Αστυνομικές σχολές
Αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις για τις αστυνομικές σχολές


Δημοσιεύθηκαν τα ονόματα και το πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων διαγωνισμού 2022 για τις Αστυνομικές Σχολές με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα ονόματα των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στις Προκαταρτικές Εξετάσεις για τις αστυνομικές σχολές.

Ο τρόπος και ο χρόνος παρουσίασης των υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι/ες άνδρες και γυναίκες που πρόκειται να εξετασθούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Προκαταρκτικών Εξετάσεων (Π.Κ.Ε.) ενημερώνονται με δική τους ευθύνη για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων και για το πρόγραμμα εξέτασης από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας και τα Αστυνομικά Τμήματα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 ενότητα Α Κεφάλαιο «V. Προκαταρκτικές Εξετάσεις» της (στ) προκήρυξης.

2. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Α΄, Β΄ και Γ΄) με έδρα την Αθήνα, οφείλουν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχομετρικές δοκιμασίες), να παρουσιαστούν στην Αστυνομική Ακαδημία, Λ. Θρακομακεδόνων 101 – Αχαρνές και ώρα 07:30΄.

3. Οι υποψήφιοι/ες που πρόκειται να εξεταστούν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (Α΄ και Β΄) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οφείλουν την πρώτη και τη δεύτερη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων (ψυχομετρικές δοκιμασίες) να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326 και ώρα 07:30΄.

4. Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές από τις Α΄, Β΄ και Γ΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Αθηνών, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα, την 07:30΄ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών.

5. Οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ές από τις Α΄ και Β΄ Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών Θεσσαλονίκης, (έπειτα από τις δύο μέρες των ψυχομετρικών δοκιμασιών), θα παρουσιαστούν την τρίτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης, οδός Μοναστηρίου 326, την 07:30΄ ώρα για υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Θεσσαλονίκης.

6. Οι αθλητικές δοκιμασίες για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες θα διενεργηθούν την τέταρτη μέρα των προκαταρκτικών τους εξετάσεων και θα αρχίζουν την 07:45΄ ώρα για μεν τους/ις εξεταζόμενου/ες στην Αθήνα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου Νέας Ιωνίας, Ομορφοκκλησιάς, Νέα Ιωνία, για δε τους/ις εξεταζόμενους/ες στη Θεσσαλονίκη στο Δημοτικό Στάδιο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης «Κωνσταντίνος Καραμανλής», οδός Θερμαϊκού με προέκταση 28ης Οκτωβρίου, περιοχή Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.

7.  Ως ημέρες λειτουργίας των Επιτροπών για τις αναβολές ορίζονται: i) Για την πρώτη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (γραπτές δοκιμασίες) οι 03-04-2022, 04-04-2022, 02-05-2022 και 03-05-2022, ii) Για τη δεύτερη μέρα των Ψυχομετρικών Δοκιμασιών (προφορική συνέντευξη) οι 04-04-2022, 05-04-2022, 03-05-2022 και 04-05-2022, iii) Για τις Υγειονομικές Εξετάσεις οι 05-04-2022, 06-04-2022, 04-05-2022 και 05-05-2022 και iv) Για τις Αθλητικές Δοκιμασίες οι 06-04-2022,  07-04-2022, 08-04-2022, 05-05-2022 και 06-05-2022.

Γενικές οδηγίες

1. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι ενιαίες και κοινές για τους/ις υποψηφίους/ες των Σχολών Αξιωματικών και Αστυφυλάκων και περιλαμβάνουν ψυχομετρικές δοκιμασίες (δύο (2) ημερών), υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες (μία (1) μέρα έκαστη εξ αυτών). Για τις ως άνω εξετάσεις – δοκιμασίες έχουν συγκροτηθεί αντίστοιχες Επιτροπές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

2. Οι προκαταρκτικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές για όλους/ες τους/ις υποψήφιους/ες, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων που είχαν υποβληθεί σ’ αυτές στο πλαίσιο προηγούμενων διαγωνισμών.

