autokinito
Πότε είναι υποχρεωτικό

Ένα ασυνήθιστο φαινόμενο έχει προκαλέσει συζήτηση στο TikTok, με πρωταγωνιστή ένα αυτοκίνητο που φέρει το γράμμα «Σ» στο παρμπρίζ του, καθώς κινείται στους δρόμους της πόλης. Αυτή η εικόνα, που έγινε γρήγορα viral, προκάλεσε πολλά και διαφορετικά σχόλια από τους χρήστες της πλατφόρμας.

Ωστόσο, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εξήγηση για αυτό, η οποία βρίσκεται στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ). Συγκεκριμένα, στα τέλη του 2021, η κυβέρνηση εισήγαγε μια νέα ρύθμιση (Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ30Μ3/347507) που αφορά την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων οδηγών, με στόχο την πιο αποτελεσματική προετοιμασία τους για την απόκτηση άδειας οδήγησης.

Σύμφωνα με αυτή την ρύθμιση, το γράμμα «Σ» τοποθετείται στα αυτοκίνητα των νέων οδηγών που κατέχουν προσωρινή άδεια οδήγησης, την οποία μπορούν να αποκτήσουν από την ηλικία των 17 ετών. Αυτό αποτελεί μέρος της προσπάθειας για αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και για την καλύτερη ενσωμάτωση των νέων οδηγών στο οδικό δίκτυο, ενημερώνοντας τους υπόλοιπους χρήστες της οδού για την παρουσία τους.

Τι προβλέπει ο νόμος για το «Σ»

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό για τους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαι-τείται να πληροί ο συνοδός τους.

Επίσης, καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται στον οδηγό και στον συνοδό σε περίπτωση παραβάσεων που αφορούν στην οδική κυκλοφορία, περιλαμβανομένης της παράβασης η οποία αφορά σε οδήγηση από κάτοχο προσωρινής άδειας οδήγησης που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς την παρουσία συνοδού, οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των παρ. 6 έως 9 του άρθρου 4 του ν. 4850/2021.

  • Όροι και προϋποθέσεις οδήγησης με συνοδό

1. Υποψήφιος οδηγός, που έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαί-δευσης οχήματος κατηγορίας Β, δύναται να λάβει μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β, που πραγματοποιούνται από τον Φορέα εξετάσεων.

2. Σε υποψήφιο οδηγό της παρ. 1 που δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β, παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και του χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης (για συνοδευόμενη οδήγηση), η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 42 έως 47 του ν. 4663/2020 και της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

3. Η προσωρινή άδεια οδήγησης χορηγείται ηλεκτρο-νικά μέσω Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) κατόπιν ταυτοποίησης του δικαιούχου σύμφωνα με τη διαδικα-σία της υπ’ αρ. 16110/1967/2020 απόφασης και το έντυπο είναι σύμφωνο με το Παράρτημα ΙΑ αυτής. Ο δικαιού-χος διασυνδέεται σε ηλεκτρονικό σύνδεσμο (hyperlink) στον διαδικτυακό τόπο «https://prosorini-adeia-odigisis.yme.gov.gr» για τη χορήγηση της προσωρινής άδειας οδήγησης, είτε σε έντυπη μορφή (εκτυπώνοντάς την), είτε σε ψηφιακή μορφή μεταφορτώνοντάς την ως αρ-χείο μορφότυπου pdf σε κατάλληλο μέσο (όπως έξυπνο τηλέφωνο).

4. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση με συνοδό οχήματος της κατηγορίας Β έως και την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού για την οδήγηση από τον ενδιαφερόμενο. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδαφίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών.

5. Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η συνοδευόμενη οδήγηση εντός της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου και ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής εντός της Περιφέρει-ας. Μετά τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) ετών, η προσωρινή άδεια ισχύει για οδήγηση και χωρίς συνοδό εντός της ελληνικής επικράτειας για το χρονικό διάστημα της προηγούμενης παραγράφου.

6. Με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας, η προσωρινή άδεια οδήγησης οχήματος κατηγορίας Β παρέχει στον κάτοχό της όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που παρέχει η κατοχή άδειας οδήγησης της συγκεκριμένης κατηγορίας οχήματος. Ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης υπόκειται σε όλες τις ρυθμίσεις και κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει την οδική κυκλοφορία οχημάτων.

