ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 2.909 μόνιμες θέσεις σε δήμους- Βοήθεια στο Σπίτι
Αιτήσεις 2 έως 17 Ιουνίου για ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ – 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 για ΥΕ.

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ΑΣΕΠ 15 – 18.05.2020 η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 4Κ/2020 με την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δυο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) συνολικά θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ΟΤΑ Α Βαθμού της χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) – “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής. 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π  Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων: 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ,

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ),

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ),

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,

ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ,

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥTΩΝ,

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ),

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ,

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) θέσεις. Κλάδων / Ειδικοτήτων:

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ,

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ,

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ,

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ,

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

 

Προκήρυξη και πίνακας Θέσεων

Διαβάστε νέες ειδήσεις για την εργασία και τις προσλήψεις:

Προσλήψεις στο Δημόσιο: Πάρε εξ αποστάσεως Αγγλικά B2,C2 ΧΩΡΙΣ εξετάσεις σε προφορικά - Έκθεση 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ σε 10 ημέρες Εξ αποστάσεως για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με ΤΗΛΕ-ΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening (αναγνωρισμένη από ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ)

Νέα προκήρυξη ΕΠΟΠ: 15.000 προσλήψεις - Πώς θα πάρετε 150 μόρια

 

σχετικά άρθρα

Φοιτητές-Ιωάννινα: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Φοιτητές-Ιωάννινα: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Νέα κινητοποίηση φοιτητών στα Ιωάννινα ενάντια στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ΑΕΙ και την Πανεπιστημιακή Αστυνομία
Φοιτητές-Ιωάννινα: Νέα κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ
Εισαγωγή σε ΑΕΙ: Αναφορά Κεφαλίδου για ένταξη μαθητών στο ποσοστό 5%
Εισαγωγή σε ΑΕΙ: Αναφορά Κεφαλίδου για ένταξη μαθητών στο ποσοστό 5%
Την ένταξη των μαθητών με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή και με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος στον πίνακα του 5% με τις κατηγορίες αποφοίτων...
Εισαγωγή σε ΑΕΙ: Αναφορά Κεφαλίδου για ένταξη μαθητών στο ποσοστό 5%
Υπόθεση Μπεκατώρου-ΠΚΣ: Η ΔΑΠ Πολυτεχνείου Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα
Υπόθεση Μπεκατώρου-ΠΚΣ: Η ΔΑΠ Πολυτεχνείου Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα
Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι της ΠΚΣ, η ΔΑΠ Πολυτεχνείου Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα στήριξης στην ολυμπιονίκη Σοφία Μπεκατώρου - Καταγγελία και για...
Υπόθεση Μπεκατώρου-ΠΚΣ: Η ΔΑΠ Πολυτεχνείου Κρήτης καταψήφισε ψήφισμα
ΑΕΙ: Συνάντηση συλλόγων ΔΕΠ ενάντια στο νέο νομοσχέδιο
ΑΕΙ: Συνάντηση συλλόγων ΔΕΠ ενάντια στο νέο νομοσχέδιο
«Οι Σύλλογοι Μελών ΔΕΠ θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την υπεράσπιση του Δημόσιου, Δωρεάν και Δημοκρατικού Πανεπιστημίου και για αυτό το σκοπό θα...
ΑΕΙ: Συνάντηση συλλόγων ΔΕΠ ενάντια στο νέο νομοσχέδιο