10 προσλήψεις εργατών και οδηγών στο δήμο Ικαρίας
Θέσεις εργασίας για οδηγούς και εργάτες

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Ικαρίας , όπως παρακάτω:

2 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

8 ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά 1.- Τίτλο σπουδών και λοιπές άδειες και πιστοποιητικά, όπως αναγράφονται ειδικότερα στα προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 2.- Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 3.- Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 4.- Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζομένης ημερολογιακά) , λόγω του κατεπείγοντος από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. μέχρι και 16/7/2018).

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα