Thumbnail
Το όραμα και ο σκοπός  του  ΜΝΑΕ...

Αθανάσιος Κονταξής

πρώην Σχολικός σύμβουλος
πρώην μέλος της επιστημονικής επιτροπής ΜΝΑΕ

Περιεχόμενα

Το όραμα και ο σκοπός  του  ΜΝΑΕ. 2

Η πιλοτική φάση και οι σημερινές  προκλήσεις. 3

Τι κίνητρα έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ενεργοποιηθούν (ή τι άλλο θα μας ζητήσετε να κάνουμε;)  4

Περισσότερες πληροφορίες  για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ -  ΜΝΑΕ». 6

Παράρτημα – Ενδεικτικές δημοσιεύσεις για το μέλλον του Επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 6

Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (ΜΝΑΕ)» που εφαρμόζεται φέτος σε όλα τα ΕΠΑΛ, με έμφαση στους νεοεισερχόμενους μαθητές, αποτελεί μια μεγάλη κοινωνική και επαγγελματική πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς. Ανάλογες  παρεμβάσεις κοινωνικού περιεχομένου δεν επιτυγχάνουν χωρίς  την ενεργό συμμετοχή των άμεσα εμπλεκομένων . Επιπλέον,  η “από  τα κάτω” (bottom up)   προσέγγιση  που ακολουθείται δεν περιλαμβάνει συνταγές τις οποίες θα εφαρμόσουν οι εκπαιδευτικοί αλλά προσφορά εργαλείων τα οποία καλούνται να αξιοποιήσουν, ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες του σχολείου και τις αντοχές  τους.

Κατά την  περυσινή πιλοτική φάση του ΜΝΑΕ  σε 9 ΕΠΑΛ οι εκπαιδευτικοί απέδειξαν ότι όχι μόνο ανταποκρίνονται θετικά στις προκλήσεις όταν τους δίνεται όραμα και χώρος για δημιουργική συμμετοχή, αλλά κάνουν θαύματα. Και αυτά τα θαύματα δεν θα περιοριστούν μόνο στην επαγγελματική εκπαίδευση αλλά, αν συνεχιστούν, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά το σύνολο της εκπαίδευσης.

Όμως η ΜΝΑΕ  είναι επίσης βασικό συστατικό αλλά και προαπαιτούμενο της Στρατηγικής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση η οποία δημοσιεύθηκε το 2016  goo.gl/nlVyA9. Η στρατηγική αυτή απάντησε πειστικά γιατί η Επαγγελματική εκπαίδευση  πρέπει να εντάσσεται στο Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, για πρώτη φορά αναγνωρίζονται και επιχειρείται να αντιμετωπιστούν σημαντικά προβλήματα  της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ώστε να αποδειχθεί στην πράξη και η δυνατότητά της να προσφέρει σε όλους τους μαθητές ευκαιρίες για Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ, καθιστώντας τους ικανούς να βγουν αξιοπρεπώς στην εργασία ή και να συνεχίσουν με επιτυχία τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια.

 Η άλλη λύση στηριζόταν στο επιχείρημα ότι τους επαγγελματίες μπορούν να εκπαιδεύσουν  κυρίως οι ίδιοι οι επαγγελματίες, άρα η επαγγελματική εκπαίδευση (και οι πόροι που προορίζονται για αυτήν) είναι πιο αποδοτικό να πάνε στις επιχειρήσεις και στους φορείς τους. Η λύση αυτή  είχε ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την κατάργηση μαζικών ειδικοτήτων, τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών και την ίδρυση σχολών τύπου ΕΠΑΣ…

 Το όραμα και ο σκοπός  του  ΜΝΑΕ

Το όραμα και ο σκοπός  του  ΜΝΑΕ συνίστανται στα εξής:

