εκπαιδευτικών οργανισμών, μέσα από τον εννοιολογικό προσδιορισμό της Συναισθηματικής Νοημοσύνης (ατόμων και οργανισμών) και την ανάδειξη της αναγκαιότητας προώθησης θετικών συμπεριφορών στο σχολείο.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία της ανάπτυξης θετικής συμπεριφοράς στο σχολείο, θα παρουσιαστεί η εξέλιξη στη μέτρηση της ανθρώπινης νοημοσύνης, θα προσδιοριστεί η έννοια των συναισθημάτων και θα αναπτυχθούν τα θεωρητικά μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης. Εν συνεχεία, θα αναλυθεί η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης στο χώρο εργασίας και ειδικότερα, σε σχολικό πλαίσιο ενώ, παράλληλα, θα γίνει αναφορά στις βασικές δεξιότητες ΣΝ των στελεχών εκπαίδευσης. Τέλος, θα αναλυθεί η έννοια των συναισθηματικά ευφυών οργανισμών, θα δοθεί έμφαση στη διεργασία της δυναμικής διερεύνησης και, θα παρουσιαστούν τα οφέλη από την ανάπτυξη των συναισθηματικά ευφυών σχολείων.

Η διοίκηση των ταλέντων (talent management) στο σύγχρονο Σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά βήματα και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων του σχολείου

Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι η αποτελεσματική διοίκηση των σχολικών οργανισμών με έμφαση στην ανάδειξη των ταλέντων (talent management) και η παρουσίαση των μέσων που έχει στη διάθεσή του ο διευθυντής προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του προς αυτή την κατεύθυνση.

Ειδικότερα, αρχικά, θα αναλυθεί η σημασία διοίκησης ταλέντων στην εκπαίδευση και ο ρόλος του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ενώ, θα οριοθετηθεί η έννοια της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Εν συνεχεία, θα αναπτυχθούν τα βασικά στάδια για τη διοίκηση και ανάδειξη
των ταλέντων στο σχολείο και θα γίνει αναφορά στις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής της. Τέλος, θα προσδιοριστούν κρίσιμες δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν τα στελέχη της εκπαίδευσης προκειμένου να προσελκύσουν, διατηρήσουν και αναδείξουν τα ταλέντα των εκπαιδευτικών όπως είναι η ενδυνάμωση, ο μεντορισμός και η διαρκής επαγγελματική καθοδήγηση (coaching).

Η διοίκηση των ταλέντων αποτελεί μια στρατηγική επιλογή της διοίκησης και σημαντικό εργαλείο για τα στελέχη της εκπαίδευσης, καθώς, στο πλαίσιο του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους, καλούνται να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους, οδηγώντας το σχολείο στην επιτυχία.

Σχολείο και Οικογένεια: Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το δυναμικό χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης σχολείου-οικογένειας καθώς και να αναδείξει τις μορφές και τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει αυτή η σχέση.

Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αρχικά στοχεύει στο να παρουσιάσει τις θεωρίες της πολιτισμικής αναπαραγωγής του Bourdieu και των
«κωδίκων» του Bernstein ως τα βασικά πλαίσια ερμηνείας της συσχέτισης της οικογένειας με τη σχολική επιτυχία ή αποτυχία αντίστοιχα. Εν συνεχεία η συζήτηση εξειδικεύεται στην παρουσίαση συγκεκριμένων μορφών που μπορεί να πάρει η εμπλοκή των
γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους καθώς στην ανάλυση των επιπτώσεων που αυτή η εμπλοκή έχει σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία.
Τέλος η ενότητα κλείνει με την παράθεση των βασικών μοντέλων που μπορούν να περιγράψουν τη σχέση σχολείου -οικογένειας ως διακριτών θεσμών που συνεργάζονται για την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων.

Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης

Σκοποί τις θεματικής ενότητας είναι να προσδιορίσει και να οριοθετήσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να παρουσιάσει τα διάφορα είδη με τα οποία μπορεί να εκδηλωθεί το εν λόγω φαινόμενο, να αποτυπώσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών που εμπλέκονται είτε με την
ιδιότητα του θύτη, είτε με αυτή του θύματος, να επισημάνει τα σημαντικότερα αίτια που οδηγούν στην εκδήλωσή του, καθώς και τις βασικότερες συνέπειες (βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες) τόσο για τις θύτες όσο και για τα θύματα και τέλος να παραθέσει τις πιο σημαντικές λύσεις που έχουν
προταθεί για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Ειδική αναφορά γίνεται σε έρευνες και προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Διαχείριση προβλημάτων της συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα παρέμβασης

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τη διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη μέσα από την περιγραφή σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο των διαφορετικών σχετικών προσεγγίσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η ενότητα αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της διαχείρισης της σχολικής τάξης με έμφαση στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην τυπολογία και τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς καθώς επίσης και στη
σπουδαιότητα της επιτυχημένης διαχείρισης της σχολικής τάξης. Τέλος, παρουσιάζονται μοντέλα παρέμβασης του εκπαιδευτικού με στόχο τη διασφάλιση ενός διδακτικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή.

