131 θέσεις στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής- Αιτήσεις έως 18/1 γ
Εύρεση εργασίας 

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου» του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα)» και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΑΘΗΝΑΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών18
ΑΘΗΝΑΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Οικονομικού)12
ΑΘΗΝΑΠΕ Μεταφραστών2
ΑΘΗΝΑΤΕ Πληροφορικής (Hardware)2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)3
ΑΛΙΜΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών20
ΑΛΙΜΟΣΤΕ Πληροφορικής (Hardware1
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών)ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών4
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ν. Ηρακλείου)ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών2
ΚΟΡΙΝΘΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών4
ΚΩΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών4
ΛΕΡΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών5
ΛΕΡΟΣΤΕ Πληροφορικής (Hardware)1
ΜΕΝΕΜΕΝΗΤΕ Πληροφορικής (Hardware)1
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών13
ΜΥΤΙΛΗΝΗΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών7
ΜΥΤΙΛΗΝΗΤΕ Πληροφορικής (Hardware)1
ΞΑΝΘΗΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)3
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών2
ΠΑΤΡΑΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)3
ΠΕΙΡΑΙΑΤΕ Πληροφορικής (Hardware1
ΠΕΙΡΑΙΑΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών6
ΣΑΜΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών4
ΣΑΜΟΣΤΕ Πληροφορικής (Hardware)1
ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών)7
ΧΙΟΣΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών3
ΧΙΟΣΤΕ Πληροφορικής (Hardware)1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

σχετικά άρθρα