7. Ο κάτοχος προσωρινής άδειας οδήγησης υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση, δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύον διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αναγνώρισης της ταυτότητάς του, καθώς και απλή εκτύπωση ή μεταφορτωμένη σε κατάλληλο μέσο σε ψηφιακή μορφή την προσωρινή άδεια οδήγησης, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση εφαρμοστέες διατάξεις για τα έγγραφα που υποχρεούται να φέρει κατά την οδήγηση ο οδηγός. Εφόσον ο κάτοχος της προσωρινής άδειας οδήγησης κατέχει συγχρόνως και ισχύουσα άδεια οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, υποχρεούται να φέρει μαζί του τις δύο (2) άδειες κατά την οδήγηση (είτε οχήματος κατηγορίας ΑΜ είτε οχήματος κατηγορίας Β).8. Απαγορεύεται η κατανάλωση οποιασδήποτε πο-σότητας αλκοόλ από τον οδηγό κατά τη συνοδευόμενη οδήγηση.

Πότε μπαίνει στο αυτοκίνητο το γράμμα «Σ»
Επιβάλλεται στους οδηγούς και στους συνοδούς αυτών, η υποχρέωση να τοποθετούν, για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η συνοδευόμενη οδήγηση, στα οχήματα κατηγορίας Β που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, ειδικό διακριτικό σήμα αναγνωρίσεως νέων οδηγών που δεν έχουν συμπληρώσει την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών. Το ως άνω διακριτικό σήμα αποτελείται από το Κεφαλαίο γράμμα «Σ».

Το γράμμα αυτό είναι μαύρου χρώματος, εκτυπώνεται σε επιφάνεια λευκού χρώματος και έχει διαστάσεις 12×15 εκατοστά. Το διακριτικό σήμα επικολλάται ή τοποθετείται στη δεξιά άκρη της εσωτερικής πλευράς του οπίσθιου υαλοπίνακα του οχήματος, με τέτοιο τρόπο, ώστε να διακρίνεται με ευχέρεια από τους οδηγούς των οχημάτων που ακολουθούν.

Με τη συμπλήρωση της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών, ανεξαρτήτως αν εξακολουθεί να επιβαίνει ή όχι συνοδός στο όχημα, αφαιρείται το διακριτικό σήμα «Σ» και τοποθετείται το διακριτικό σήμα «Ν» της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).Λίγοι το γνωρίζουν, θα το βλέπουμε παντού: Τι σημαίνει το γράμμα «Σ» στο τζάμι του I.X.- Πότε είναι υποχρεωτικό

Ο νόμος ορίζει ότι είναι απαραίτητο για όλους τους οδηγούς να φροντίζουν ώστε τα αυτοκίνητά τους να είναι εξοπλισμένα με ειδικά αντικείμενα που έχουν χαρακτηριστεί ως υποχρεωτικά για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων ή για να αποφεύγονται πρόστιμα σε περίπτωση ελέγχου.

Ένα καλά εξοπλισμένο οχήματος με όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από τη νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αναπάντεχων καταστάσεων στο δρόμο.

Είναι σημαντικό οι οδηγοί να διασφαλίζουν ότι τα υποχρεωτικά αντικείμενα παραμένουν πάντα στο αυτοκίνητο και να προβαίνουν σε τακτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσουν ότι είναι σε καλή κατάσταση και λειτουργικά. Αυτό εξασφαλίζει ότι σε περίπτωση ανάγκης, θα μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά.

Πέρα όμως από το τρίγωνο, τον πυροσβεστήρα και το φαρμακείο που όλοι θυμόμαστε να έχουμε στο αυτοκίνητό μας, είναι υποχρεωτικό να φέρουμε μαζί μας και ένα ανακλαστικό γιλέκο ασφαλείας.

Το ανακλαστικό γιλέκο δεν είναι μόνο υποχρεωτικό από το νόμο, αλλά θα μας φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (αν για παράδειγμα πάθουμε ένα κλατάρισμα και πρέπει να αλλάξουμε τον τροχό). Φορώντας το ανακλαστικό γιλέκο όταν βρισκόμαστε εκτός αυτοκινήτου, η ασφάλεια μας αυξάνεται κατακόρυφα μέρα και νύχτα.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Δημοτικά Σχολεία: Αλλάζει το ωράριο αποχώρησης των μαθητών

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

peripoliko astinomia perama
Χαλκίδα: Διάλογοι «καίνε» το κύκλωμα της ΔΟΥ - Το τεφτέρι, η πισίνα και τα ταξίδια στο Μαϊάμι
Αύριο η απολογία τους, μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν οι εφοριακοί
Χαλκίδα: Διάλογοι «καίνε» το κύκλωμα της ΔΟΥ - Το τεφτέρι, η πισίνα και τα ταξίδια στο Μαϊάμι
afisa_synedrioy
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Στις 28/5 το Συνέδριο "ESG-Περιβαλλοντικές & Ποινικές Προκλήσεις"
Την Τρίτη 28/5 θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο "ESG-Περιβαλλοντικές & Ποινικές Προκλήσεις", στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Στις 28/5 το Συνέδριο "ESG-Περιβαλλοντικές & Ποινικές Προκλήσεις"