Οργάνωση σχολικών εκδρομών: Μεγιστοποιώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με το σχεδιασμό εκπαιδευτικών εκδρομών ώστε αυτές να αποβαίνουν χρήσιμες μαθησιακές εμπειρίες για τους μαθητές αλλά και να ενισχύουν τους σκοπούς του κυρίως σχολικού προγράμματος. Έτσι στην ενότητα
αυτή συζητούνται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση αναφορικά με τις εκπαιδευτικές εκδρομές όσο όμως και οι δυνατότητες των εκδρομών να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης των μαθητών.

Παράλληλα η ενότητα προσφέρει χρήσιμα εργαλεία για την παιδαγωγική αξιοποίηση και την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων που βασίζονται σε εξορμήσεις σε διάφορους εκτός του σχολείου προορισμούς ενώ επίσης προσφέρει και σημαντικό αριθμό διδακτικών ιδεών που διευρύνουν τους τρόπους που μέχρι σήμερα οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τέτοιες ευκαιρίες.

Η μετάβαση του μαθητή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο

Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξοικειώσει τους/τις εκπαιδευόμενους/ες με τη διαδικασία μετάβασης του μαθητή από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Πιο συγκεκριμένα η ενότητα αρχικά αποσαφηνίζει την έννοια της μετάβασης και εστιάζει στην ανάδειξη της σημασίας της επιτυχούς μετάβασης στη γενικότερη ανάπτυξη του παιδιού. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις θεωρητικές προσεγγίσεις του ζητήματος της Μετάβασης και στους παράγοντες που επηρεάζουν την έκβασή της. Τέλος, παρουσιάζονται πρακτικές με τη μορφή προγραμμάτων με έμφαση τόσο στο γνωστικό όσο και στον συναισθηματικό τομέα του μαθητή.

Το Εξ αποστάσεως πρόγραμμα 400 ωρών του Παν.Πελοποννήσου αφορά όλους τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς καθώς και 30.000 περίπου υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντές σχολείων, υποδιευθυντές, ΠΕΚΕΣ, συντονιστές, περιφερειακούς διευθυντές, διευθυντές εκπαίδευσης κ.α.).

Ξεκινάει στις 30 Μαρτίου

Μάθετε περισσότερα για μοριοδοτούμενο εξ αποστάσεως ετήσιο σεμινάριο του Παν.Πελοπ εδώ

Κατεβάστε τον οδηγό Σπουδών του μοριοδοτούμενου προγράμματος

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινάει νωρίτερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 1.227 σχολεία 
Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινάει νωρίτερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 1.227 σχολεία 
Συνολικά η διανομή γευμάτων απευθύνεται σε 185.311 μαθητές σε 1227 σχολικές μονάδες 74 Δήμων-Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας οι οποίες έχουν...
Υπουργείο Εργασίας: Ξεκινάει νωρίτερα η διανομή σχολικών γευμάτων σε 1.227 σχολεία 
Χανιά: Συλλαλητήριο μαθητών και εκπαιδευτικών για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Χανιά: Συλλαλητήριο μαθητών και εκπαιδευτικών για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Οι συμμετέχοντες στην κινητοποίηση ζητούν την ενίσχυση των μέτρων προστασίας από την πανδημία, διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών και προσωπικού...
Χανιά: Συλλαλητήριο μαθητών και εκπαιδευτικών για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων
Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου η εγγραφή διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς στα ΑΕΙ
Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου η εγγραφή διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς στα ΑΕΙ
Για τη συγκεκριμένη ειδική κατηγορία ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή.
Μέχρι 29 Σεπτεμβρίου η εγγραφή διακριθέντων σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς στα ΑΕΙ
Ν.Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έξι μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων
Ν.Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έξι μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων
«Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά τάξη, 20.000 λιγότερους αναπληρωτές σε σχέση με το 2019 και χωρίς...
Ν.Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έξι μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων