Thumbnail
Πανελλαδικές εξετάσεις 2017

Οι μαθητές της τρίτης λυκείου από τώρα προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2017 για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το Υπουργείο το μεσημέρι της Δευτέρας γνωστοποίησε μέσω της σελίδας του την ύλη των Πανελλαδικών εξετάσεων για την χρονιά 2016-2017

Την ύλη για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις της ερχόμενης σχολικής χρονιάς καθορίζει με απόφασή του ο  υπουργός Παιδείας.

Αποκτήστε τον ''Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλµατος 2017 - ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές"  με την υπογραφή του εκπαιδευτικού αναλυτή Χρήστου Κάτσικα. Καλέστε στο 2109766842

Ειδικότερα η απόφαση του υπουργού Παιδείας καθορίζει την εξεταστέα ύλη για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

•    Νεοελληνική Γλώσσα

•    Ιστορία

•    Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

•    Βιολογία ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Γενικής Παιδείας) Στην εξεταστέα ύλη του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ' τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου περι-λαμβάνεται η ύλη των σχολικών εγχειριδίων:

1.    Έκφραση-Έκθεση Τεύχος Γ' της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου των Χ. Τσολάκη κ.ά., εκτός από τα εξής:

•    Η ενότητα: Η πειθώ στο δικανικό λόγο

•    Η ενότητα: Η Ιστορία του δοκιμίου

•    Το κεφάλαιο: Ερευνητική Εργασία

2.    Έκφραση-Έκθεση για το Γενικό Λύκειο - Θεματικοί Κύκλοι των Α, Β, Γ τάξεων Γενικού Λυκείου των Γ. Μα-νωλίδη κ.ά.

3.    Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γενικό Λύκειο των Γ. Καν-δήρου κ.ά. Στόχος της αξιολόγησης του μαθητή στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας είναι γενικότερα η συνολική αποτίμηση των γλωσσικών του δεξιοτήτων (ως πομπού και ως δέκτη).

Συγκεκριμένα: Ι. ΔΙΑΒΑΖΩ / ΚΑΤΑΝΟΩ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ

Αποκτήστε τον ''Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλµατος 2017 - ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές"  με την υπογραφή του εκπαιδευτικού αναλυτή Χρήστου Κάτσικα. Καλέστε στο 2109766842

1. Ο μαθητής απαντά γραπτά σε ερωτήσεις που αφορούν ένα κείμενο.

α) Όσον αφορά το περιεχόμενο ενός κειμένου, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση να κατανοεί το περιεχόμενο του κειμένου, και συγκεκριμένα:

•    να διακρίνει:

-    τους τρόπους πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στο συναίσθημα του δέκτη, επίκληση στο ήθος, επίκληση στην αυθεντία)

-    τα μέσα πειθούς (επιχειρήματα, τεκμήρια κ.ά.)

-    το είδος της συλλογιστικής πορείας (παραγωγική-επαγωγική) μιας παραγράφου ή ενός κειμένου

•    να διακρίνει τους τρόπους και τα μέσα πειθούς:

-    στη διαφήμιση

-    στον πολιτικό λόγο

-    στον επιστημονικό λόγο

•    να αξιολογεί τα μέσα πειθούς, και συγκεκριμένα:

-    να ελέγχει την αλήθεια, την εγκυρότητα και την ορθότητα ενός επιχειρήματος

-    να ελέγχει την αξιοπιστία των τεκμηρίων

•    να διακρίνει την πειθώ από την προπαγάνδα

•    να διακρίνει το είδος του δοκιμίου, με βάση:

-    την οργάνωση / δομή (συνειρμική-λογική)

-    το σκοπό (απόδειξη μιας θέσης - ελεύθερος στοχασμός)

-    την οπτική (υποκειμενική-αντικειμενική)

-    τη γλώσσα του (ποιητική, αναφορική λειτουργία) κ.ά.

•    να αναγνωρίζει ορισμένα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, όπως είναι ο υποκειμενισμός, ο αντιδιδακτισμός, ο κοινωνικός χαρακτήρας, ο εξομολογητικός τόνος κ.ά.

•    να διακρίνει το δοκίμιο από άλλα συγγενή είδη του λόγου, όπως το άρθρο και την επιφυλλίδα

•    να εντοπίζει σε ένα κείμενο (δοκίμιο/άρθρο /επιφυλλίδα κ.ά.):

-    το θέμα

-    την άποψη του συγγραφέα

-    τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την άποψή του

-    τις προτάσεις του για την αντιμετώπιση του προβλή-ματος κ.ά.

•    να διακρίνει σε ένα κείμενο το καίριο και το ουσιώδες από τη λεπτομέρεια και το επουσιώδες. β) Όσον αφορά την οργάνωση / δομή ενός κειμένου επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση: •    να εντοπίζει τα βασικά μέρη (πρόλογο, κύριο μέρος, επίλογο) ενός κειμένου

•    να χωρίζει το κείμενο σε παραγράφους/νοηματικές ενότητες

•    να αναγνωρίζει τα μέσα με τα οποία επιτυγχάνεται η συνεκτικότητα και η συνοχή ενός κειμένου (διαρθρωτικές λέξεις, φράσεις κ.ά.)

•    να επισημαίνει τους τρόπους με τους οποίους ο ργα-νώνονται οι παράγραφοι π.χ. με αιτιολόγηση, με σύγκριση και αντίθεση, με ορισμό, με διαίρεση, με παράδειγμα κ.ά.

•    να διακρίνει την οργάνωση/δομή ενός κειμένου (λογική ή συνειρμική οργάνωση, παραγωγική ή επαγωγική συλλογιστική πορεία κ.ά.). γ) Όσον αφορά τη γλώσσα ενός κειμένου (λεξιλόγιο, στίξη, μορφοσυντακτικά φαινόμενα, γλωσσικές ποικιλίες, λειτουργίες της γλώσσας, ύφος κ.ά.) επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

•    να εντοπίζει και να αιτιολογεί επιλογές του πομπού οι οποίες αφορούν τη χρήση:

-    ενεργητικής ή παθητικής φωνής

-    συγκεκριμένου ρηματικού τύπου (προσώπου/χρό-νου/έγκλισης)

-    μακροπερίοδου ή μη λόγου

-    παρατακτικού ή υποτακτικού λόγου

-    ρηματικών ή ονοματικών συνόλων

-    αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας

-    των σημείων της στίξης

-    λόγιων ή λαϊκών λέξεων, ειδικού λεξιλογίου, όρων κ.ά.

•    να αιτιολογεί την ορθογραφία λέξεων

•    να ερμηνεύει λέξεις

•    να αξιολογεί την ακρίβεια και τη σαφήνεια του λεξιλογίου

•    να βρίσκει συνώνυμα, αντώνυμα, ομόρριζα, να αντικαθιστά λέξεις ή φράσεις του κειμένου με άλλες, να σχηματίζει με ορισμένες λέξεις φράσεις ή περιόδους λόγου κ.ά.

•    να χαρακτηρίζει το ύφος του κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνιακή περίσταση (σκοπό, δέκτη, είδος λόγου κ.ά.).

2. Ο μαθητής - με βάση συγκεκριμένο κείμενο - παράγει γραπτό κείμενο. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται ο μαθητής να είναι σε θέση:

•    να πυκνώνει ένα κείμενο, να κάνει την περίληψή του

•    να δίνει τίτλο στο κείμενο ή πλαγιότιτλους σε παρα-γράφους/νοηματικές ενότητες ενός κειμένου

•    να οργανώνει το διάγραμμα του κειμένου

•    να αναπτύσσει ένα κειμενικό απόσπασμα (μια φράση ή ένα επιχείρημα του κειμενογράφου)

•    να ανασκευάζει τα επιχειρήματα του κειμενογράφου και να αναπτύσσει την αντίθετη άποψη

•    να μετασχηματίζει ένα κείμενο π.χ. από ένα επίπεδο ύφους σε άλλο κ.ά.

