2 άτομα στο Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά"
Δείτε τα δικαιολογητικά

Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, Οκτώβριος 30, 2020

Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «GRAPES: Learning, processing and optimising shapes», ανακοινώνει την απασχόληση 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου.

Δείτε εδώ την προκήρυξη 
2 άτομα στο Ερευμητικό Κέντρο "Αθηνά"

Από το Γραφείο ΔΙασύνδεσης ΔΠΘ

σχετικά άρθρα