3. Σε κάθε Επιτροπή έχει κατανεμηθεί ίσος αριθμός υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων έχουν συσταθεί τρεις (3) Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στην Αθήνα με ενδείξεις άλφα (Α), βήτα (Β) και γάμα (Γ), δύο (2) Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών στη Θεσσαλονίκη με ενδείξεις άλφα (Α) και βήτα (Β), μία Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης ανά πόλη και μία Αθλητική Επιτροπή ανά πόλη, στις οποίες κατανέμονται οι υποψήφιοι/ες για εξέταση σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα. Συνακόλουθα, υποψήφιοι/ες που παρουσιάζονται στις πέντε Επιτροπές Ψυχομετρικών Δοκιμασιών, ήτοι Α, Β και Γ στην Αθήνα και Α και Β στη Θεσσαλονίκη, θα παραπέμπονται στη συνέχεια για εξέταση στην αντίστοιχη, ανά πόλη, Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης (μία Επιτροπή ανά πόλη) και ακολούθως θα επιμερίζονται στην αντίστοιχη, ανά πόλη, κατά τα ανωτέρω Αθλητική Επιτροπή (μία Επιτροπή ανά πόλη).

4. Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τέσσερις (4) συνεχόμενες μέρες για την ολοκλήρωση των προκαταρκτικών του/ης εξετάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές, ως εξής:

α. Την πρώτη και τη δεύτερη μέρα θα υποβληθεί σε ψυχομετρικές δοκιμασίες (την πρώτη μέρα σε γραπτή δοκιμασία και τη δεύτερη μέρα σε προφορική συνέντευξη).

β. Την τρίτη μέρα θα υποβληθεί σε υγειονομική εξέταση (Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης), εφόσον κριθεί ικανός/ή στις ψυχομετρικές δοκιμασίες. γ. Την τέταρτη μέρα θα υποβληθεί σε αθλητικές δοκιμασίες, εφόσον κριθεί ικανός/ή στην υγειονομική εξέταση.

5. Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους/ες τους/ις υποψηφίους/ες. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό γεγονός π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λπ., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο/η ενδιαφερόμενος/η ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του/ης σε άλλη ημερομηνία, σε κάθε περίπτωση, όμως, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.

6. Οι υποψήφιοι/ες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους οπωσδήποτε κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας (ή το νόμιμο τίτλο παραμονής στην Ελλάδα για τους ομογενείς) και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή φωτοαντίγραφο της Αίτησης – Δήλωσης που υπέβαλαν στο Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αρμόδιες Επιτροπές έχουν δικαίωμα να μη δεχθούν τους/ις υποψήφιους/ες για εξέταση. Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι/ες, κατά τις ψυχομετρικές δοκιμασίες, οφείλουν να φέρουν προστατευτική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα, γάντια, ατομικό αντισηπτικό, καθώς και γραφική ύλη, ήτοι δύο (2) λευκές σελίδες Α4, μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα. Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων γιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του/ης) και την ακτινογραφία θώρακος με γνωμάτευση ιατρού ακτινοδιαγνώστη και το γνωματευμένο  ηλεκτροκαρδιογράφημα από ιατρό καρδιολόγο. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του/ης υποψηφίου/ας και την ημερομηνία εξέτασης. Για την αθλητική δοκιμασία, δέον είναι να φέρουν κατάλληλη ενδυμασία και υποδήματα της επιλογής τους και να έχουν εκ των προτέρων προετοιμαστεί κατάλληλα προς αποφυγή τραυματισμών. Επιπλέον, να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τον εφοδιασμό τους με εμφιαλωμένο νερό.

7. Οι υποψήφιοι πριν την είσοδό τους στους χώρους διεξαγωγής των ψυχομετρικών δοκιμασιών, κατά την πρώτη ημέρα, θα πρέπει να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της λοίμωξης Covid-19 ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ ή δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) των τελευταίων 48 ωρών ή μοριακού ελέγχου (PCR) των τελευταίων 72 ωρών. Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους/ις υποψήφιους/ες στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων στην περίπτωση που δεν επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά δεν βρίσκονται σε ισχύ ή το αποτέλεσμα του ελέγχου (rapid test ή PCR) είναι θετικό. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος δεν θα επιτρέπεται η είσοδος του υποψηφίου στους χώρους διεξαγωγής των εξετάσεων και με μέριμνα της αρμόδιας επιτροπής θα του/ης χορηγείται αναβολή, εντός του ορισθέντος χρονικού πλαισίου λειτουργίας της. Ο υποψήφιοι/ες, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις μετά την αναβολή τους, λόγω θετικού αποτελέσματος ανίχνευσης covid-19, θα προσκομίσουν αρνητική δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) ή αρνητικό μοριακό έλεγχο (test PCR) για την εν λόγω λοίμωξη, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις ισχύυσες κανονιστικές διατάξεις και τις διευκρινιστικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, από τον υφιστάμενο προληπτικό έλεγχο με τεστ αντιγόνου για COVID-19 (PCR ή rapid test), για την άθληση, προπονήσεις ή αγώνες στις οργανωμένες ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις, εξαιρούνται όσοι διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, ενώ η ισχύς των αποτελεσμάτων των τεστ, για τη διεξαγωγή των εν λόγω αθλητικών δραστηριοτήτων, είναι εβδομαδιαία. Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι, που δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης σε ισχύ, υποχρεούνται σε επανάληψη των PCR ή rapid tests, μόνο εφόσον η εξέτασή τους από τις Επιτροπές Αθλητικής Δοκιμασίας πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα πέραν των επτά (7) ημερών από τη διενέργειά τους (π.χ. σε περίπτωση αναβολής).

8. Τονίζεται ότι απαγορεύεται ρητά για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων του συνόλου των υποψηφίων η ηχογράφηση, η βιντεοσκόπηση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καταγραφή μέρους ή του συνόλου των προκαταρκτικών εξετάσεων του/ης ίδιου/ας του/ης υποψηφίου/ας ή/και έτερων συνυποψηφίων του. Παραβίαση των απαγορεύσεων αυτών επισύρει αποβολή του/ης υποψήφιου/ας από το χώρο διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. Περαιτέρω, ο/η υποψήφιος/α κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η, πέραν των λοιπών έννομων συνεπειών.

9. Κατά τη διαδικασία του συνόλου υλοποίησης των προκαταρκτικών εξετάσεων, είναι αναγκαία η λήψη μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει:

α) να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλή μάσκα, που είναι υποχρεωμένοι/ες να προμηθευτούν οι ίδιοι/ες, καθ’ όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, με εξαίρεση το χρονικό διάστημα υλοποίησης των αθλητικών δοκιμασιών,

β) να αποφεύγουν το συνωστισμό, κατά το χρόνο αναμονής και τη διαδικασία υλοποίησης των εξετάσεων και γ) για τον ίδιο λόγο οι υποψήφιοι/ες δεν θα συνοδεύονται από έτερο πρόσωπο και τυχόν πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη μετακίνησή τους, θα τους αναμένουν σε άλλα σημεία, όπου επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

10. Σε περίπτωση θετικού κρούσματος Covid-19, η εξέταση των υποψηφίων θα αναβάλλεται για έτερη ημέρα με τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στην παράγραφο 7 του παρόντος κεφαλαίου IΙΙ, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντός του καθορισθέντος προγράμματος διενέργειας των προκαταρκτικών εξετάσεων. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η εξέταση του/ης υποψήφιου/ας εντός των καθορισθεισών ημερομηνιών, ο/η υποψήφιος/α θα κρίνεται ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ/Η.

11. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α προσέλθει την καθορισθείσα ημέρα, αλλά με καθυστέρηση, στις μεν Αθλητικές και Υγειονομικές δοκιμασίες, μπορεί να εξετασθεί με την προϋπόθεση ότι δεν έχει τελειώσει η εξέταση  των υπολοίπων υποψηφίων, στις δε Ψυχομετρικές, θα αποκλείεται η συμμετοχή του/ης, εφόσον ήδη έχει αρχίσει η εξέταση των υποψηφίων.

12. Σε περίπτωση που υποψήφιος/α, κατά την εξέτασή του/ης σε κάποιο εκ των αγωνισμάτων της αθλητικής δοκιμασίας, τραυματισθεί και δεν μπορεί να ολοκληρώσει την εξέταση, υποχρεούται να παρουσιαστεί και να το δηλώσει ενώπιον του/ης Προέδρου της Επιτροπής Αθλητικών Δοκιμασιών, ο/η οποίος/α τον/ην παραπέμπει στον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό. Εφόσον η πάθηση – τραυματισμός βεβαιωθεί από τον/ην παριστάμενο/η υπηρεσιακό ιατρό, η αρμόδια Επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να χορηγήσει μία μόνο φορά στον/ην υποψήφιο/α αναβολή εξέτασης σε άλλο χρόνο, εντός όμως των χρονικών ορίων λειτουργίας της, όπως προκύπτει από το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων. Η επανεξέταση των υποψηφίων, στους οποίους η αρμόδια Επιτροπή χορήγησε αναβολή εξέτασης, πραγματοποιείται στο σύνολο των αγωνισμάτων, δηλαδή ακόμη και σε αυτά στα οποία ο/η υποψήφιος/α είχε εξετασθεί και ολοκληρώσει, προ της υποβολής του αιτήματος αναβολής. Υποψήφιος, ο οποίος αποχώρησε από το εξεταστικό κέντρο μετά την κρίση του ως μη ικανού σε κάποιο αγώνισμα και επανέρχεται για να δηλώσει εκ των υστέρων κώλυμα ή τραυματισμό, δεν δικαιούται αναβολή εξέτασης. Ειδικότερα, σε περίπτωση επανεξέτασης κατόπιν αναβολής, λόγω θετικού αποτελέσματος να ελέγχεται από τον παριστάμενο ιατρό εάν έχει προσκομίσει αρνητικό αποτέλεσμα ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid Test) ή αρνητικό μοριακό έλεγχο (test PCR) για την εν λόγω λοίμωξη σε ισχύ επτά (7) ημερών, η οποία θα συνοδεύεται από αντίστοιχη ιατρική γνωμάτευση.

13. Οι Επιτροπές προκαταρκτικών εξετάσεων αποφαίνονται για τα σωματικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα των υποψηφίων σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε ενστάσεις – προσφυγές, δεδομένου ότι αυτό δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου. Σε κάθε περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

14. Οι υποψήφιοι/ες που θα αποτύχουν σε μία από τις προβλεπόμενες δοκιμασίες κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων χαρακτηρίζονται ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ, δεν συνεχίζουν στις υπόλοιπες και θεωρούνται από το Υπουργείο Παιδείας   και Θρησκευμάτων ότι δεν έχουν δηλώσει στο μηχανογραφικό τους δελτίο τις Αστυνομικές Σχολές.  

15. Υποψήφιοι/ες που θα παρουσιαστούν ενώπιον των Επιτροπών προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και θα διακόψουν σε οποιοδήποτε στάδιο των προκαταρκτικών εξετάσεων, χαρακτηρίζονται ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διότι θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές. Ομοίως, θα κριθούν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ και οι υποψήφιοι/ες που δεν θα παρουσιαστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις του Σώματός μας και παράλληλα δεν θα προσκομίσουν βεβαίωση ικανότητας από τις Στρατιωτικές Σχολές, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή την Πυροσβεστική Ακαδημία.

16. Επισημαίνεται ότι, υποψήφιοι/ες που θα κριθούν ικανοί/ες στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι παρουσιάσθηκαν για εξέταση στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ή/και των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή/και των Σχολών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, καίτοι ενημερώθηκαν ότι εφόσον εξεταστούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις των ως άνω Σχολών δεν υποβάλλονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κάθε περίπτωση διαγράφονται από τον πίνακα ΙΚΑΝΩΝ, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για τις Αστυνομικές Σχολές κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και θεωρείται ότι δεν έχουν δηλώσει αυτές, ακόμα και αν έχουν κριθεί ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και των έτερων Σωμάτων. Οι βεβαιώσεις ικανότητας από τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ή του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή από Στρατιωτικές Σχολές που θα προσκομίσουν υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες είτε κρίθηκαν ΜΗ ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ από τις αρμόδιες Επιτροπές των προκαταρκτικών εξετάσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε διέκοψαν (αφού παρουσιάστηκαν) σε οποιοδήποτε στάδιο τις προκαταρκτικές τους εξετάσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν θα γίνονται σε κάθε περίπτωση αποδεκτές.

17. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/ες που προσκόμισαν ή θα προσκομίσουν στη Διεύθυνση Αστυνομίας, στην οποία υπάγεται το Αστυνομικό Τμήμα που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, βεβαίωση από την Πυροσβεστική Ακαδημία, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ή Στρατιωτική Σχολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφ. V παρ. Ε’ της προκήρυξης (στ’ σχετική), με την οποία κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ με τα όρια που ισχύουν για τις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, δεν προσέρχονται στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Αστυνομικών Σχολών του παρόντος προγράμματος.

18. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δήλωσαν ότι επιθυμούν να παραλάβουν βεβαίωση ικανότητας για τις Αστυνομικές Σχολές, προκειμένου να την υποβάλουν στο Πυροσβεστικό Σώμα ή/και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκείνα θα ορίσουν, με δική τους ευθύνη θα προσέρχονται, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των προκαταρκτικών εξετάσεων, ενώπιον του/ης Προέδρου της Αθλητικής Επιτροπής και θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να τους χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση. Στη συνέχεια, οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από Αξιωματικό της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας. Οι υποψήφιοι/ες θα μπορούν να τις παραλαμβάνουν, από την επόμενη μέρα ολοκλήρωσης των προκαταρκτικών τους εξετάσεων, πρωινές και απογευματινές ώρες, με αποδεικτικό από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας, στις οποίες υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή από έτερη Διεύθυνση Αστυνομίας, εφόσον το επιθυμούν. Επισημαίνεται ότι, σε ιδιάζουσες περιπτώσεις (π.χ. κάτοικοι νησιών), η χορήγηση των βεβαιώσεων δύναται να γίνει από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής του/ης υποψηφίου/ας, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.

19. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας και όλα τα Αστυνομικά Τμήματα, να αναρτήσουν άμεσα την παρούσα σε κατάλληλο εμφανές μέρος των Καταστημάτων τους, προκειμένου να ενημερώνονται οι υποψήφιοι/ες.

20. Η παρούσα να κοινοποιηθεί ενυπογράφως στους/ις Επόπτες, Βαθμολογητές, Χορηγητές, Προέδρους, τα Μέλη και τους Γραμματείς των Επιτροπών, που συγκροτήθηκαν με τις (ζ) και (η) σχετικές, τακτικούς και αναπληρωματικούς και στο σύνολο του εμπλεκόμενου προσωπικού, μέσω των Υπηρεσιών τους.

21. Για την πληρέστερη ενημέρωση των υποψηφίων αναφορικά με τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων για έκαστο/η εξ αυτών, η παρούσα με τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα Α (Εξεταστικό κέντρο Αθήνας) και Β (Εξεταστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης), στα οποία καταγράφονται λεπτομερώς τα εν λόγω δεδομένα, θα αναρτηθουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (και μέσα από τους παρακάτω πίνακες που παρουσιάζονται).

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ τις εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ: Τεράστια έκπτωση στο κορυφαίο σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα