golearn-engl_970-250
ΑΣΕΠ
Το ΦΕΚ με την προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ 1.468 για μόνιμες προσλήψεις σε δήμους - Η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε δήμους.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Λάβε 90 μόρια: ΠΟΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΕΩΣ ΤΙΣ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Η Πιστοποίηση Αγγλικών που παρέχει ο καταξιωμένος οργανισμό GoLearn είναι αυτή που προλαβαίνετε να πάρετε καθώς κάθε ημέρα ΕΧΕΙ ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ (ανά μία ώρα).

Μάλιστα σε 2 ημέρες έχετε το χαρτί στα χέρια σας ενώ άλλες κάνουν να έρθουν ένα και δύο μήνες!

Πρόκειται για την πιο εύκολη Πιστοποίηση Αγγλικών που είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ και την δίνει ο υποψήφιος ONLINE.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

golearn-engl_300 250.png

Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας  Φορέας Δημοσίου  Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Λάβε ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών και Υπολογιστών σε δύο ημέρες - Αυτή είναι η πιο εύκολη και παράλληλα πιο φτηνή

Στην εν λόγω προκήρυξη ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας  (ΔΙΝΕΙ 90 ΜΟΡΙΑ) όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παλαιότερα η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις.

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τονΑΣΕΠπου παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Μόνο 111 ευρώ) 

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες (ΜΟΝΟ 95 ευρώ)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι κλάδοι/ειδικότητες που ζητούνται είναι:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), χίλιες εκατόν είκοσι τέσσερις (1.124) θέσεις

• ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
• ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΓΕΩΠΟΝΩΝ)
• ΠΕ9 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ
• ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ14 ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ
• ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ / Ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ)
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ)
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ή εν ελλείψει ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή εν ελλείψει ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ / ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
• ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ10 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ)
• ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ12.01 - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ7 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ή
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ
• ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ
• ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
• ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΙΔ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ)
• ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
• ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΠΕ11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ α) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ β) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Η/Υ
• ΠΕ19 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ι.
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΥ
• ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριακόσιες έξι (306) θέσεις

• ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ22 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)
• ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ17 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ - ΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΠΟΠΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ -
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ)
• ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
• ΤΕ18 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ή ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΤΕ4 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
• ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ3 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
• ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΖΩΙΚΗΣ ή ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
• ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
• ΤΕ5 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα έξι (36) θέσεις

• ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
• ΔΕ35 ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΩΝ ΚΗΠΟΥΡΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
• ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
• ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ24 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
• ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
• ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
• ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
• ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
• ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
• ΔΕ28 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις

• ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Κολοσσιαία Προκήρυξη διορισμών σε Υγεία: Τα νέα στοιχεία

1000 ευρώ ΈΚΤΑΚΤΟ επίδομα σε 80000 ανέργους - Πώς θα τα πάρετε και πότε μέσω του GoLearn

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Το Proson.gr σου δημιουργεί ΔΩΡΕΑΝ το μητρώο στον ΑΣΕΠ και με μόνο 30 ευρώ σου κάνει την αίτηση

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Pyrkagia fotia
Πυρκαγιές: Συναγερμός για την Κυριακή - Περιπολίες από πυροσβεστική, αστυνομιία και στρατό
Σε επιφυλακή το Πυροσβεστικ;o Σώμα και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς την Κυριακή - Αυξημένες...
Πυρκαγιές: Συναγερμός για την Κυριακή - Περιπολίες από πυροσβεστική, αστυνομιία και στρατό
ekpaideutikos mathitria sxoleio metra koronoiou
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Βασικός παράγοντας για την ποιότητα της εκπαίδευσης
«Το όποιο έλλειμμα της πολιτείας στην επιμόρφωση θεωρώ ότι είναι υποχρεωμένοι οι εκπαιδευτικοί να το καλύψουν στο μέτρο του δυνατού μέσω της δικής...
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Βασικός παράγοντας για την ποιότητα της εκπαίδευσης