30 Εποχικές προσλήψεις στο δήμο Νέστου
Θέσεις εργασίας για εποχικούς υπαλλήλους

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Χειριστών JCB

7 ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

16 ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1 ΔΕ Υδραυλικών

2 ΔΕ Οικοδόμων

1 ΔΕ Ξυλουργών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 10η Ιουλίου 2018 και λήγει την 16ηΙουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

σχετικά άρθρα