 • Ανάδειξη και υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου των ΕΠΑΛ - Για πρώτη φορά στα ΕΠΑΛ γίνεται πρόγραμμα με στόχο την  υποστήριξη του πλέον αδύναμου κοινωνικά μαθητικού πληθυσμού  και τη διευκόλυνση της κοινωνικής κινητικότητας  (κάτι σαν ΖΕΠ). Στόχος είναι το ΕΠΑΛ να μπορέσει να διερευνήσει τις ικανότητες και άλλα χαρακτηριστικά των μαθητών του ώστε να εντάξει δημιουργικά ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ στο νέο τους σχολείο και να τους προσφέρει ευκαιρίες να κάνουν μια νέα συναρπαστική αρχή στα ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από την προηγούμενη πορεία τους στην εκπαίδευση . Στα ΕΠΑΛ έχει αποδειχθεί ότι μπορούν να γίνονται μικρά θαύματα, όταν οι μαθητές προσεγγίζονται με βάση την αξιοποίηση των ικανοτήτων τους, πολλές από τις οποίες δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν προηγούμενες  βαθμίδες εκπαίδευσης.  Αυτό όμως δεν είναι εύκολο όταν δεν γίνεται συλλογικά και συστηματικά. Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ αυτό επιδιώκει να εξασφαλίσει ώστε το ΕΠΑΛ να  προσφέρει στους μαθητές εναλλακτικούς, ελκυστικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης,  αξιοποιώντας τις ικανότητές τους  και τις δυνατότητες που έχει από τη φύση της η Επαγγελματική εκπαίδευση.
  Σε δύσκολες εποχές, εξασφαλίστηκαν πόροι  για την υποστήριξη του κοινωνικού ρόλου των ΕΠΑΛ καθώς τεκμηριώθηκε ότι αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  υποστήριξη του κυρίαρχου επαγγελματικού ρόλου. Παράλληλα, όχι μόνο προσφέρονται περισσότερες ευκαιρίες για πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά επιχειρείται η ουσιαστική βελτίωσή τους  στην Επαγγελματική εκπαίδευση με υποστήριξη και  αξιοποίηση των δυνατοτήτων της  για εναλλακτικές  προσεγγίσεις των διδακτικών αντικειμένων.

 • Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και η από τα κάτω προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε σχολείου. Το πρόγραμμα δεν προσφέρει συνταγές “από τα πάνω” αλλά  συγκεκριμένους πόρους τους οποίους καλούνται να αξιοποιήσουν οι σύλλογοι διδασκόντων “από τα κάτω” ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ και τις ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ του κάθε σχολείου. Συγκεκριμένα προσφέρει:

  1. Διαθεσιμότητα ψυχολόγου (πρόσληψη 200 ψυχολόγων - ένας για κάθε δύο ΕΠΑΛ) με κύριο στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση καλού κλίματος και στην προσέγγιση των μαθητών τους

  2. Συνδιδασκαλία από δύο εκπαιδευτικούς στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά της Α΄ ΕΠΑΛ με στόχο την παράλληλη υποστήριξη μαθητών χαμηλών επιδόσεων ή και την εναλλακτική διδασκαλία

  3. Οικονομική Υποστήριξη εξωστρεφών Σχεδίων Δράσης του ΕΠΑΛ με στόχο την εμπλοκή των μαθητών σε ελκυστικές δραστηριότητες με νόημα που προσφέρουν στους μαθητές ευκαιρίες για επιτυχίες και  τους ενθαρρύνουν για μια νέα αρχή

  4. Πληροφοριακές υποδομές τηλεδιάσκεψης ώστε το κάθε σχολείο να μπορεί να επικοινωνήσει με άλλα σχολεία και με δομές υποστήριξή του με στόχο: Κανένα σχολείο να μην αισθάνεται μόνο του, κανένας εκπαιδευτικός να μην αισθάνεται μόνος του. Αντίθετα να διευκολυνθεί η συνεργασία, κυρίως μεταξύ ομοτίμων, οι  κοινότητες γνώσης κλπ

  5. Τις γνώσεις και την εμπειρία των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων οι οποίοι τις  έχουν κατακτήσει βιωματικά και αποδείχθηκαν ήδη ιδιαιτέρως αποτελεσματικοί στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των υπόλοιπων σχολείων (υποστήριξη μεταξύ ομοτίμων)

  6. Επιμόρφωση από το ΙΕΠ

Η πιλοτική φάση και οι σημερινές  προκλήσεις

Το πρόγραμμα ΜΝΑΕ εφαρμόστηκε πέρυσι πιλοτικά σε 9 σχολεία και τα αποτελέσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά . Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αποτελούν  ζωντανούς εμψυχωτές  του προγράμματος . Βασικά συμπεράσματα  κατά την πιλοτική φάση ήταν:

