Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων
Προσλήψεις

Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ανακοινωνει την πρόσληψη µε σύµβαση µίσθωσης έργου, δύο (2) φυσικών προσώπων, χρονικής διάρκειας όπως αντιστοίχως αναγράφεται παρακάτω, για την υλοποίηση της πράξης µε τίτλο: Συνδυασµένες Υπηρεσίες Υγείας και Συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναµα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριµένης Ολοκληρωµένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του ∆ήµου Αθηναίων που είναι ενταγµένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Το υποέργο 1, της ως άνω αναφερόµενης πράξης, µε τίτλο: «Συνδυασµένες υπηρεσίες υγείας και συµβουλευτικής για ευάλωτες οµάδες κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναµα Κέντρα του ∆ήµου Αθηναίων αφορά την αναβάθµιση των υφισταµένων δηµοτικών ιατρείων σε Πολυδύναµα Κέντρα παροχής συνδυασµένων υπηρεσιών υγείας και  συµβουλευτικών/κοινωνικών υπηρεσιών. Στην ΟΧΕ/ΒΑΑ ∆ήµου Αθηναίων ως φορέας για την υλοποίηση της συγκεκριµένης πράξης ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων και ειδικότερα η αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την σχετική αίτηση για την εν λόγω ανακοίνωση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτούµενο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ. 104 38, Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου – 2ος Όροφος και θα απευθύνεται στη ∆/νση ∆ηµοτικών Ιατρείων και ∆ηµόσιας Υγείας – Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία
Δήλωση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Φίλη 
Ν. Φίλης: Η υπουργός Παιδείας με την απρεπή συμπεριφορά της υπονομεύει τον αναγκαίο διάλογο για την παιδεία