Προσλήψεις στον δήμο Ορχομενού
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ορισμός αρδευτικής περιόδου, καθορισμός αριθμού θέσεων, πρόσληψης υδρονομέων και αμοιβής αυτών για το έτος 2020.

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 16 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 2021/16-3-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσιάμη Ιωάννη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ. και την Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 του ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα (14), δηλαδή:

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Βίντεο: Το καταπράσινο νησί του Σαρωνικού με τον «άγνωστο» αρχαιολογικό χώρο που «αγκιστρώνει» τους ταξιδιώτες
Βίντεο: Το καταπράσινο νησί του Σαρωνικού με τον «άγνωστο» αρχαιολογικό χώρο που «αγκιστρώνει» τους ταξιδιώτες
Βίντεο με πανέμορφες εικόνες
Βίντεο: Το καταπράσινο νησί του Σαρωνικού με τον «άγνωστο» αρχαιολογικό χώρο που «αγκιστρώνει» τους ταξιδιώτες