Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Πολυτεχνείο Κρήτης
Το ΑΣΕΠ προκηρύσσει διαγωνισμό για την θέση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναρτήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου, από το ΑΣΕΠ, η προκήρυξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του υπουργού Εσωτερικών για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ξεκινάει την Τετάρτη, 15 Σεπτεμβρίου 2021 και λήγει την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021.

Να σημειωθεί ότι οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, όπως περιγράφονται στην σχετική προκήρυξη, θα πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

Τα καθήκοντα της θέσης

Τα καθήκοντα του προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

 1. Έχει την ευθύνη της διοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την επίβλεψη της λειτουργίας των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση.
 2. Παρέχει εμπεριστατωμένες εισηγήσεις στη Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης, μετά από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων και διαμορφώνει εναλλακτικές επιλογές, βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας του φορέα.
 3. Παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις στον τομέα ευθύνης του, καθώς και τα προγράμματα και τις πολιτικές του Ιδρύματος και εισηγείται σχετικά στα Όργανα Διοίκησης του Ιδρύματος, με δική του πρωτοβουλία ή όταν κληθεί σχετικά.
 4. Μεριμνά για την ευθυγράμμιση του στρατηγικού ρόλου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών με την αποστολή του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές.
 5. Έχει την ευθύνη για τον καθορισμό στοχοθεσίας, δεικτών και σχεδίων δράσης για κάθε Διεύθυνση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και την παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος στοχοθεσίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων πανεπιστημιακών οργάνων.
 6. Εγκρίνει τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 7. Συντονίζει, καθοδηγεί, παρακολουθεί, επιβλέπει την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, αξιολογεί την απόδοσή τους και παρεμβαίνει με διορθωτικές παρεμβάσεις, όπου απαιτείται.
 8. Διαχειρίζεται και αξιοποιεί το προσωπικό, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
 9. Εισηγείται για τη συνεχή βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού.
 10. Αξιολογεί την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα και μεριμνά για την κατάλληλη οργάνωση των πόρων των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνικά μέσα, υποδομές, εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας κλπ), ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στην αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους και των αντίστοιχων προγραμμάτων δράσης τους.
 11. Διασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 12. Διασφαλίζει την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών και των λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος.
 13. Εκπροσωπεί τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, όπου απαιτείται.
 14. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διαχείριση κρίσεων.
 15. Αξιολογεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 16. Μεριμνά για την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης από το προσωπικό των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
 17. Υπογράφει έγγραφα, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών.
 18. Συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού δραστηριοτήτων, η οποία υποβάλλεται στον Πρύτανη και τον Αντιπρύτανη αρμόδιο για το προσωπικό του Ιδρύματος.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών και των ΟΤΑ β' βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ (άρθρα 84- 86 του Υπαλληλικού Κώδικα), οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Πληροφορικής (παρ. 2, άρθ.17, Π.Δ. 54/2004) ή κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών των κλάδων αυτών ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.

Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι θα πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, όπως ισχύει) και επιπλέον, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων:

 1. να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
 2. να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
 3. να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη τουλάχιστον ή
 4. να κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό αυτόν και να έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση.

Αναλυτικά η προκήρυξη

Μοριοδότηση στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Όπως έχει δείξει η εμπειρία μας μέχρι και σήμερα σχεδόν σε όλες τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όπως και στη συγκεκριμένη, πλέον ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Παλαιότερα η απόκτηση τέτοιων πιστοποιήσεων ήταν μία χρονοβόρα διαδικασία που απαιτούσε από τους υποψηφίους να αφιερώσουν πολύ χρόνο σε δια ζώσης μαθήματα και εξετάσεις. 

Πλέον όμως, υπάρχει η δυνατότητα εάν κάποιος θέλει άμεσα, να λάβει πολύ εύκολα είτε πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε Πιστοποίηση της Αγγλικής Γλώσσας (LTE) αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ που παρέχει το GoLearn για να τις χρησιμοποιήσει για μοριοδότηση στο δημόσιο, σε προκηρύξεις, σε διαγωνισμούς, στον ΑΣΕΠ για προσλήψεις, σε μεταπτυχιακά κλπ να την δώσει εξ αποστάσεως όποτε θέλει αυτός.

Μοριοδότηση με Εξ αποστάσεως Πιστοποίηση Αγγλικών εύκολα και ευέλικτα από το σπίτι

Μοριοδότηση με Πιστοποίηση γνώσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή σε λιγότερο από 10 ημέρες

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ - Αποκαλυπτικό: Οι Προκηρύξεις για 4.416 νέες προσλήψεις

Προσλήψεις στον ΟΚΑΝΑ: Όλη η προκήρυξη - Πώς κάνετε αίτηση

Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

Εύκολο εξ αποστάσεως Lower & Proficiency για μοριοδότηση ΑΣΕΠ - Πάρτε πιστοποίηση σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Δημοτικά σχολεία: Την Παρασκευή λήγει το Α' τρίμηνο-Σε κλειστούς φακέλους θα δοθούν οι βαθμοί
Στις 10/12 λήγει το Α' τρίμηνο στα Δημοτικά - Πώς θα παραδοθούν οι βαθμοί
Δημοτικά σχολεία: Την Παρασκευή λήγει το Α' τρίμηνο-Σε κλειστούς φακέλους θα δοθούν οι βαθμοί
Κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία: «Να σταματήσει ο εμπαιγμός γονέων και μαθητών»
«Υπάρχουν τουλάχιστον 120 ώρες κενών σε ειδικότητες» επισημαίνουν οι γονείς των μαθητών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Περιστερίου
Κενά στα Καλλιτεχνικά Σχολεία: «Να σταματήσει ο εμπαιγμός γονέων και μαθητών»