ΙΙ. ΓΡΑΦΩ Ο μαθητής παράγει κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο, το θέμα του οποίου σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με οικείους θεματικούς κύκλους από τη γλωσσική διδασκαλία. Από τα διάφορα είδη γραπτού λόγου δίνεται έμφαση στην παραγωγή κριτικού-αποφαντικού λόγου, δηλαδή στην παραγωγή κειμένου στο οποίο κυριαρχούν η πειθώ, η λογική οργάνωση, η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, π.χ. άρθρου, επιστολής, γραπτής εισήγησης κ.ά. Στο πλαίσιο της παραγωγής κειμένου θα πρέπει να επιδιώκεται από τον μαθητή: Α. Ως προς το περιεχόμενο του κειμένου

•    η συνάφεια των εκτιθέμενων σκέψεων με τα ζητούμενα του θέματος

•    η επαρκής τεκμηρίωση των σκέψεών του με την παράθεση κατάλληλων επιχειρημάτων

•    η ανάπτυξη όλων των θεματικών κέντρων

•    η πρωτοτυπία των ιδεών

•    ο βαθμός επίτευξης του στόχου που επιδιώκεται με το παραγόμενο κείμενο κ.ά.

Β. Ως προς την έκφραση/μορφή του κειμένου

•    η σαφής και ακριβής διατύπωση

•    ο λεκτικός και εκφραστικός πλούτος

•    η επιλογή της κατάλληλης γλωσσικής ποικιλίας ανά-λογα με το είδος του κειμένου

•    η τήρηση των μορφοσυντακτικών κανόνων

•    η ορθογραφία και η σωστή χρήση των σημείων στίξης κ.ά.

Γ. Ως προς τη δομή/διάρθρωση του κειμένου

•    η λογική αλληλουχία των νοημάτων

•    η συνοχή του κειμένου (ομαλή σύνδεση προτάσεων, παραγράφων και ευρύτερων μερών του κειμένου)

•    η ένταξη του κειμένου στο ζητούμενο επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.

ΙΣΤΟΡΙΑ (Γενικής Παιδείας) Από το βιβλίο «Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» της Γ' Τάξης Γενικού Λυκείου και Δ' Τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου, των Ιωάννη Κολιόπουλου, Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, Ευάνθη Χατζηβασιλείου, Θεόδωρου Νημά, Χάριτος Σχολινάκη - Χελιώτη. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (1815-1871)

1. Το Συνέδριο Ειρήνης της Βιέννης (1814-1815)  

2.    Τα εθνικά και φιλελεύθερα κινήματα στην Ευρώπη

3.    Η Ελληνική Επανάσταση του 1821- Ένα μήνυμα ελευ- θερίας για την Ευρώπη ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

•    Οργάνωση και έκρηξη της Επανάστασης,

•    Η επανάσταση στις Ηγεμονίες,

•    Η εδραίωση της επανάστασης,

•    Οι πρώτες αντιδράσεις στην επανάσταση,

•    Η εξέλιξη της Επανάστασης

4.    Το ελληνικό κράτος και η εξέλιξή του (1830-1881)

5.    Το Ανατολικό Ζήτημα και ο Κριμαϊκός Πόλεμος

6.    Η Βιομηχανική Επανάσταση ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Β. ΑΠΟ ΤΟΝ 19ο ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ (18711914)

1. Η ακμή της ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας

3.    Προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας

4.    Εθνικά κινήματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

5.    Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Ο Α' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

1.    Η δεκαετία 1920-1930 2.    Εσωτερικές εξελίξεις στην Ελλάδα (1923-1930)

3.    Η διεθνής οικονομική κρίση και οι συνέπειές της

4.    Η Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία 1930-1940 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ε. Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ:

2. Η επικράτηση της Γερμανίας στην ηπειρωτική Ευρώπη και η επέκταση του πολέμου (1939-1942)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (Γενικής Παιδείας) Από το βιβλίο "Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής" της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου των Λ. Αδαμόπουλου κ.ά.