 1. η από τα κάτω διαμόρφωση του περιεχομένου των δράσεων σε κάθε σχολείο. Αποδείχθηκε περίτρανα ότι αν προσφέρεις χώρο στους εκπαιδευτικούς  μπορούν να κάνουν θαύματα. Η πρόκληση στην καθολική εφαρμογή είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία της πιλοτικής φάσης, να μην περιοριστεί το πρόγραμμα ΜΝΑΕ σε εγκυκλίους και οδηγίες και να ενεργοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί.

 2.  Αποδείχθηκε ότι η συνεργασία μεταξύ ομοτίμων είναι ιδιαιτέρως αποδοτική και εφικτή, τόσο εντός του σχολείου όσο και μεταξύ των σχολείων, κάτι που διευκολύνεται και από τις τηλεδιασκέψεις. Επίσης πολύ θετικό είναι  η καταγραφή δυνητικών δομών  υποστήριξης του σχολείου και η συνεργασία μαζί τους. Η πρόκληση στην καθολική εφαρμογή είναι να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία εντός του σχολείου  και η δικτύωση και αλληλουποστήριξη μεταξύ σχολείων σε επίπεδο διεύθυνσης, περιφέρειας, μεταξύ ειδικοτήτων κλπ . Οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη των υπόλοιπων σχολείων και για αυτόν τον σκοπό έχουν ήδη δημιουργήσει ιστοσελίδα όπου τροφοδοτείται συνεχώς με την εμπειρία τους https://mnaepal.wordpress.com

 3. η εφαρμογή του θεσμού του Συμβούλου καθηγητή (κάθε μαθητής της Α τάξης να έχει έναν σύμβουλο για θέματα του σχολείου και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην ένταξή του)  με υποστήριξη των καθηγητών από ψυχολόγο, βοήθησε στη διαμόρφωση του κλίματος, στην ένταξη των μαθητών (ακόμη και των ενήλικων των  Εσπερινών Σχολείων!) , στην καλύτερη γνωριμία των μαθητών, άρα καλύτερη προσέγγισή τους,  αλλά και στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Ο θεσμός ήταν σε εθελοντική βάση με αρχή κάθε καθηγητής να μην έχει περισσότερους από 4 μαθητές,  αλλά όλα τα πιλοτικά  σχολεία συμφώνησαν και εφαρμόστηκε. Εναλλακτικά προβλέπεται η συστηματική λειτουργία του συμβούλιου τάξης (κυρίως των εκπαιδευτικών) με στόχο τη συζήτηση για κάθε μαθητή και για τον καλύτερο τρόπο ενθάρρυνσης και προσέγγισής του. Η πρόκληση στην καθολική εφαρμογή επικεντρώνεται στη  βελτίωση της συνεργασίας και της  συλλογικότητας των εκπαιδευτικών ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές.

 4. Η συνδιδασκαλία στα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, παρά την αδυναμία επιμόρφωσης και τις καθυστερήσεις πρόσληψης που παρατηρήθηκαν, είχαν εξαιρετικά αποτελέσματα και πολλοί μαθητές δήλωσαν χαρακτηριστικά: “Πρώτη φορά δεν φοβόμαστε τα μαθηματικά καθώς υπάρχει συνεχώς κάποιος διαθέσιμος να μας βοηθήσει”. Η πρόκληση για την εναλλακτική συνδιδασκαλία στην καθολική εφαρμογή επικεντρώνεται στην προσέλκυση εκπαιδευτικών που είναι διαθέσιμοι να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν.

 5. Τα σχέδια δράσης των πιλοτικών σχολείων απέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές διαθέτουν μια μεγάλη “άεργο - δημιουργική  ισχύ”  που αν βρει διέξοδο μπορεί να δημιουργήσει άλλη κατάσταση στα σχολεία. Η πρόκληση στην καθολική εφαρμογή  αφορά στην προσέλκυση και δραστηριοποίηση των εκπαιδευτικών να καινοτομήσουν ώστε τα συγκεκριμένα  έργα  να έχουν άμεσο αντίκτυπο στους μαθητές, ιδιαιτέρως να τους ενθαρρύνουν για να βιώσουν  επιτυχίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε το πρωτότυπο όχημα του ΕΠΑΛ Καισαριανής το οποίο σε 52 μόνο ημέρες  σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με συνεργασία πολλών ειδικοτήτων, τη βραβευμένη ρομποτική συσκευή σποράς του ΕΠΑΛ Δάφνης, το σύστημα ηλεκτροδότησης με φωτοβολταϊκά του ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, τις πολλαπλές δράσεις των υπόλοιπων ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένου του Εσπερινού ΕΠΑΛ Αγίων Αναργύρων, όπου δημιουργήθηκαν αξιοθαύμαστα έργα και εκδηλώσεις από τους ενήλικους μαθητές του. 

Τι κίνητρα έχουν οι εκπαιδευτικοί για να ενεργοποιηθούν (ή τι άλλο θα μας ζητήσετε να κάνουμε;)

Πολλοί εκπαιδευτικοί κατά την πρώτη επαφή με το πρόγραμμα ρωτάνε: «Εντάξει, καλό το πρόγραμμα αλλά πάλι πέφτει το “μπαλάκι” στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αναλαμβάνουν πρόσθετες υποχρεώσεις παράλληλα με τα διδακτικά, παιδαγωγικά και διοικητικά τους καθήκοντα. Τελικά τι θα πρωτοκάνουμε; Με τι κίνητρα;»

Όπως ήδη είπαμε, το πρόγραμμα προσφέρει πόρους τους οποίους οι εκπαιδευτικοί καλούνται να τους αξιοποιήσουν ανάλογα με τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις αντοχές τους. Δεν προστίθενται υποχρεωτικά νέα καθήκοντα παρά μόνο στο βαθμό που οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ότι τους διευκολύνουν στη δουλειά τους, απαλύνοντας το ψυχολογικό και διδακτικό φόρτο που εμπεριέχει η εργασία του εκπαιδευτικού. Γνωρίζουμε όλοι πόσο ψυχοφθόρα είναι η διδασκαλία σε μια τάξη στην οποία δεν έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε κατάλληλο περιβάλλον μάθησης αλλά επικρατεί η αδιαφορία με όλα τα παραλειπόμενά της .Και πόσο πιο εύκολο και ενδιαφέρον είναι να διδάσκουμε σε τάξεις όπου οι μαθητές είναι ενεργοί και εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για μάθηση. Ένα βασικό κίνητρο είναι λοιπόν αυτό.

Ένα δεύτερο κίνητρο είναι η βελτίωση του κλίματος και της εικόνας του σχολείου μας, η ενίσχυση της έννοιας “σχολείο”, η προβολή θετικών μηνυμάτων στην τοπική κοινωνία, εν τέλει η προσέλκυση περισσότερων μαθητών των οποίων η επιλογή αποτελεί συνειδητή επιλογή.

Ένα τρίτο  κίνητρο είναι ότι μέσα από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αναδεικνύονται πολλαπλές δυνατότητες ατομικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών που αφορούν δημοσιεύσεις, έρευνες, εκπαιδευτικό υλικό κλπ μέσα από την προβλεπόμενη ανάπτυξη ανοικτού εκπαιδευτικού υλικού κλπ. Μια τέτοια ερευνητική δραστηριότητα η οποία στηρίζεται στις πραγματικές ανάγκες του σχολείου και όχι απλά στην ατομική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα δράσει καταλυτικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης συνολικά.

Όμως υπάρχουν και κίνητρα στρατηγικής στόχευσης. Βασικό κίνητρο αποτελεί το γεγονός ότι η επιτυχία της ΜΝΑΕ θα ισχυροποιήσει την υφιστάμενη Στρατηγική για την Επαγγελματική εκπαίδευση η οποία θεωρεί ότι  το Υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να διαδραματίζει τον κύριο λόγο στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, προφανώς σε επικοινωνία με συναρμόδια υπουργεία και κοινωνικούς εταίρους. Τυχόν αποτυχία του  ΕΠΑΛ να ανταποκριθεί στον κοινωνικό του ρόλο, ο οποίος υποστηρίζεται από τη ΜΝΑΕ, αφαιρεί αρκετά επιχειρήματα αυτής της προσέγγισης. Έτσι, είναι σίγουρο ότι διάφοροι κοινωνικοί φορείς με ισχυρές επιρροές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό θα πιέσουν για επαναφορά άλλων λύσεων, τύπου «οι επαγγελματίες να εκπαιδεύονται από επαγγελματίες» όπως είχε επιχειρηθεί παλαιότερα, με την ίδρυση και  ισχυροποίηση σχολών τύπου ΕΠΑΣ, κατάργηση ειδικοτήτων, απολύσεις και βέβαια πιέσεις που δεν θα αφήσουν ανεπηρέαστους τους εκπαιδευτικούς της  Γενικής Εκπαίδευσης.

Τέλος, ένα μακροπρόθεσμο – στρατηγικό  κίνητρο είναι η κατοχύρωση στην πράξη του αναντικατάστατου ρόλου του εκπαιδευτικού, κάτι που φαίνεται ότι δεν είναι δεδομένο, όπως δείχνουν και οι διεθνείς εξελίξεις. Σε μια εποχή που διεθνείς οργανισμοί και ιδιωτικοί φορείς ψηφιακής εκπαίδευσης αναζητούν τρόπους δραστικής μείωσης του μισθολογικού κόστους της εκπαίδευσης με τη χρήση ευφυών συστημάτων e – learning απαιτείται η ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού ρόλου του εκπαιδευτικού. Τέτοιες δράσεις ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών, αναγνώρισης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και εξατομικευμένης προσέγγισης τους θα χρειαστούν πολλά χρόνια για να τις υποκαταστήσουν τα ευφυή συστήματα. Δείτε σχετικά στο παράρτημα του άρθρου.

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που κράτησαν όρθιο το σχολείο σε πολύ δύσκολες εποχές  είναι σίγουρο ότι θα ανταποκριθούν σε αυτήν την στρατηγική πρόκληση αξιοποιώντας την ευκαιρία που τους δίνεται το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- ΜΝΑΕ. Όχι μόνο με τους αγώνες τους αλλά και μέσα από τη δουλειά τους θα αντισταθούν στις διεθνείς προσπάθειες υποβάθμισής τους. Και τα θετικά αποτελέσματα αυτής της αντίστασης είναι σίγουρο ότι θα δράσει καταλυτικά σε  όλη την εκπαίδευση και όχι μόνο στην επαγγελματική και δεν θα ωφεληθεί κανείς άλλος παρά μόνο οι ίδιοι εκπαιδευτικοί και η νεολαία μας, κυρίως αυτή που χρειάζεται περισσότερο τη δημόσια εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες  για το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ -  ΜΝΑΕ»

Ιστοσελίδα των πιλοτικών σχολείων για το ΜΝΑΕ με σκοπό την υποστήριξη της καθολικής εφαρμογής https://mnaepal.wordpress.com/

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για το Πρόγραμμα ΜΝΑΕ https://mnaepal.wordpress.com/faqs/

Η στρατηγική για την Επαγγελματική Εκπαίδευση απαιτεί τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών http://users.sch.gr/kontaxis/eykairies/1606stratigikiEEK.htm

Άρθρο «Ο επαγγελματικός και κοινωνικός ρόλος των ΕΠΑΛ – Γιατί και πώς να ενισχυθούν» http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/160327KoinEpagEPAL.htm

Ένα σχολείο για όλους τους μαθητές, διαμορφωμένο από τα κάτω http://users.sch.gr/kontaxis/LINKS/1602sxoleiogiaOlous.htm

Παράρτημα – Ενδεικτικές δημοσιεύσεις για το μέλλον του Επαγγέλματος του εκπαιδευτικού

Είναι χαρακτηριστική μια σχετικά πρόσφατη έρευνα  του ΟΟΣΑ η οποία προτείνει εκπαιδευτικούς χειριστές ειδικής διδακτικής συγκεκριμένων μαθημάτων.(Pedagogical knowledge and the changing nature of the teaching profession. Paris: OECD Publishing.  doi:10.1787/9789264270695-en  https://goo.gl/j1UgSf  ) . Σε αντίθεση δηλαδή με την λογική που έχει δοκιμαστεί στη Φινλανδία,  για εκπαιδευτικούς επιστήμονες - ερευνητές που έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν λύσεις κατάλληλες για τους μαθητές τους, έπειτα από εκπαιδευτική έρευνα και όχι εμπειρικά.

Επίσης,  υπάρχουν προβλέψεις από το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ πως το 2030 η μεγαλύτερη επιχείρηση στον κόσμο θα είναι επιχείρηση εκπαίδευσης μέσω robots.   https://goo.gl/Jgu6sE

Και βέβαια ο ΣΕΒ έβγαλε ανάλογης προσέγγισης μελέτη  όπου αναφέρεται σε δεξιότητες διδασκαλίας εκπαιδευτικών κλπ. (Οικονομία και Επιχειρήσεις, τεύχος 2, 7 Φεβρουαρίου 2017, Special Report Ελληνικό Σχολείο ). http://www.sev.org.gr/

Το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων πληροφορικής αναδείχθηκε πρόσφατα και σε δημοσίευμα της αμερικάνικης εκπαιδευτικής επιθεώρησης Amazon, Apple, Google, and Microsoft Battle for K-12 Market, and Loyalties of Educators https://marketbrief.edweek.org

Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι πρόσφατα , ο επικεφαλής του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στην εκπαίδευση. https://www.weforum.org/agenda/2018/09/jack-ma-wants-to-go-back-to-teaching

Και με τον πιο δημοκρατικό μανδύα  . Democratic School With No Computer Teacher Wins Israel National Programming Championship 2017  https://docs.google.com/document/d/1-fzneET3yTUR6McMMXHTT40BUzKOKusPtP2q62UTVVw/edit#

Με λίγα λόγια υπάρχει σαφής στόχος ο οποίος έχει υλοποιηθεί ήδη σε αρκετές χώρες.

 Οι λίγοι θα έχουν τα δικά τους σχολεία.  

Εκεί οι εκπαιδευτικοί  θα συνεργάζονται συστηματικά, οι όμιλοι ενδιαφερόντων για τους μαθητές θα  λειτουργούν, οι συνθετικές εργασίες, οι θεματικές εβδομάδες, οι θεατρικές παραστάσεις, οι αγώνες αντιλογίας, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, ο σύμβουλος του μαθητή, η αξιοποίηση ψυχολόγων   κλπ   θεωρούνται βασικό μέρος της εκπαίδευσης των μελλοντικών ηγετών και όχι χάσιμο χρόνου κλπ. 

Οι υπόλοιποι θα έχουν μια τυπική εκπαίδευση, η οποία, παρά τις όποιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της νεολαίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόσφατη δημοσίευση Αμερικανού εκπαιδευτικού «Teachers are not teachers in isolation” https://goo.gl/7Dq9Td . Και κυρίως αυτής  της νεολαίας η οποία έχει περισσότερο ανάγκη το σχολείο, αυτής  που προέρχεται από τα πλέον ασθενή κοινωνικά στρώματα.

Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί που κράτησαν όρθιο το σχολείο σε πολύ δύσκολες εποχές  είναι σίγουρο ότι θα ανταποκριθούν σε αυτήν την στρατηγική πρόκληση αξιοποιώντας την ευκαιρία που τους δίνεται από το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ- ΜΝΑΕ. Όχι μόνο με τους αγώνες τους αλλά και μέσα από τη δουλειά τους θα αντισταθούν στις διεθνείς προσπάθειες υποβάθμισής τους αξιοποιώντας τα εργαλεία που τους προσφέρει το ΜΝΑΕ . Και αυτό είναι σίγουρο ότι θα δράσει καταλυτικά σε  όλη την εκπαίδευση και όχι μόνο στην επαγγελματική, ανεβάζοντας τον πήχη των απαιτήσεων της κοινωνίας και των εκπαιδευτικών για ένα σχολείο για όλους τους μαθητές. . 

 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 1/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη
Τέμπη: Εκδικάζεται αύριο η πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θύματος
Οι συγγενείς μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα ζητούν αποζημίωση για την ηθική βλάβη και την οδύνη
Τέμπη: Εκδικάζεται αύριο η πρώτη αγωγή αποζημίωσης συγγενών θύματος