21.000 ευρώ για έπιπλα έδωσε ο Νότης Μηταράκης
Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο δρόμο που χάραξε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, υπέγραψε σχετική απόφαση με την οποία αγοράζει έπιπλα και γραφεία συνολικής αξίας 21.538,75 ευρώ για το γραφείο του

Πάνω από 21.000 € κοστίζουν τα έπιπλα που παρήγγειλε για το γραφείο του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Συγκεκριμένα, αγόρασε για το γραφείο του έπιπλα και γραφεία συνολικής αξίας 21.538,75 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Στο σχετικό έγγραφο που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, με ημερομηνία 20 Φεβρουαρίου 2020, αναφέρεται: 

«Αποφασίζουμε

1. Την απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων και γραφείων) για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου, συνολικού ποσού δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (17.369,96€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), ήτοι είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (21.538,75€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), στην εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.» με ΑΦΜ: 094222211 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, βάσει της αριθ. πρωτ. 1641/19-02-2020 προσφοράς, οι όροι της οποίας θα πρέπει να τηρηθούν απαρέγκλιτα από τον Ανάδοχο

2. Η προκαλούμενη, από την ανωτέρω ανάθεση, δαπάνη συνολικού ποσού είκοσι ενός χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (21.538,75€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420489001, του Ειδικού Φορέα 1055-101 «Γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», οικονομικού έτους 2020 και η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει τιμολογίου, στο όνομα του αναδόχου.»

Εδώ το σχετικό έγγραφο

Φαίνεται πως ο Νότης Μηταράκης επέλεξε να βαδίσει στο δρόμο που χάραξε ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο οποίος αγόρασε έπιπλα Chesterfield για το γραφείο του στην περιφέρεια έναντι 20.000€.

σχετικά άρθρα

Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)
Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)
Ο ηλικιωμένος κατέβηκε από τρόλεϊ και οι αστυνομικοί έκαναν έλεγχο
Σφοδρές αντιδράσεις για το κεφαλοκλείδωμα δημοτικού αστυνομικού σε ηλικιωμένο που δεν είχε βεβαίωση μετακίνησης (Βίντεο)