Κεφάλαιο 1 Διαφορικός Λογισμός Παρ. 1.1. Συναρτήσεις. Παρ. 1.2. Η έννοια της παραγώγου. Παρ. 1.3. Παράγωγος συνάρτησης. Παρ. 1.4. Εφαρμογές των Παραγώγων, χωρίς το κριτήριο της 2ης παραγώγου.

Κεφάλαιο 2 Στατιστική Παρ. 2.1 Βασικές έννοιες Παρ. 2.2 Παρουσίαση Στατιστικών Δεδομένων, χωρίς την υποπαράγραφο «Κλάσεις άνισου πλάτους». Παρ. 2.3 Μέτρα Θέσης και Διασποράς, χωρίς τις υπο-παραγράφους «Εκατοστημόρια», "Επικρατούσα τιμή" και «Ενδοτεταρτημοριακό εύρος». Κεφάλαιο 3 Πιθανότητες Παρ. 3.1 Δειγματικός Χώρος-Ενδεχόμενα. Παρ. 3.2 Έννοια της Πιθανότητας.

Παρατηρήσεις

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη θα διδαχτεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα θεωρήματα, οι προτάσεις, οι αποδείξεις και οι ασκήσεις που φέρουν αστερίσκο δε διδάσκονται και δεν εξετάζονται. Οι εφαρμογές και τα παραδείγματα των βιβλίων δεν εξετάζονται ούτε ως θεωρία ούτε ως ασκήσεις, μπορούν, όμως, να χρησιμοποιηθούν ως προτάσεις για τη λύση ασκήσεων ή την απόδειξη άλλων προτάσεων. \

Οι τύποι 2 και 4 των σελίδων 93 και 94 του βιβλίου «Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής» θα δίνονται στους μαθητές τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την εξέταση θεμάτων, των οποίων η αντιμετώπιση απαιτεί τη χρήση τους.

Αποκτήστε τον ''Οδηγό Σπουδών και Επαγγέλµατος 2017 - ΑΕΙ, ΤΕΙ, Στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές"  με την υπογραφή του εκπαιδευτικού αναλυτή Χρήστου Κάτσικα. Καλέστε στο 2109766842

Υπουργική Απόφαση με την ύλη των πανελλαδικών αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Υπουργική Απόφαση με την ύλη των πανελλαδικών αποφοίτων Δ' τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 15/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panelladikes-eksetaseis-mathites
Ενδοσχολικές εξετάσεις: Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για τα Φιλολογικά μαθήματα όλων των τάξεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνασίων
Τις οδηγίες συνέταξε η Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ02 Φιλολόγων κ.Ελένη Γερούση και συνυπογράφει η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π. Ε. Καστοριάς...
Ενδοσχολικές εξετάσεις: Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς και μαθητές για τα Φιλολογικά μαθήματα όλων των τάξεων ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, Γυμνασίων
Αντικύθηρα
Η «επανάσταση» του Ψηφιακού Σχολείου και τα Αντικύθηρα του -όχι πια μακρυνού- μέλλοντος
Πριν από 4 χρόνια είχαμε δημοσιεύσει ενα κείμενο που κατηγορήθηκε τότε για υπερβολές και αντιπολιτευτική διάθεση. Αξίζει να το διαβάσετε σήμερα, για...
Η «επανάσταση» του Ψηφιακού Σχολείου και τα Αντικύθηρα του -όχι πια μακρυνού- μέλλοντος
panelladikes
Πανελλήνιες 2024: Προτεινόμενα θέματα και λύσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
Πανελλήνιες - πανελλαδικές 2024: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία από τον Όμιλο Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης...
Πανελλήνιες 2024: Προτεινόμενα θέματα και λύσεις στην Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία