Τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων
Εγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του ΥΠΠΕΘ

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σχετικά με την Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων

best of network

σχετικά άρθρα